EERSTE BLAD. Dertigste jaargang. No. 11. Abonnementsprijs j J ^"Jderder v.v.v. Zaterdag 12 Augustus 1939. Uitgave van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster Zn., Voordam 9, Alkmaar. REDACTEUR: D. A. KLOMP, NESDIJK 9, TELEFOON 2039, - BERGEN (N.-H.) Beantwoordt het seizoen aan de gestelde verwachtingen Wanneer men bovenstaande vraag stelt, dan hangt het antwoord veel at van het bedrijf, dat diegene uitoefent, wien men de vraag stelt. De directie's van het badbedrijf en de openlucht zwembaden zullen de vraag ongetwijfeld ontken nend beantwoorden, al is het mooie weer in Juni vooral voor de exploitanten van de openlucht zwembaden gunstig geweest. Voor hen is het weer in het laatst van Mei en Juni een belangrijke factor. Dan toch worden de abonnementen geno men en als het weer in Juni ongunstig is, dan is daarvan meestal het gevolg, dat de enthousiaste lingen geen zomer-abonnementen meer nemen, maar zich bepalen tot het nemen van een zwem- kaartje op een dag, waarop het weer zich daar voor bijzonder eigent. Hoe weinig zulke dagen, •waarop een ieder naar een bad verlangt, de Hol- landsche zomer kent, daarover zou de baddirectie aan zee u kunnen inlichten, die het vorig jaar voor het eerst, na vele jaren van teruggang van het aantal baden, mocht ervaren, dat een stijging viel waar te nemen, doch tot nog toe dit seizoen moest concludeeren, dat het aantal genomen baden nog volstrekt niet was bereikt. De exploitatie van dergelijke bedrijven is nog moeilijker dan die van de seizoen-hotels, -pensions en -restaurants. Wanneer men op warme zonne-dagen ziet, dat de helpers van het badbedrijf handen te kort schieten, om de zwembegeerigen het benoodigde te verschaffen, dan is een ieder al spoedig geneigd een dergelijk bedrijf als een begeerig bedrijf te zien. Op de vele dagen, waarop geen sterveling er aan denkt in zee te gaan en dit is de meeste dagen het geval, zijn de exploitatiekosten, evenals dit in het hotel-pensionbedrijf het geval is, niet veel minder en denkt niemand met eenige begeerlijkheid aan een dergelijk bedrijf. Stelt men de vraag aan de banketbakkers en de •exploitanten van de automatieken, dan zullen zij u antwoorden, dat dit seizoen wel tot het beste van de laatste jaren behoort. Dit verklaren wij uit het feit, dat menschen, die niets te doen hebben, wanneer zij niet ver van huis kunnen, al spoedig geneigd zijn, het hun lotgenooten gezellig te ma ken door een tractatie. De boekhandelaar zal u op bovengenoemde vraag antwoorden, dat hij nog geen seizoen ge kend heeft, waarin zoo weinig goede literatuur verkocht werd en waarin de verkoop van de A. B. C. en dergelijke lectuur zoo groot was als in dit seizoen. Stelt men de vraag aan den hotel-pensionhou der, dan zal hij u antwoorden, dat de verwach tingen, door de politieke omstandigheden bij den aanvang van het seizoen gewekt, geenszins wer den vervuld. Juni was goed, Juli daarentegen zóó slecht, dat de indruk werd gevestigd, dat het gros Nederlanders, dat gewoon is met vacantie naar het buitenland te trekken, zich van de politieke omstandigheden niets heeft aangetrokken en een voudig heeft gedaan of er geen gevaar te duchten was. Hoe groot de reislust van de Nederlanders is, moge blijken uit het feit, dat alleen de A. N. W. B. over 1938, 72717 reisinlichtingen verstrekte. Het aantal, dat deze bij de K. N. A. C. inwint en met reisgezelschappen reist kan stellig op het dubbele aantal gesteld worden, welk aantal nog met een niet onaanzienlijk getal, dat zelfstandig reist, dient te worden verhoogd. De hotel-pensionhouder zal u echter ook vertel len, dat Augustus zich beter laat aanzien dan dit het vorig jaar geweest is. Augustus kan vermoe delijk ten gevolge hebben, dat de seizoenresul taten niet slechter worden dan dit het vorig jaar het geval was. Dit wijst er weer op, dat er voor buitenlandsche vacantiereizen, tegen dat de oogst binnen is, heel wat vrees bestaat. Velen herinneren zich vermoedelijk nog, hoe in 1914 tal van landgenooten in Zwitserland door den oorlog werden overrompeld. Velen maakten toen zorgelijke weken door om weer naar huis te kun nen komen. Het kan niet worden ontkend, dat, wanneer er onverwachts een oorlog uit zou breken, de om standigheden voor een terugreis aanzienlijk moei lijker zouden zijn dan dit in den zomer van 1914 het geval was. Het wantrouwen tegen reizigers was toen in de oorlogvoerende landen niet zoo groot als dit thans het geval is. Passenmoeilijk- heden, die thans het reizen tot een beproeving maken, kende men toen nog niet. In 1914 behoefde men niet ver van het oorlogsterrein te verblijven om zich veilig te weten; de perfectie van de lucht- vlooten heeft deze veiligheid illusoir gemaakt. Wie dit alles overweegt en verantwoordelijk heid tegenover kinderen draagt, moet thans wel op het standpunt staan, niet naar het buitenland te gaan, als men met evenveel profijt zijn vacantie in het vaderland kan doorbrengen. Dat men daar door tevens welvaartspolitiek van land en volk bevordert, willen wij maar niet als een argument naar voren brengen. Velen spreken wel over geestelijke en moreele herbewapening, doch in de practijk is die nog ver te zoeken. Wanneer dit wel het geval was, dan zouden niet zoo velen den pensionprijs in een hotel-pension beoordeelen naar den kostprijs van de verschillende voedingsmid delen, die hun tijdens hun verblijf verschaft wor den, dan zou men het begrip toonen, dat daarbij ook gerekend moet worden op de vaste lasten, die voor een heel jaar op die bedrijven ,ook op de acht maanden waarin geen sterveling van die be drijven gebruik maakt, drukken. Vooral de niet nadenkende vrouw is geneigd, 20 cent voor een kopje koffie of thee, waarvan zij weet, dat dit, wanneer zij dit thuis klaar maakt, slechts enkele centen kost, een schandaal te vinden. Voor haar zou het goed zijn, wanneer een econoom haar eens voorrekende, wat dit kopje koffie haar echt genoot, rekening houdende met de uitgaven voor woningonderhoud en vaste lasten, in werkelijk heid kost. In vele gevallen zou haar dan blijken, dat dit kopje koffie het vijfvoudige vordert. De menschen oordeelen vaak slechts uit onwe tendheid. Vaak bewonderen wij het geduld van een hotel-pensionhouder, die zich heeft uitgesloofd om een adspirant-gast de ligging van de kamers en de inrichting er van te laten zien en daarna van die gasten, bij de mededeeling van den prijs, moet vernemen, dat deze gast een prijs in zijn hoofd heeft, die 50 pet. lager is. Vaak hebben wij echter ook medelijden met de honderden vacantiegangers bij slecht weer in de volgepropte pensionnetjes. Dan denken wij steeds aan het kostelijke liedje van onzen onvergetelijken Een mooi gezichl in de Eeuwige laan. De verlichte Ruïne-kerk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 1