Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Een-en-dertigste jaargang No. 1 Sr!;,Zaterdag 21 Juni 1947 Bij het weerzien van „De Badbode' LENTEVREUGDE De taak en het doel tl Redacteur: ANTHONY VAN KAMPEN, Kerkedijk 23, Bergen N.H., Tel. 2543 UitgaveN.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster Zn. Voordam 9, Alkmaar Voor advertenties: N. SLUYTER, Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 door Dr. W. Huygens, burgemeester van Bergen Het herverschijnen van de Badbode is een goed teken en voor Bergen een verheugend feit. Helaas kan Dirk Klomp dit oude bekende dorpsorgaan niet meer verzorgen, maar we moeten het in zijn voetspoor trachten voort te zetten ten gerieve van onze welkome zomergasten. Ook nu is het blad weer in bekwame handen. Het weder verschijnen van de Badbode bewijst hoe krachtig we ons weer hersteld hebben. Ber gen herkrijgt zijn van oudsbeken- de vormen en gewoonten, die wij in ere moeten houden. In die tra dities schuilt grote waarde. Voor de gasten en de burgerij is dit weekblad een noodzakelijk heid. Het kan een belangrijke bij drage zijn tot het intensiever ge nieten van het vele, dat Bergen aan de gasten kan bieden. Er zal van alles in beschreven worden om Bergen voor onze gasten te doen leven. Men kan er in lezen wat Bergen biedt en wat hier te doen is opdat men intensief van zijn vacantie geniete! Onze winkeliers zullen zeker de Badbode nodig hebben voor hun reclame; de verhuurders van lo- geerruimten hebben er behoefte aan om te adverteren; alle plaat selijke instanties zullen er zich van bedienen als zij ergens publi citeit aan willen geven. De V.V.V. wel in de eerste plaats! Voor een goede gang van zaken is dit blad onmisbaar en we mo gen de V.V.V. dan ook dankbaar zijn dat haar initiatief en daad kracht de Badbode wederom voortgebracht hebben. Het is het Blad van de V.V.V. Met de toenemende betekenis van Bergen als recreatieoord is 't van belang een orgaan te hebben waarin wij kunnen spreken tot de zomergasten. Wij staan ons geliefd Bergen 's zomers als het ware aan hen af. De bevolking trekt zich terug in bescheiden woonruimten om zoveel mogelijk gelegenheid voor de pensiongasten te scheppen. Wij doen een beroep op onze gasten om onze mooie natuur en ons dorpsschoon te ontzien. Er heerst hier veel vrijheid maar daaraan komt een einde als men haar beschaamt. Ontziet onze na tuur, dan behoudt U de vrijheid, die U hier zoekt! Wij stellen er ook prijs op als men behoorlijk gekleed gaat. In badcostuum loopt men niet op de openbare weg dat is eenvoudig: verboden. Kortom: Bergen is een be schaafde vacantieplaats. Er is hier niet veel vertier, daarvoor ga men naar Scheveningen; hier vindt men rust en ongerepte na tuur, die niet om de honderd meter verstoord wordt door een kampeertent. Ik zeg het eerlijk: het gemeen tebestuur en de V.V.V. streven naar het behoud van de beschaaf de rust in Bergen. Zulke bad plaatsen moeten er óók zijn! Toch juichen wij het toe, dat in Bergen een goede bioscoop is ge vestigd. Wij rangschikken die instelling onder de culturele ont spanningsgelegenheden. Daar staat de eigenaar van de bioscoop voor in. Op cultureel gebied streeft Bergen omhoog. Er wordt naar gestreefd om de bevolking en de zomergasten in contact te brengen met de vele kunstenaars, die hier wonen. Zij hebben U iets te bieden. In het gebouwtje van het Kunstenaars-Centrum Ber gen in de Kerkstraat ontvangen zij U gaarne. De kunstenaars zijn een belang rijke factor in Bergen (schilders en grafische kunstenaars, beeld houwers, pottenbakkers, wevers, kunstnaaldwerkers, dichters, mu sici, schrijvers). U kent Bergen niet, als U met de kunst geen kennis gemaakt hebt! Alzo, weest welkom Badbode en zomergasten! Wij staan tot uw dienst, maar we willen ons zelf blijven! Een koning komt de velden overschrijden; van wilde lokkenpracht is goudomlekt zijn jonggeheven hoofd, dat hoog zich strekt in 