Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode JAN VAN HERVA/IJNEN. Onw/eer in het moeras. Zaterdag 26 Juli 1947 Een-en-dertigste jaargang No. 6 Abonnemen,*priis: J 2:?»ooMedZe°neSar v.v.v. WEEKBLAD Losse nummers 25 cent Redacteur: ANTHONY VAN KAMPEN, Kerkedijk 23, Bergen N.H., Tel. 2543 UitgaveN.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster Zn. Voordam 9, Alkmaar Tel. 3320 Postgiro 37060 Voor advertenties: N. SLUYTER, Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 Johannes Adrianus George van Herwijnen, om hem eens bij al zijn namen te noemen, werd in 1889 te Delft geboren als tweede zoon en tweede kind van een groot arbei dersgezin, waarvan de moeder van boerenafkomst was. Hij groeide op temidden van harde arbeid en schra le verdienste, waarbij hijzelf reeds op 11-jarige leeftijd de handen uit de mouwen moest steken, zodat er van een schoolse opleiding niets meer terecht kwam. Zijn tekentalent ove rigens openbaarde zich al zeer vroeg: negen jaar oud decoreerde hij de wanden van zijn schoollokaal. Toch was er niemand die in hem het slui merende talent ontdekte', laat staan het, ook door de cubistische invloe den in vroeger werk, opvallen dat Jan van Herwijnen zich later zo vrij heeft gehouden van het moderne streven van b.v. Picasso en Braque, wier invloed toch begint in 1911, en derhalve zijn directe tijdgenoten zijn. Van Herwijnen ontkent geenszins de genialiteit dezer meesters, hij meent echter dat zij teveel het mid del als doel zien. Hij ziet in deze modernen een analyserend streven, terwijl hij naar een synthese streeft welke in de Middeleeuwen de kunst tot een eenheid heeft gemaakt. Hij wenst in het schilderij verbeeld te zien de religieuze verbondenheid met al het geschapene. Landschap (Bergen N.H.) wekte, totdat hij ineens zichzelf be wust wordt en begint met het copiëren van Nicolaas Maes in het Rijksmu seum te Amsterdam (1912). Van dat ogenblik af, in het bijzonder ook door de hulp van Steenhof, eveneens een selfmade man, gaat Van Herwijnens weg recht omhoog. In 1918 komt hij voor de dag met een serie tekenin gen: mannen en vrouwen uit het volk, gevolgd door tekeningen van blinden en krankzinnigen. Daarna gaat hij meer en meer over tot de schilderij: landschappen, stillevens, een enkele maal ook portret. Hij be zoekt Frankrijk, Spanje, Italië. Maar sinds 1937 woont hij, met onderbre kingen, in Bergen. Het eerst werkelijk getroffen door de schilderkunst van Van Gogh zal Foto M. Hopman In Jan van Her wijnen bezitten we een schilder van ras, bij is een schilder van den bloede en al zou hij willen, hij zou niet anders kun nen doen dan schilderen. Ook wanneer men meent (zoals onder getekende) dat mindere afzijdig heid van de grote problemen van het heden, in het bijzonder waar het gaat om het scheppen van een nieuwe vorm passend bij de nieu we idee, Van Her wijnen meer diepte verleend zou hebben, zal men toch moeten toegeven dat er in zijn leven een grote lijn is, wel bewust getrokken, en getuigend van een eerlijk kunstenaarsschap. Theo J. van der Wal. Naast het vlakke gladde meer blauw en rose als een maansteen staat het rechte bos van riet, elke halm een groene speer, elke speer staat slank alleen met een dun vernis van licht. Licht en schaduw bewegen niet. In de hemel hangen zware violet gekleurde wolken. Niets verraadt de gele schare vogels, die het riet bevolken. Dan splijt met een verblindend licht de hemel open en slaat dicht met een donderende slag Als in een donkre smederij spatten uit het rieten bos vonkenregens vogels los een zwerm van duizend vurige vlerken stuift geel omhoog in 't sombere zwerk en een ziedend hoog gezang breekt vrij. Mijn hart wordt plotsling wit en heet, 't Was of ik zelf werd omgesmeed. Ik heb het angstig ondergaan ik kwam er sterk en nieuw vandaan. M. Vasalis Het vers „Onweer in het moeras" werd door ons gelicht uit de bundel „Parken en Woestijnen" van M. Vasalis, die in 1941 op voorstel van de Commissie van Schone Letteren, gesteund door het bestuur, door de Maatschappij der Nederlandse Let terkunde bekroond werd met de Van der Hoogt-Prijs. Een tiental herdrukken zagen tot nu toe het licht, iets dat als een unicum in een land dat zijn dichters zo slecht leest, aangemerkt kan worden. Er zijn onder de jonge dichters weinig figuren wier werk zo voortreffelijk, zo zuiver en zo veelbelovend is als dat van Va salis. Bij de uitgever Stols verscheen tot nu toe alleen deze bun del poesie van de dichteres. Binnenkort zal bij hem een tweede in het licht gegeven worden: „De Vogel Phoenix". Achter het pseudoniem M. Vasalis verbergt zich een bekend Amsterdams neurologe.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1947 | | pagina 1