Hetstille huisje. Een-en-dertigste jaargang No. 3 Abonnemèn,spriis2.'25voorS'S;» v.v.v. Zaterdag 5 Juli 1947 Kasper Niehaus J o Losse nummers 25 cent J KASPER NIEHAUS Zelfportret in interieur Foto: M. Hopman werkelijkheid is chaos, de kunst is orde. Kunst is gesublimeerde werke lijkheid, niet het ontvluchten der werkelijkheid". Als criticus staat hij in deze werkelijkheid. „Ik heb steeds verschillende pu- blieken aangenomen van verschillend niveau. Als kenner zou ik graag steeds over de „beste" kunst schrij ven, maar in het dagelijkse leven kan dat niet. Men moet dat aanvaarden. Is men polemisch, dan moet men dat alleen zijn wanneer het middelmatige of slechte de plaats inneemt van het goede. Maar aanvaardt men alleen de grote meesters, dan geeft dat blijk van weinig critische zin. Ook een bloeiend dilettantisme is nodig." Aldus Kasper Niehaus. Niet alleen zijn goed gefundeerde ken nis, ook zijn paedagogische kwali teiten zouden de jonge schilders ten goede kunnen komen. Hij re kent zich in zijn werk bij de jongeren, terecht, en het is zijn ge ringste verdienste niet dat hij steeds op de hand is van de zoe kende en revolutionnaire jeugd. THEO J. VAN DER WAL. Jan Ivangh: INCIDENT Twee dagen vóór m'n eigen vacan- tie een verzoek om een artikel voor de Badbode en vanuit het gouddel verscentrum schrijf ik voor U iets over onze duinkant. Wij duintrap pers zoeken, evenals U vanuit het grootsteedse landschap, iets anders. En vanuit een andere hoek van ons land moet ik U iets vertellen over het mooie in ónze duinen. Zegt U nu niet als die mijnheer uit Amsterdam dat U Bergen en omgeving óók kent, want krijgt U een goede gids mee, of iemand die een speciaal oog heeft voor al het schone in de Bergense natuur dan zult U óók wel eens zeggen: dat ik daar nu nooit op lette! Zag U tijdens een duinwandeling wel eens die bruine vogel staan met een kromme snaveel. Wist U dat hij dan op de uitkijk staat om z'n vrouwtje terstond te waarschuwen als er onraad is? Dat is de wulp. Deze vogel bespiedt U reeds van verre, boven op een duin. Komt ge dan tóch dichterbij, dan gaat hij de lucht in, luid schreeuwend. En heeft U dan geluk, dan kunt U Dwalend over heiden en door lage boschjes, denkend aan geen enkel nuttig ding fluitend zaeht en blijde blij en vrij en losjes kwam ik plotseling bij een huisje, doodstil en verlaten, dat in schaduw van wat dennenboomen sliep waar het lang geleden scheen, en heel tevreden zóó stil want alleen een geitje blaatte, en een koekoek riep In die dagen zocht ik al maar naar een kamer, 'k had al veel gewogen en gewikt „hier is stilte", docht ik, „en niets is voornamer, „niets is meer geschikt". En wijl zwijgend kijken toch niet baat en wijl ik graag in stille dingen mij verdiep, tikte ik toen van buiten even op de ruiten, maar vergeefs hoewel het geitje blaatte en de koekoek riep. Ja, mijn ontevreden tikken mocht niet baten, 't maakte zelfs de stilte dubbel diep 't scheen sinds lang geleden gansch en al verlaten, 't was of alles sliep ,,'t Is maar beter stille dingen stil te laten" dacht ik, wijl ik dwalende weer verder liep. En ik hoorde, achter mij, maar nu wat zachter, hoe het geitje blaatte, en de koekoek riep. A. Roland Holst. Vy Uitgave: N.V. Boek-en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster Zn. Voor advertenties N. SLUYTER, Voordam 9, Alkmaar Tel. 3320 Postgiro 37060 Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 ook nog wel eens een jong zien. Weggedoken tussen de bloeiende duinroosjes ligt daar dan het dons- jong en staart met 'n groot oog, het kopje schuin naar boven, de mens aan. Doodsangst is er in dat oog en was uw zoekende blik niet toevallig op het diertje gevallen, dan had ge er bovenop getrapt, wellicht zonder het op te merken. Zó goed is die schutkleur U kunt niets anders doen dan het beestje zó in U op te nemen om het nooit meer te vergeten. Doch snel gaan we dan maar weg, want de oude vogel is niet minder angstig en druk. Luid schreeuwend vliegen beide vo gels in de lucht en gaan pas dan weer naar beneden als „die mens" een eind weg is. Dan gaat het leven weer verder in die stille duinpan, maar één van beide vogels staat op wacht en tuurt in de verte tot de avond valt. Onze wulp, één van de vele typi sche mooie duinvogels, die tot diep in de herfst, als de vogeltrek ten einde loopt, nog z'n weemoedig wuut-wuut kan laten horen. Vól met vogels zit Bergen, dit was er slechts één. Luister naar ze en zoek ze en met open oog en oor wordt Uw vacantie in Bergen scho ner en rijker. Goudstreek „de Haere". Juni '47. Redacteur: ANTHONY VAN KAMPEN, Kerkedijk 23, Bergen N.H., Tel. 2543 Geboren in 1889 te Groningen, waar hij tot zijn zestiende jaar ver bleef en een opleiding kreeg aan de nu opgeheven Academie Mi nerva. Verhuisde naar Amsterdam, kwam op de Rijksschool voor Kunstnijverheid, eertijds in het Rijksmuseum gevestigd, daarna op de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, één jaar dagklasse en daarna een reeks van jaren avond klasse. Reeds daar bleek ook zijn critisch inzicht, waardoor hij door John Redeker ,,'t kleine kreng" ge noemd werd. In die jaren leerde hij o. a. de Ber- gcnaren Koeman, Wijand en Lau kennen. Later naar Parijs met Rede ker, Van Deene en Bendien. Ook Italië bezocht hij. Zijn vooruitstre vende aard bleek reeds in 1911, toen hij als eerste in Nederland in Else- KASPER NIEHAUS Schilderij FotoM. Hopman vier's Maandschrift de aandacht ves tigde op de Fransman Rousseau (le douanier). Zijn grote kennis en zijn warm hart blijken uit de serie Franse meesters welke hij voor de uitgeverij Paris verzorgde, en uit zijn groot werk Levende Nederlandse Kunst (Bigot en Van Rossum, Amsterdam), waarvan het eerste deel is versche nen. Deel II zal in het bijzonder aan de jongste generaties gewijd zijn. Niehaus was criticus aan de Tele graaf, waar hij in 1918 opvolger werd van Jan Greshoff en Dake. Hij werk te aan diverse kunstperiodieken mee. Er hangen schilderijen van hem in het Stedelijk Museum van Amster dam en in het Gemeente Museum voor moderne Kunst in Den Haag, Tot dusver de levensbijzonderheden, „maar deze zijn", aldus de schilder, „niet van belang: ze zeggen niets om trent je werk. In het werk toch ligt wat men niet in het leven vindt. De

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1947 | | pagina 1