't zonlicht-klaterende luchtverblijden. Om hem waait vol de wind, de luchtig-wijde, wijl hooggewreefd, veerkrachtig, fiergerekt met zwiergen tred hij loopt, en om hem vlekt een sneeuwblank bloemgetuimel al de weiden. Zoo gaat hij voort op zwiergeveerde schreden, en om zijn mond, als hij de bloemen ziet die hem omsneeuwen en het windelied volwapp'rend wegwaait om zijn warme leden, krult zich een volle lach, en jong tevreden gaat hij hoogzonnig voort door zijn gebied. A. Roland Holst. Men heeft mij verzocht de redactie te willen aanvaarden van de Badbode en ik heb aan dit verzoek voldaan. Ik deed dit echter, en men zal dit kunnen begrijpen, niet dan na lange aarzeling. Aarzeling, omdat de taak die men mij aanbood minder eenvou dig is als hij wellicht moge schijnen. Want deze Badbode droeg in alle ja ren dat hij verscheen het zéér persoon lijke en zéér karakteristieke stempel van de man, wiens naam onverbreke lijk aan dit blad verbonden zal blij ven: Dirk Klomp. Dirk Klomp was de Badbode. De Badbode was Dirk Klomp. En iedere regel, ieder artikel, ja iedere advertentie büna werd ge dragen door z ij n geest. Het is moeilijk, om het woord on dankbaar niet te gebruiken, om zo'n taak over te nemen. Want al is het dan mijn voornemen dit blad te redi geren in de geest van mijn diepbe- treurde oud-collega Klomp, al zal ik dan trachten het karakter dezer Bad bode ongewijzigd te laten, tenslotte zingt iedere vogel zoals hij gebekt is en redigeert een ieder op zijn eigen wijze. Maarde taak is aanvaard en voor U ligt, gasten van Bergen en Bergenaren, na zoveel trieste en vaak hopeloos schijnende jaren, het eerste nummer van de oude, U welbekende Badbode. Deze wederverschijning is met veel enthousiasme, veel sympa thie en veel medewerking tot stand gekomen en ik hoop van harte dat al deze prettige dingen symptomatisch mogen zijn voor ons werk gedurende de komende maanden. Want dan zal het een blad zijn dat, gelijk vóór de oorlog, niet alleen met ere genoemd mag worden, doch dat wellicht het beste is wat op het gebied van vreemdelingenverkeer in Nederland verschijnt. Dank zij, alweer, Dirk Klomp, die ons in dit opzicht een kostbare geestelijke nalatenschap schonk. Een erfenis, waarvan wij, Bergenaren, niet alleen het vruchtge bruik verkregen, doch waarmee wij verplicht zijn te woekeren. Wij willen met de Badbode onze gasten iets in de hand geven dat méér is dan alleen maar een mededelingen en advertentieblaadje. Hij moet blij ven wat hij was: een gids, een vade mecum, een geschreven wegwijzer naar en tot alles wat de Bergense gemeenschap zijn gasten te bieden heeft. En, het moge gezegd worden, dat is niet weinig. Ik hoop dat de kunstenaars van Bergen zich niet met ijzige afweer in ivoren torens zullen terugtrekken, doch mét ons het belang van dit blad voor hun dorp inzien. En wellicht is het daarheen te leiden dat zij de be reidheid tonen, ieder op zijn eigen terrein, mede te werken aan de Bad bode, opdat met nóg meer recht ge zegd kan worden: dit is het blad van alle Bergenaren voor de gasten van Bergen. Zo gaat het, na een lange onder breking, dan weer in zee. Ik geloof, neen, ik weet het zeker, dat vele goe de en hartelijke wensen het verge zellen en zo ooit iets geschiedde in de geest van hem die de Bergense Badbode als voor Bergen onbetaal baar erfgoed naliet, Dirk Klomp, dan wel dit. Laten wij gezamenlijk onze vrien den, de gasten, iets goeds, iets dege lijks geven. Het is het waard hieraan ons enthousiasme en arbeid in volle omvang te geven. ANTHONY VAN KAMPEN. CONCOURS VAN BERGEN'S HARMONIE Wij vestigen de aandacht op het 2e gedeelte van het concours van Bergen's Harmonie, hetwelk op Zon* dan 22 Juni gehouden wordt op het terrein Maesdammerhof, ingang Kranenburgerlaan. Een concert, dat wij warm aanbevelen. Zowel aan de gasten als aan de inwoners van Bergen zelf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1947 | | pagina 1