Dertigste jaargang. No. 6. I 'Sri.,Zaterdag 8 Juli 1939. EERSTE BLAD. Uitgave van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster Zn., Voordam 9, Alkmaar. REDACTEUR: D. A. KLOMP, NESDIJK 9, TELEFOON 2039, - BERGEN (N.-H.) Het kasteel „Marquette" en het slot „Assumburg". In Bergen verblijvende gasten, die eens een middag in het historisch verleden van Kennemer- land willen toeren, raden wij een tocht naar Heemskerk aan. Onze auto-verhuurders en taxi chauffeurs brengen u er voor een paar gulden, zoodat men, als men met meerderen gaat, voor een paar kwartjes per persoon klaar is. Wanneer men er niet tegen op ziet om een 10 K.M. te loo- pen, dan kan.men ook per trein tot Uitgeest rijdende, de beide historische kasteelen bezoeken, doch dit is niet zoo aardig, omdat men dan niet in de gelegenheid is, de plaats te bezoeken aan den rijksstraatweg tegenover den links gelegen weg, die naar Heemskerk voert, waar in de Mid deleeuwen de graven van Holland tot ridder wer den geslagen. Een eenvoudig gedenkteeken op een heuvel herinnert nog aan dit gebruik uit het grijze verleden. Wanneer men vanaf den Rijksstraatweg den weg naar Heemskerk volgt, dan bereikt men na 10 minuten rijden het links gelegen kasteel Mar quette, dat voor 20 jaar nog door de familie Baron Gevers werd bewoond en nog omgeven is door prachtig houtgewas met mooie oprijlaan. Over de geschiedenis van dit oude kasteel, dat in de middeleeuwen een belangrijke rol in Ken- nemerland heeft gespeeld en langdurig is belegerd geworden, schreven wij reeds eerder. Voor den toerist is hoofdzaak te weten, dat de V. V. V. in Heemskerk van de in Brussel wonende familie Gevers, die nog steeds eigenaresse is, de toestemming verkreeg om er toeristen te ont vangen. In het groote park vindt men zelfs ten nisbanen en een gezellige theeschenkerij. Door de werkverschaffing is het de gemeente mogelijk geworden de verwaarloosde grachten weer in goeden staat te brengen en het bosch te verzorgen, zoodat men daar genoegelijk kan ver- poozen. Voor een luttel offertje wordt men boven dien in de gelegenheid gesteld, het kasteel te bezichtigen en als men dan het geluk heeft een praatje te kunen maken met den huisbewaarder, die een personeelsgedeelte van het kasteel be woont en nog als tuinman bij de familie Gevers heeft gediend, dan kan men nog veel interessants vernemen over het voorbije verleden. Naar het slot Assumburg. Na een rit door het dorp, dat als tuinbouw centrum zeker interessant is, bereikt men, in de richting van Uitgeest rijdende, het slot Assum burg, dat gedeeltelijk gerestaureerd is en waarin thans een jeugdherberg is ondergebracht, waarin de bekende Vlaamsche troubadour Geert Dils als herbergvader den scepter zwaait. Deze zanger bij de luit is een bijzonder gezellige persoonlijkheid, die gaarne de vreemdelingen inlicht. Met zijn fluweelen baret op zijn interessanten kop past hij volkomen bij de historische omgeving. Als kind hebben wij, toen wij het kasteel als ruïne bezochten, meermalen gegriezeld over de wreedheden, die daarin door de ridders, die be schikten over het wel en wee van de omgeving, werden bedreven. Vooral de onderaardsche kel der, waarin, naar verhaald werd, Jacoba van Beyeren gevangen had gezeten, alsmede de galg op den toren maakten op ons een diepen indruk. Wij konden toen niet bevroeden ,dat de mensch- heid deze tijden van barbarij opnieuw zou be leven. Onze te vroeg ontslapen collega Henri van Wermeskerken schreef destijds over een bezoek Hef kosfee! „Marqueffe', mo aan dit historische bouwwerk een verhaal, dat wij, om de gezellige schrijftrant, hier laten volgen. Oude wachter uit de middeleeuwen. En hier heeft Jacoba van Beyeren gevangen gezeten, zei vroeger altijd de dikke schommelende vrouw, die de melkerij hield, bij het slot, tot alle bezoekers, die zij rondleidde. Zij nam het