Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode MEI r Een-en-dertigste jaargang No. 2 1!l2-\Zv.v.v. Zaterdag 28 Juni 1947 GORTER IN BERGEN Cultuur te Bergen J O Losse nummers 25 cent >5 Redacteur: ANTHONY VAN KAMPEN, Kerkedijk 23, Bergen N.H., Tel. 2543 UitgaveN.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster Zn. Voordam 9, Alkmaar Tel. 3320 Voor advertenties: N. SLUYTER, Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 UIT QORTER'S ^9 99 Nu staat er midden in het land> een dom van zuilen die ik stapeld', en rondom buigen zich popels en de treurcypres. Het groeit vol leliën, er hangt een tres van rozen af aan elke schacht, een rij van kinderen zit en zingt zij aan zij, roodwangig op de tree met open kelen; een orgel hing ik aan de wand te spelen en binnen zette ik een meisjesbeeld. Ik was de een'ge priester, al die weeld' had ik, ik woonde er, met mij niemand. Heel eenzaam was om 't heiligdom het land. 's Nachts waakte ik in de blauwe tempelschauw heel vaak, de tempel waadde in zee van dauw, de maan bevloog den blauwen hemelbrauw dan gutste er tusschen kolommen dauw muziek, zijn 't vogels, zijn het vlinderen, klapwiekend muzikale vleugelen? Of zijn 't de fluweele voetjes van mijn Mei, die om den tempel treedt dat daar de rij doodengezichtjes, bloemige viool droomerig knikt en heel de bloemenschool? Of was 't misschien de lucht die klanken gaf door wind en bloemgeschommel en den draf van Mei die om de tempel liep te spelen? Maakt niet de lucht ook zoo uit vogekelen geluid, en drijft uit takken van den boom de wind niet lichte tonen en de zoom van 't kleed, ruischt ze niet 's morgens over 't veld? Muziek komt uit luchtwemeling geweld. Herman Gorter, de dichter o. m. van het even schone als magistrale poëtische werk „Mei", waaruit wij hierboven een citaat opnemen, was jaren lang een bekende figuur in Bergen. Tussen 1910 en 1927 verbleef hij hier, nu eens gedu rende de weekends, dan weer langere tijd achtereen. Oudere Bergenaren zullen zich nog weten te herinneren dat hij woonde in het huis in de Verbrande Pan, later in Villa „Maryke" en Villa „Mei", terwijl hij ook talloze malen logeerde in Hotel Bakhuis. Bergen trok hem in die jaren, ongeveer tussen zijn 40ste en 60ste, zeer en veel van zijn werk (hoewel niet het gedicht „Mei") schreef hij hier of vond in Bergen zijn, oorsprong. Herman Gorter leefde zeer afgezonderd en vermeed waar mogelijk omgang met anderen, teneinde zich geheel aan zijn litteraire werk te kunnen geven. Hij stierf in '27, tijdens een reis in het buitenland. Gorter is een der grootste dichters geweest die de lage landen ooit bezeten hebben en zijn werk verdiend onze grootste aandacht. Door J. Schekkerman. Terecht geniet Bergen een zekere' naam als woonplaats van diverse kunstenaars. Tal van schilders, beeld houwers, schrijvers en dichters kozen dit dorp als hun woonplaats en het is dus niet te verwonderen, dat deze groep zijn stempel op de samenleving drukte en mede 't karakter bepaalde. Eén enkel artikel is niet toerei kend om volledig de invloed na te gaan die de groep van kunstenaars en de overige burgers op elkander hebben gehad. Het zou ongetwijfeld interessant zijn na te speuren in hoe verre b.v. de woning-inrichting door de kunstenaars is beinvloed en waar zij hun stempel hebben gedrukt op de onderlinge verhoudingen. Ander zijds zou het de moeite lonen te on derzoeken waar en in welke mate de burger-opvattingen in de kunst heb ben meegesproken; maar zoals reeds gezegd in een kort artikel is dit niet mogelijk. Een artikel over de cultuur in Ber gen zou echter niet volledig zijn in dien het de kunstbeoefening door niet-kunstenaars zonder meer voorbij ging. Het is treffend welk een be langrijke groep burgers zich op het culturele terrein beweegt. De talrijke koren, muziek- en toneelverenigin gen, zij allen openen verscheidene sectoren van het culturele leven voor de actieve leden maar bovendien maken zij tal van cultuuruitingen toegankelijk voor grote