Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Een-en-dertigste jaargang No. 5 Abonnemen,spriis12!-^"?eTneS;f v.v.v. Zaterdag 19 Juli 1947 RIJMEN. 't Kunstenaarscentrum o J Losse nummers 25 cent J WEEKBLAD «.'Hi Redacteur: ANTHONY VAN KAMPEN, Kerkedijk 23, Bergen N.H., Tel. 2543 UitgaveN.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster Zn. Voordam 9, Alkmaar Tel. 3320 Postgiro 37060 Voor advertenties: N. SLUYTER, Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 Tussen Katrijp en Hargen Sprong mijn hart op in mij, Een heldere warme morgen In 't midden van de Mei Tussen Katrijp en Hargen De lieve lange weg, Onder een blauwe hemel Langs een sneeuwwitte heg. Want achter Camp en Hargen Daar hoort men de Noordzee Daar baadden wij die morgen Ons van de zorgen vrij. De voeten van die ik het liefste zie Fonkelden in die zee, Als die in dat springend water gaan Springt al het zonlicht mee. Zij is bruin en rank in de voorjaarszon, Ook was vannacht ons bed In een groene en sneeuwwitte bloei gezet, Als op Salomo's Libanon. Bruin zijn haar borsten, de Koning zei: Tweelingen van een ree. En wie nooit met dat hert in de lelien sliep Was nooit verliefd in Mei. Tussen Katrijp en Hargen Werd mijn hart rijk in mij, Omdat Camperduin en de Libanon Aan dezelfde straatweg lei. De Koning Salomo was wijs En leerde mij die weg, De rechte weg door het Paradijs, Langs een sneeuwwitte heg, Tussen Katrijp en Hargen, De weg naar Camperduin, Nadat ik had geslapen In mijn liefs kleine tuin. J. W. F. Werumeus Buning JEANNE KOUU/ENAAR-BIJLO De jonge beeldhouwster werd op Java geboren. Zij ontving lager en meer uitgebreid onderwijs. Op 15-ja- rige leeftijd kwam zij naar Nederland, waar zij in Haarlem de H. B. S. be zocht. Daarna studeerde zij aan de Kunstnijverheidsschool te Amster dam voor binnenhuisarchitecte, niet lang echter, daar zij zich meer voelde aangetrokken x tot de. beeldhouw kunst, waarom zij toelatingsexamen deed voor de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, waar ze vijf jaar onder leiding van prof. J. Bronner studeerde. Gedurende de oorlog heeft ze practisch gewerkt in de werk plaats van de beeldhouwer Mari Andriessen. In 1946 trcuwde ze met de kunst schilder David: Kouwenaar en kwam —natuurlijk bij hem in Bergen wonen. Reeds als klein meisje tekende Jeanne Kouwenaar graag, „maar toen ik in Holland kwam, kwam ik voor het eerst in aanraking met Vrouw met vogel Foto M. Hopman klei. Letterlijk bedoel ik Daar kon je iets van vormen en dat ver rukte me. Zo trof me bijvoorbeeld het ballet van Pawlova: de bewegin gen van de dans kon ik niet tekenen, maar wel in materie als klei vorm geven. Ik ben dus beeldhouwster ge worden om de ideeën in de materie vorm te kunnen geven". Hoewel het steeds moeilijk is te zeggen door welke meester men het eerst waarlijk getroffen is, meent Jeanne Kouwenaar dat het bij haar Rodin is geweest, en, voegt ze er aan toe: „Michelangelo natuurlijk en ja: de oude Grieken, en de moderne Fransen, als Despiau en Maillol, en ongetwijfeld ook de kathedralen van Frankrijk". Ze herhaalt het: „De ka thedralen van Frankrijk". Die herha ling heeft zin wanneer men haar eigen werk bekijkt. De beeldhouwster is er, als wel de meesten der jongeren, van overtuigd dat ook haar kunst naar vernieu wing dient te streven. „Zo heeft Zadkine het reeds geprobeerd en de Engelsman Moore, en bij ons prof. Jan Bronner. We moeten meer komen tot de verbeelding van de geestelijke inhoud van de mens. We moeten niet blijven hangen aan het al dan niet gestyleerd realisme. Het moet bij een figuur niet bij armen en benen blijven. Maar hoe het anders moet? T)a, d$ar ben ik ook nog niet aan toe!" Deze, bij kunstenaars niet altijd aanwezige bescheidenheid, is teke nend voor Jeanne Kouwenaar. THEO VAN DER WAL. Thans is in de kunstzaal Boen dermaker en in „Het Huis met de Pilaren" een tweede tentoon stelling geopend van het Kunste naars Centrum Bergen. Het is niet onze taak daarover een cri- tisch verslag te geven, doch het Bestuur van de Vereniging tot Bevordering van het Vreemdelin genverkeer te Bergen zou in zijn taak tekort schieten, wanneer het geen getuigenis zou geven van de bewondering welke het heeft voor het doel en streven van dit instituut. Allereerst volgen wij natuurlijk elk pogen dat ge richt is op het streven naar een hoger cultuurleven en het bevor deren van de kunst. Doch inzon derheid doen wij dit, wanneer de ze uitingen mede gericht zijn en verband houden met het vreem delingenverkeer. Het bleek n.l. dat de exposities zeer in de smaak vallen van de in onze gemeente verblijf houdende gasten. In beide kunstzalen is steeds een keur van kunstwerken aan wezig welke op zeer hoog peil staan en waarin vooral onze gas ten veel belang stellen. Bij de vele genietingen die onze badplaats reeds te bieden heeft, dragen de ze beide kunstcentra in hoge mate bij om onze gasten het verblijf in onze gemeente te veraangena men. Wij. hebben dan ook alle be wondering voor het Bestuur van het Kunstenaars Centrum Ber gen, dat vele moeilijkheden wist te overwinnen om nog voor het zomerseizoen gereed te zijn voor de vele belangrijke exposities, die thans worden gehouden. Wij danken daarvoor aller eerst dr. W. Huijgens, de burge meester, die tot de oprichting van dit instituut het initiatief nam, daarna het bestuur, dat geen po ging ongebruikt liet om deze be langrijke exposities te kunnen houden. Ook is hulde te brengen aan mevr. P. Boendermaker, die het door haar tegemoetkomende hou ding mogelijk maakte, dat de ex posities in haar prachtige kunst zaal zo voortreffelijk uitkomen. Ook de exploitant-eigenaar van het café-restaurant „Het Huis met de Pilaren", de heer J. Th. M. de Vries, die belangeloos zijn zalen beschikbaar stelde om daar in de voorname exposities te hou den, zij hier dank gebracht voor zijn grote gastvrijheid. Deze kunstcentra zijn een grote aanwinst in deze gemeente en velen zullen de initiatiefnemers en het bestuur dankbaar zijn voor het vele werk dat aan de voorbereidingen verbonden was. Ook het bestuur van de Vere niging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer sluit zich hierbij gaarne aan en hoopt van harte dat de vele moeite die men zich gaf, met een grote waarde ring en een druk bezoek aan de exposities beloond zal worden! J .H. ROGGEVEEN, Voorzitter V.V.V.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1947 | | pagina 1