Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode m EERSTE BLAD. EEN TERUGBLIK EN TOT WEERZIENS! Dertigste jaargang. No. 13. Abonn9m9ntsPr„ "jzd°"nd:.r v.v.v. Zaterdag 26 Augustus 1939. M.nf'LtiL Uitgave van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster Zn., Voordam 9, Alkmaar. REDACTEUR: D. A. KLOMP, NESDIJK 9, TELEFOON 2039, - BERGEN (N.-H.) De traditie getrouw, werpen wij ook ditmaal in het laatste nummer van de Badbode een terugblik over het afgeloopen seizoen. De beteekenis van mooi weer in de Augustus maand voor een seizoenplaats is ditmaal wel sterk naar voren gekomen. Dank zij de goede Pinkster, deed Juni dit jaar wel goeds verwachten. Juli, dat het vorig jaar zeer goed was, viel dit seizoen echter dermate tegen, dat over het algemeen slechtere bedrijfs- uitkomsten werden gevreesd. Dank zij het mooie weer, dat 12 Augustus intrad, kunnen wij met vreugde constateeren, dat het seizoen beter was dan dit in jaren het geval is geweest. Het vorig jaar beleefden wij van 1521 Augus tus storm en regendagen, met het gevolg, dat de gasten plotseling werden weggevaagd. Dit jaar waren er, dank zij het mooie zomer weer in de tweede helft van Augustus zooveel gasten in Bergen en Bergen aan Zee, dat wij het ongekende feit beleefden, dat er drie weken lang ruim 5000 gasten in ons vacantieoord vertoefden en wij in totaal 39298 weekverblijven noteerden tegen 38702 in 1938. Dank zij de succesmaand Augustus vertoefden in Bergen een grooter aantal gasten dan ooit te voren. Van groote beteekenis is voorts, dat, in tegenstelling met het vorig jaar, in de levensmid delen-zaken een stijgende vraag naar kwaliteits producten viel waar te nemen. De bakkers, de slagers, de visch-, melk- en groenteboeren maak ten, dank zij de mooie Augustusmaand een beter seizoen dan het vorig jaar. Dit is vooral in Ber- gen-Binnen het gevaL Voor Bergen aan Zee is Juni en Juli bepaald slecht geweest en stond het er aanvankelijk zelfs zóó voor, dat men zich angstig de vraag stelde, hoe het nog mogelijk zou worden, de zware op de bedrijven rustende lasten op te brengen. Dank zij Augustus worden ook daar de resul taten van het vorig jaar wel bereikt. Als gemeente heeft Bergen het voordeel, dat Bergen-Binnen een bij uitstek mooi vacantieoord is, wanneer het aan zee te koel of te warm is. Dan bieden de mooie bosschen een beschutting, die men elders te vergeefs zoekt. Bergen heeft reden de Bouw-Exploitatie Maat schappij „Bergen aan Zee" dankbaar te zijn, dat ze bovenal er naar blijft streven, het karakter van de familie-badplaats te handhaven. Ook wij zijn ervan overtuigd, dat Bergen aan Zee nimmer een stad aan zee moet worden, hetgeen niet be- teekent, dat daar geen verbeteringen aan te bren gen zijn. Een verbetering, die dit jaar daar tot stand kwam, mag het stukje trottoir langs den Zeeweg genoemd worden, dat naar wij vernemen, ook verder zal worden doorgetrokken. Een ver betering is ook de egalisatie van den Zeeweg. Ieder automobilist zal moeten erkennen, dat de Zeeweg, vooral ook in de bochten, uitstekend ligt. Wanneer ieder weggebruiker gebruikt maakt van den voor hem bestemden weg (tusschen Ber gen en Bergen aan Zee heeft men de keuze tus schen een rijweg, een fiets-, een wandel- of een ruiter-pad en een tramweg) dan kan de verbinding niet anders dan ideaal genoemd worden. Gezien den korten tijd, waarin de op de hotel- en pension-bedrijven drukkende lasten voor een geheel seizoen verdiend moeten worden, verheu gen wij ons erover, dat over het geheel de be- drijfsuitkomsten beter waren dan die in 1938. Dit toch beteekent, dat de betrokkenen hun verplich tingen kunnen nakomen en zich voor eigen levens onderhoud een bescheiden bestaan verzekerd za gen, al kan van de vorming van de zoo noodige reserve, gezien de gemaakte prijzen, nog niet worden gesproken. De gemeente. Bergen heeft ook reden dankbaar te zijn, dat het bestuur van de gemeente, ongeacht de poli tieke richtipg van de bestuurders, zich volkomen bewust is van het feit, dat een goede welvaarts- politiek bevordering van het vreemdelingenver keer eischt. De verzorging van de wegen, de vei ligheid en de hygiëne in Bergen mogen met trots worden genoemd, terwijl ook de samenwerking tusschen de V, V. V. en het gemeentebestuur er eene is zooals men die maar kan wenschen. De overheid in Bergen is zich ervan bewust, dat welwillendheid tegenover de vreemdelingen de gewenschte houding is. Daarom is de voor enkele jaren ingevoerde bepaling, dat men des nachts geen auto's langs de wegen mocht parkeeren, reeds ingetrokken en wordt er voor gewaakt, dat sommige winkeliers aan hun zaken niet het karak ter van marktuitstallingen geven. Ons gemeentelijk bestuursapparaat werkt o. i. wel eens wat te langzaam, maar wat het doet, doet het goed. Nu Schoorl reeds een paar jaar bezig is, van de grens van Bergen naar Camperduin een prachtig rijwielpad tot stand te brengen, had o. i. Bergen reeds lang klaar moeten