Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Dertigste jaargang. No. 9. Zaterdag 29 Juli EERSTE BLAD. Abonnementsprijs ?- pe' s«i"enj w w f t.— voor leden der V.V.V. 1939. Uitgave van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster Zn., Voordam 9, Alkmaar. REDACTEUR: D. A. KLOMP, NESDIJK 9, TELEFOON 2039, - BERGEN (N.-H.) De zee, de eeuwig schoone. Geen vrouw leed liefde zoo gelijk bewogen In drift, als ik de zee: zijn ademtocht Houdt mij beurt'lings blikkend en opgetogen, Geen man heeft machtiger zijn bruid bezocht. J. SLAUERHOFF BOEGBEELD. Tal van dichters hebben bij het aanschouwen van de zee zich nader tot de eeuwigheid gevoeld en zij hebben de grootheid van de steeds veran derlijke Dezongen. üe een bezong de zee als het spiegelende watervlak, de ander gevoelde zich getrokken door de geweldigheid van de branding bij storm, een derde bezong de mysterieuse kleu renpracht van de ondergaande zon aan zee en een vierde de eeuwige deining, de strak blauwe lucht, of de voortjagende wolken, die aan den einder vaak één worden met de groote water vlakte. De te vroeg ontslapen dichter J. Slauerhoff had de zee wel bovenal lief. Wanneer hij niet als scheepsdokter den Oceaan bevoer, dan vertoefde hij bij voorkeur te Bergen aan Zee, waar hij zich met zijn dichtersziel aan bespiegelingen overgaf en het beste van zijn werk tot stand kwam. Zijn vrienden, die zich bezig houden met de verzor ging van de volledige uitgave van zijn werk, heb ben dan ook in ernstige overweging genomen, om te Bergen aan Zee, met het gezicht naar de zee gekeerd, een borstbeeld van dezen zanger van de zee op te richten. Er zijn menschen, die het geen uur aan zee kunnen uithouden en niet begrijpen, hoe anderen daar in zalig nietsdoen uren kunnen toeven. Zij gunnen zich geen tijd, om de rust en de sterkte gevende invloed van de zee over zich te laten komen. Zij komen om de zee te zien en ver trekken, om weer wat anders te zien, zonder in werkelijkheid de zee te hebben aanschouwd. De zee in zijn eeuwigdurende deining is iederen dag anders. Het spel van de ondergaande zon in de wolken boven de zee is van een universeele schoonheid. Mysterieus zijn in den donkeren nacht de lichtjes op zee van de voorbij varende schepen. Machtig is de zee, wanneer de met schuim bedekte golven op het strand beuken, vaak stukken duin wegslaande en alles vernielende, wat op haar weg komt. Gevaarlijk is de zee, wanneer bij een krachtigen landwind en ebstroom een sterke trek zeewaarts ontstaat. Lieflijk is de zee, wanneer ze bij helder maanlicht in stille deining haar eeuwig lied zingt. Fantastisch is de zee, wanneer ze in donkeren nacht de milliarden phosphoriseerende beestjes on het strand werpt, waardoor men het verschijnsel van het lichten der zee krijgt. Het lichten der zee. Lang, zeer lang heeft men in de meening ver keerd, dat het lichten der zee alleen na zeer warme dagen kon worden waargenomen. Dit is echter onjuist. Ook in den winter hebben wij vaak de zee zien lichten. Vast staat, dat men nimmer te voren zal kunnen zeggen, dat dit 's avonds zal gebeuren. Telkenmale, wanneer wij des avonds Bergen aan Zee bezoeken, gaan wij aan den boulevard even zien of de zee licht, om steeds weer van dit schoone en wonderlijke schouwspel te genieten. Nu ons, uit gesprekken met verschillende gas ten, is gebleken, dat velen van hen dit schouw spel nog nimmer hebben gezien, hebben wij aan 't V. V.V.-bestuur het voorstel gedaan om op avonden, wanneer de zee licht, dit in Bergen- Binnen bekend te maken door op deze avonden aan het V. V. V.-gebouwtje, naast het postkan toor, een mededeeling te plakken. Dit voorstel werd in het belang van het Vreemdelingenver keer met instemming begroet, zoodat gedurende de maand Augustus iederen avond iemand van de V. V. V. te Bergen aan Zee gaat zien of de zee licht en als dit het geval is, telefonisch daarvan aan een ander lid te Bergen-Binnen mededeeling doet, die er oogenblikkelijk voor zorg draagt, dat de publicatie wordt aangeplakt. Wie dus 's avonds om 10 uur deze mededeeling leest en het lichten der zee wil zien, begeve zich dan onmiddellijk naar zee, vanwaar hij nog per laatste tram om 8 minuten voor half twaalf naar Bergen-Binnen kan vertrekken. Een tram-retourtje kost slechts 0.25, zoodat de kosten zeker niet hoog zijn. Wanneer men met meerderen een taxi neemt, zijn de kosten trouwens niet veel hooger. Hoe ontstaat het lichten der zee? De voornaamste lichtgevers zijn de diertjes van het „plankton". Het was de geleerde Johannes Muller, die het eerst de kleine en de kleinst leven de organismen van de groote zee onderzocht door met een gazen net het water van de lichtende oppervlakte te zeven. De diertjes, die hij bij die gelegenheid ondekte, noemde hij „plankton", een naam, die spoedig in alle talen burgerrecht ver kreeg. Het grootste gedeelte van dit „plankton" be staat uit larven en diertjes, die in volwassen toe stand tot den „Benthos" de op den zeegrond vastzittende of op den bodem kruipende dieren behooren, doch vóór dien tijd frank en vrij in het water rondzwemmen. Zij zijn meestal glashelder en doorzichtig, zoodat de lichtstralen ongehinderd door hun lichamen gaan. Vaak hebben ?ij daarbij een blauwe kleur en het blauw van de „Physalia" en „Vellela" b.v. wedijvert met het azuur van het zeewater. Bij vele Plankton-diertjes zijn de oogen en de uitmonding van den darm van een z'lverwit overtrek voor zien, dat als zacht sterrenlicht glinstert in het water. In verband met de doorzichtigheid van de meeste Plankton-diertjes staat de teerheid en de waterrijkdom van hun weefsel. Een „Centus veneras" van 100 gram krimpt op het droge, tot lichaampjes van 3 gram samen. Al het andere was water. Daardoor bezitten de Plankton-diertjes ongeveer hetzelfde soortelijk gewicht als zee water, waarin zij zich bewegen en door hun kracht en zwemblaasjes kunnen zij zich op elke diepte van den Oceaan ophouden. Een kleine samentrekking van de luchtblaas is voldoende om het diertje dadelijk zwaarer te maken en langzaam in dieper water te doen zinken, zoodra het te heet of te stormachtig wordt aan de oppervlakte. Doch rust in den nacht de zee, dan komen de kinderen der diepte weer boven en elk hunner brengt zijn zachte licht mede, waardoor de zee in duizenden glanzen gaat fonkelen. Deze milliarden, voor het bloote oog onzicht bare diertjes, rollen door de golven ook op het strand, waardoor, als men zijn voet in het natte zand drukt, om den voet phosphoriseerend licht ontstaat. Neemt men een glas van dit zeewater mee naar huis, dan zal dit in een donkere kast of kelder nog geruimen tijd licht geven. Men moet echter, de als slangen voortschuife- lende lichtende golven met eigen oogen hebben aanschouwd om begrip te krijgen van den onver- getelijken indruk die ze achterlaten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 1