A. E. ROMENY, ninniniBim „Duinvermaak", Zonsondergang. J. BUISMAN, BERGENSCHE DROGISTERIJ BREELAAN 17, - BERGEN (N.-H.) HOOG EN LAAG WATER Lunchroom in Alkmaar VALK'sLunchroom Groote KINDERSPEELTUIN. CONCERT en OPENLUCHTDANCING BAKKERIJ Molenstraat 14, - Telefoon 2460, Luxe broodjes, Puntbroodjes, Duitsche broodjes, Maantjes. APOTH.-ASSISTENTE. Telefoon 2236. Gast: O, ik kan er best tegen. Ik heb drie cadeau gedaan. Wat zeg je er van? Gast: 0, ik kan er best teegen. Ik heb drie keer in den oorlog een gasaanval meegemaakt. in het „Brit. med. Journal" gewezen, dat latent verloopende longtuberculose, d. w. z. t.b.c., die tot dusver nog niet tot uiting was gekomen, door zonnebaden, op een onverstandige wijze genomen, plotseling kan gaan opflikkeren. Zoo wijst Stursberg in een opstel in een der nummers van de „Deutsche mediz. Wochenschr er op, dat bij jonge meisjes door een over dadig gebruik van zonnebaden verschijnselen van matheid, prikkelbaarheid, gebrek aan eetlust en slapeloosheid kunnen voorkomen, terwijl zij overigens volkomen gezond waren en zoowel lichamelijk als geestelijk geen stoornissen konden worden aangetoond, doch waarbij in de huid, zelfs nog in den herfst, duidelijke sporen van de zonnebaden, in den zin van een pigmenteering van de huid, konden worden aangetoond. Dit beteekent geenszins, dat het verkeerd zou te BERGEN AAN ZEE (in Zomertijd). AUG. Hoog water n.m. 6.53 7.36 8.19 9.10 10.16 11.32 0.15 19.22 20.02 20.47 21.42 22.52 12.58 Laag water: v.m. n.m. De zonsondergang aan zee met zijn gedurig wisselend kleuren- en wolken- spel heeft voor velen een groote be koring. Men geniet van dit schouw spel, doch vergeet daarbij, dat het verdwijnen van de zon met afkoeling gepaard gaat. De daardoor ontstane huiverigheid zou het begin kunnen zijn van een onaangename verkoudheid. Voorkom het gevaar, neem tijdig ASPIRIN zoo vaak in het zendingswerk van Willehrord hebben verdiept. In de omgeving van de Dom te Utrecht, waar Willebrord zoo vele schreden heeft gezet, werd 15 Juni een tentoonstelling geopend ter herden king van het Xllde eeuwgetije van Willebord. In tegenwoordigheid van een 400 belangstellenden werd de artistieke tentoonstelling, na een offi- cieele plechtigheid in de Dom, geopend door den minister-president Dr. H. Colijn, die de beteekenis van den brenger van het evangelie naar deze lage landen in het licht stelde. Gaarne hadden wij in ons Openluchttheater een opvoering gezien van het openluchtspel, dat ter eere van deze groote historische figuur in Utrecht gespeeld wordt. Het initiatief bij hen, die daar voor allereerst zijn aangewezen, heeft hier echter ontbroken. Wij raden daarom onze lezers aan de tentoonstelling van de Willebrord-relieken te Utrecht te bezoeken en ook een bezoek te bren gen aan de tentoonstelling in de Rijksuniversiteit te Utrecht. In een kleinere zaal vindt men daar ook kunst werken van hedendaagsche kunstenaars geplaatst, w.o. werken van Nicolas, Matthieu Wiegman en de wandkaarten van den thans in Bergen woon achtige kunstenaar Piet Worm. In onzen tijd, waarin niet het karakter van den mensch, niet zijn toewijding, zijn overtuiging en zedelijken moed als de waarden gelden, maar de weelderigheid van zijn levensstaat en de duurte van zijn auto, waarin de machtigen naar de gunst van niets produceerende speculanten dingen, die vaak als zeepbellen ineen storten, is het goed, dat men tot waardeering komt van groote geesten, die de hoogere waarden aan de menschheid voorhouden. Daardoor toch kan de menschelijke samenleving op een hooger plan worden gebracht. is: Kaasmarkt, t.o. Bureau V.V.V7. voor Uw kopje Koffie, - IJs, Koffietafel, - Lunch of Diner. ZONNEBADEN ZIJN GOED, MITS MET MATE. In deze dagen van zonneschijn, waarin een ieder zich naar hartelust aan de heerlijk verwar mende stralen van de bron van ons daglicht te goed doet, is het niet overbodig een woord van waarschuwing te doen hooren voor een overdaad van ultraviolette stralen, die meer kan schaden dan baten. Ook hier is het aloude Grieksche ge zegde van toepassing, volgens welk het teveel onder alle omstandigheden dient te worden ver meden. Het is een feit, dat een ondoelmatig gebruik van de heilzame zonnestralen, dat sommigen ter wille van een modegril meenen te moeten maken, nadeelige gevolgen met zich kan brengen. Zoo is het b.v. bekend, en hierop hebben Gosse en Erwin Zonnestralen en vitamine. Ongetwijfeld is de werking van de zonnestralen meer dan van zuiver aesthetischen aard. In de huid toch zit het cholesterine, dat een voorsta dium bevat van vitamine D, het z.g. provitamine D. Wanneer nu de ultraviolette stralen die de zonnestralen bevatten en waaraan men, wanneer de zon ons des winters trouweloos in den steek laat, dank zij kunstmatige hoogtezon, geen gebrek behoeft te hebben op de huid inwerken, wordt uit het provitamine D het vitamine D bereid, dat een uitermate belangrijken invloed heeft op ons organisme en dat o. m. het uitbreken van rachitis of lendevang, de bekende Engelsche ziekte, voor komt. Wie gezond is naar lichaam en geest, wie zij» huid beschermt tegen den al te feilen invloed van de zonnestralen door van te voren zich met de een of andere crème in te vetten, wie zoo bezon nen is zich geleidelijk te „immuniseeren" door zich iederen dag iets langer te laten bezonnen, die zal zich niet bezondigen door zijn gezondheid in gevaar te brengen door een onverstandige toepas sing van de stralen der zon CAFÉ-RESTAURANT Prachtig gelegen aan den voet der duinen. ZONDAGSMIDDAGS door een Ie klas Orkest RUIM PARKEERTERREIN. zijn, zijn lichaam aan de zonnestralen bloot te stellen. Verre daarvan! Het tegendeel is waar, maar altijd opnieuw wordt vergeten, dat lange inwerking van de zonnestralen op onbedekte lichaamsdeelen alleen dan toelaatbaar is, als een zeer geleidelijke en systematische gewenning is voorafgegaan. Echter ook in deze gevallen is voor zichtigheid geboden en is het noodzakelijk, dat men, vooral als het kinderen geldt, die de een of andere ziekte hebben doorgemaakt, met zijn huis dokter overleg pleegt in hoeverre het al dan niet wenschelijk is, dat men de zonnestralen op de huid van het lichaam laat neerpiassen en in hoe verre het toelaatbaar is, dat het vaal-groen, dat aan den invloed van huiskamer en stad is te wij ten, door de Vorstin van het Oosten worde om- getooverd in het gebronsde bruin, zoozeer begeerd door onze jeugdige schoonen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 2