zijn met het tot stand brengen van een rijwielpad van Bergen naar Schoorl. Reeds eenige jaren is gedacht aan een rijwielpad langs den bestaanden Duinweg. De daarvoor gevoerde onderhandelingen hadden ech ter niet het gewenschte verloop, doch hadden ook ten gevolge, dat thans een beter plan zal worden uitgevoerd, n.l. een rijwielpad door het duingebied van het Staatsboschbeheer, achter het landgoed van den heer Macdonald, waarvoor thans de me dewerking van het Staatsboschbeheer en de Pro vincie is verkregen. Het zand van de brokken duin die voor dit rijwielpad moeten worden, afgegraven, zal worden gebruikt voor het maken van de aarden baan van den te maken weg naar het mi litaire vliegveld langs het trace NesdijkGroene- weg. Dit heeft het voordeel, dat men twee vliegen in één klap slaat. De toegangsweg naar het vliegveld had o. i. eer der tot stand moeten worden gebracht. Verheugend is, dat de ontstane vertraging het gevolg zal hebben, dat Bergen in de richting Schoorl een rijwielpad krijgt, dat zeker blijvend het toerisme naar Bergen aantrekkelijker maakt. Wij betreuren het, dat ons gemeentebestuur te lang gewacht heeft met het werkfonds te polsen om gelden beschikbaar te stellen voor den bouw van een nieuw raadhuis. Tal van gemeenten ver kregen daarvoor uit dit fonds, dat n u daarvoor geen gelden meer beschikbaar stelt, de noodige contanten. Het is onze vaste overtuiging, dat ge meenten, die de noodige werken met steun van dit fonds uitvoeren, de gemeenten op vóór zijn, die dit hebben nagelaten. Nu wij een nieuw mi nisterie hebben gekregen, dat door het uitvoeren van openbare werken welvaartspolitiek wil voe ren, is o. i. de kans gunstig, dat alsnog de gelden voor den bouw van een nieuw raadhuis uit het Werkfonds verkregen kunnen worden. Pogingen daartoe dienen in ieder geval te worden aange wend. Dat Bergen een nieuw raadhuis noodig heeft, zal wel niemand betwisten. Het tegenwoor dige laat met geen mogelijkheid toe, dat daar efficiënt gewerkt kan worden. Een groot zaken man zou de daaraan verbonden nadeelen reeds lang hebben ingezien. De caié-restaurants en de zwembaden. Voor de café-restaurants was het in Bergen- Binnen een zeer goed seizoen, evenals voor de speeltuinen. Over het geheel was het wat men noemt, terrasweer. Het toenemend verkeer met touringcars dit verkeer wordt ook bevorderd door de over het geheele land werkende verkoop zaken, die thans als cadeau bonnen voor vacantie- trips verstrekken had ten gevolge, dat het dag- bezoek ten zeerste werd bevorderd. Voor een ge zond maken van de middenstandsbedrijven achten wij het cadeaustelsel verderfelijk. Dit is echter een vraagstuk, dat landelijk geregeld moet worden. Gezien het feit, dat tal van middenstanders ter- wille van het incasseeren van een winstje, waar voor niets gedaan behoeft te worden, nog plaat sing verleenen aan kansautomaten, waarvan de groote winst naar ondernemingen buiten de ge meente gaat, gelooven wij niet, dat hiervoor spoe dig overeenstemming zal worden verkregen en dan valt het toe te juichen, dat een deel van het bon nenstelsel in den vorm van vacantiebonnen naar Bergen komt. Voor het badbedrijf en voor de openluchtzwem baden was het seizoen ongeveer gelijk aan het vorig jaar. Ook het mooie zomerweer in de twee de helft van Augustus heeft hier veel goed ge maakt. De verhuurders van gemeubileerde huizen be leefden een moeilijker seizoen. Te Bergen aan Zee is het in geen jaren voorgekomen ,wat dit jaar wel het geval was, dat men begin Augustus, voor Augustus nog verschillende huizen te huur had, waardoor enkelen tenslotte verhuurd werden voor prijzen, die beslist onvoldoende waren. Ook in Bergen-Binnen beleefde men dit feit, al bestond daar in de laatste week van Juli en in het begin van Augustus geen mogelijkheid, gega digden onder te brengen. In de eerste weken van Augustus was dit trouwens ook niet mogelijk in de hotels-pensions te Bergen en Bergen aan Zee, waardoor deelnemers aan de tenniswedstrijden te Bergen aan Zee voor een paar dagen in Alkmaar- sche hotels een onderkomen moesten zoeken. De V. V. V. De V. V. V. verrichtte haar taak weer naar be- hooren. Op het informatiebureau was het drukker dan dit in vorige jaren het geval was. Ondanks het feit, dat de oplage van de hotel- pensiongids met 500 exemplaren was verhoogd, bleken de 4500 stuks, die gedrukt werden, nauwe lijks voldoende. De werkzaamheden op het informatie-bureau nemen geweldig toe, zoodat dit seizoen een assistente voor mevr. Evenhuis noodzakelijk was, die in mej. Gre Hiep werd gevonden en die zich als een waardevolle kracht deed kennen. Wij hebben dikwijls mevr. Evenhuis bewonderd in de rustige en kalme wijze, waarop zij, temidden van de grootste drukte, bezoekers over de meest onbeduidende dingen te woord stond, terwijl ver- blijfzoekende gasten om inlichtingen stonden te wachten. De gast is koning geldt wel hier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 1