groepen be langstellenden. In dit verband moet ook, zonder echter volledig te kun nen zijn, het werk van de V. V. V. met de regelmatige bespeling van het openluchttheater en van d'e Berger kunstkring genoemd worden, omdat door middel van deze organisaties de mogelijkheden tot het geven van het beste op toneelgebied aanwezig zijn. Zien we reeds jarqn lang het kunst leven der burgers georganiseerd op tal van manieren, tot voor kort be stond er onder de kunstenaars wei nig verband en ook de beide groepen onderling hadden weinig officiële contactpunten. Het Kunstenaars Centrum Bergen, dat zich enkele maanden geleden heeft gevormd, wil een poging zijn om een gezamenlijk optreden van al le in Bergen en naaste omgeving wonende kunstenaars mogelijk te maken. Aan de andere kant wil het de verbinding zijn tussen burgers en kunstenaars. Het merendeel der scheppende kunstenaars heeft zich achter dit plan geschaard, terwijl van een verheugende medewerking uit de burgerij gesproken mag wor den. Grote voldoening geeft ook het feit, dat het Gemeentebestuur vol sympathie achter de plannen staat en waar mogelijk zijn daadwerkelijke steun verleent. Het Kunstenaars Centrum Bergen wil door het houden van verschil lende exposities het werk van de scheppende kunstenaars bekend ma ken. Een eerste tentoonstelling kon in het begin van deze maand in de Kunstzaal Boendermaker aan de Loudelsweg geopend worden. Hier exposeert een deel van de medewer kende kunstenaars met schilderijen, tekeningen, weefwerk, kunstnaald werk, beeldhouwwerk, ceramiek, enz. terwijl de tweede groep in Juli haar werk in dezelfde zaal zal tentoon stellen. Daarnaast is in voorbereiding een centrum in de kom van het dorp, waar in de loop van deze zomer alle medewerkende kunstenaars in kleine groepen zullen exposeren. Het Kunstenaars Centrum mag zich ge lukkig prijzen, dat de heer de Vries hiervoor een paar vertrekken in „Het huis met de pilaren" aan de Kerk straat heeft willen afstaan. Hierin zal ook een bescheiden bi bliotheek op kunstgebied worden ingericht van werken en tijdschriften uit binnen- en buitenland. Bovendien zal dit centrum de mogelijkheid van contact bieden tussen kunstenaar en belangstellende leek. Vele plannen staan nog op stapel. En dan denken wij aan het organise ren van contactavonden ,van lezin gen en voordrachten en in een wat verdere toekomst het stichten van een eigen museum. Het Centrum staat echter nog in de kinder schoenen. Tal van mogelijkheden zullen zich misschien nog voordoen en wanneer zij kunnen bijdragen tot verwezenlijking van de bedoelin gen, zullen zij zeker worden aan gegrepen. Deze zomer zal het zich voornamelijk uiten in de genoemde exposities. Wanneer U een over zicht wilt krijgen van datgene wat momenteel in Bergen en omgeving werkt en streeft, dan kunnen wij U een bezoek aan deze tentoonstel lingen van harte aanbevelen. U zult een idee kunnen krijgen van het werk van de ouderen, die reeds jaren in Bergen wonen, maar ook van de jongeren, die veelal nieuwe wegen zoeken. Ouderen en jonge ren, die elkaar in een goede samen werking hebben gevonden en als kunstenaars gezamenlijk naar bui ten optreden. U zult kennis kunnen maken met schilderijen, beeldhouwwerk, weefwerk, kunstnaaldwerk, potten bakkerskunst en grafische kunst in rijke schakering en zodoende iets meer weten van datgene wat in de Bergense samenleving zo'n belang rijke plaats inneemt. REIN SNAPPER EXPOSEERT. Rein Snapper, schilder en graficus, exposeert momenteel in de Bergense Kunsthandel van P. Hopman en wij kunnen de gasten die van het stand punt uitgaan dat men van brood al leen niet leven kan adviseren kennis te nemen van het tentoongestelde werk. Snapper heeft buitengewoon mooi werk vervaardigd en in het bijzonder zijn hoüsneder verdienen de volle aandacht. Wij hopen dat zich de mogelijkheid nog voordoet uitvoeriger op deze ex positie terug té komen. Zij verdient dat alleszins.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1947 | | pagina 1