niet zoo nauw met die geschiedenis. Ze bedoelde de Gravin van Egmond, maar wat maakten haar een paar eeuwen verschil uit, mits zij maar haar melk verkocht, en mits de bezoe kers het griezelig vonden. Griezelig was het En is het nog. Een don ker hok op een grooten zolder onder den toren, zonder licht en met een dikke eikenhouten deur, waarin een luikje was, waardoor men den gevan genen eten en drinken gafZware grendels op die deur, verroeste hangsloten, en boeien. En vérder een ijzige stilteeen griezelige duisternis, wat stroo, dat door de vele eeuwen niet scheen te zijn vergaan. Nog het schavot! Een klein plat op de plaats waar eenmaal een torentje moet hebben gestaan, dat halfweg was afgebroken. Een hongergat op de binnenplaats onder de voormalige .vierschaar" met de ronde bogen. En we hadden alle griezelig heid van Assumburg gezien. Dit moet ik nog van Assumburg verklaren Dat het in hooger macht een hooge vier schaar spant Tot straffe van 't geboeft, tot zuiv'ring van het lant Alles wijst er op, dat Assumburg in de recht spraak van dit deel van Noord-Holland een groote rol gespeeld heeft; ofschoon er in de ge schiedenis weinig van is vastgelegd. Eenmaal was Noord-Holland een waterland, van groote meren en tot moeras verzonken lan derijen, doortrokken van kanaaltjes en slootjes, primitief door de boersche bevolking aangelegd om wat afwatering te hebben in den zomer. Hoog stens waren de gehuchten verbonden door lage palen, waarop een loopplank gelegd was. Wegen waren er niet. Wel schuitjes. De eenige groote heerbaan (die toen de breedte had van een kar- ifscenfrum uif de middeleeuwen. respoor) liep langs Santpoort, Brederode, Bever wijk en Castricum naar het Noordenjuist langs de duinstreek, waar het, over moerassen vlak-uitgewaaide zand, den primitieven wegen aanleg van vroeger mogelijk maakte. En langs dien weg stonden de enkele kasteelen die Noord- Holland rijk was. De sloten der land- en leenhee- ren, waarvan in deze streek „Marquette" en „As sumburg" te en bij Heemskerck, de eenige over geblevene zijn. Welke Noord-Hollander kent Assumburg niet, dat met zijn sterke torens de eentonigheid van het vlakke polderland brak en het landschap wijd en zijd overheerschtedat bij heldere dagen zichtbaar was, zoowel van Uit geest als tot Zaandam. Eenmaal beheerschte het samen met Marquette den heirweg. Het lag wat afzijds en veiliger dan Marquette, maar het speelde daarom niet veel minder zijn sterke rol. Daar bij „dat veer geheten Assem" was het een burcht, die de verbinding van duinstreek met het moerasland daarachter en van Zaanstreek beheerschte, en waarvan de eer ste steenen reeds omtrent 1200 moeten zijn ge legd. Mogelijk lang daarvoor. Maar eerst in de tweede helft der dertiende eeuw wordt „dat thuys woninghe" van Velsen, waarschijnlijk fami lielid van den beruchten Gerard van Velsen, een der moordenaars van „der keer'len God" Floris V. Maar het zou 1328 worden voor diens zoon Jan van Rietwijk het verkocht aan Bartout van As sendelft, die belend werd met het schoutambt van het per schuit een uur vandaar gelegen dorp Assendelft. Van toen af heeft het kasteel midden in den na 1350 begonnen heftigen partijstrijd gestaan. Het lag in een wijde diepe gracht en had een thans geheel verdwenen vóórburcht, met zware poort en ophaalbrug. De eigenaren moeten vaak samen gespannen hebben met de heeren van kasteel Marquette (oftewel Heemskerk) dat er dicht bij ligt; andermaal weer daartegen geïntrigeerd heb ben. Toen Jacoba van Beyeren als landsvrouwe moest worden erkend, koos Heer Gerrit van Heemskerck openlijk de partij van haar oom Hertog Jan van Beyeren en weigerde Walraven van Brederode toegang tot het kasteel Marquette. Dan klonk wapengeweld op den grond tusschen de beide kasteelen. Waarschijnlijk diende Assum-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 1