Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode JAAP MIN. Een-en-dertigste jaargang No. 7 Zaterdag 2 Aug. 1947 Tussen de zeekust en het zeegetij J WEEKBLAD f 3.25 per seizoen; Abonnementsprijs f 2>_ |eden def v_y_v_ Losse nummers 25 cent Redacteur: ANTHONY VAN KAMPEN, Kerkedijk 23, Bergen N.H., Tel. 2543 UitgaveN.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster A Zn. Voordam 9, Alkmaar Tel. 3320 Postgiro 37060 Voor advertenties: N. SLUYTER, Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 De kunstschilder Jaap Min stamt uit een der oudste Bergense ge slachten en er wordt beweerd dat zijn voorouders Vikingers zijn, eens hier geland, op strooptocht uit. Als dat waar is, heelt hij in ieder geval de rechte gestalte en de open blik der Noormannen be houden en het stropen verleerd! Hij werd in 1914 in Bergen gebo ren en bezocht, na genoten lager on derwijs, de ambachtsavondschool te Alkmaar. Overdag werkte hij bij een huisschilder. Toen reeds tekende en schilderde hij en het geluk wilde dat M'atthieu Wiegman, met zijn baas bevriend, het sluimerend talent in Jaap Min ontdekte. Op genereuze wijze werd Jaap MinSchilderij Eigendom: Nieuw NoordhoII. Dagbl de jonge man toen geholpen, moreel en materieel, ook door een groep an dere Bergenaren. Hij werd in staat gesteld in Limburg te schilderen; daarna deed hij het toelatingsexamen voor de Rijksacademie voor Beelden de Kunsten te Amsterdam, waar hij onder prof. Jurres werkte, later onder prof. H. Campendonk, voor de monumentale schilderkunst en glas in lood. In 1939 bezocht hij Italië, waar hij vertoefde toen de oorlog uit brak, zodat hij onmiddellijk moest terugkeren. In Jaap Min's werk is een interes sante en bewogen ontwikkelings. gang waar te nemen, een zich steeds meer ontworstelen aan (soms zeer sterke) invloeden om tot een volko men persoonlijke uitdrukkingswijze te komen. In het begin stond hij be grijpelijkerwijze onder invloed van zijn leermeester \CTegman en van Colnot, in wie hij de grote voorbeel den zag. Dan komt een hele reeks van meesters die hem elk op an der gebied ten zeerste troffen. En het dient vermelding dat reeds vóór zijn academietijd het zien van een reproductie van Braque hem moge lijkheden openbaarde waarvan hij zelfs niet had kunnen dromen. Oude en moderne Italianen (Tintoretto, Giotto, Campigli) kregen tijdelijke invloed, blijvender was de invloed van de vroeg-Christelijke kunst en ook die van de meesters der Russi sche ikonen. Hierin zag hij en ziet hij een uitstijgen boven het individuele, de ware gemeenschapskunst. Deze enkele gegevens zijn vol doende om Min's streven aan te geven: het vinden van een persoon lijke uitdrukking met als funda ment het bewustzijn van een alge meen-menselijke eenheid. Er is een zich laten leiden door wat door alle eeuwen heen de mens aan religieuze bewogenheid in zich draagt, maar een vormgeving die met onze tijd harmonieert. Er is een zich losmaken van wat traditie en conventie ons aan uiterlijkheden heeft geschonken en het zoeken naar wat ons allen bindt door in nerlijke waarden. Theo J. van der Wal. DE PARADIJSVLOEK. Volgende week vinden de opvoeringen plaats. De beide dagen, waarop DE PA RADIJSVLOEK in het Openlucht theater door de heer Haakman en zijn gezelschap wordt uitgevoerd, naderen. Volgende week zullen de gasten van Bergen, en tevens de Bergense bevolking zelf, in de gele genheid zijn een stuk openluchttoneel te aanschouwen, dat hun ongetwijfeld lange tijd zal bijblijven. Men lette er wel op: DE PARADIJSVLOEK is een zeer bijzonder dramatisch werk," dat aan spel en spelers de aller hoogste eisen stelt. De heer Haak man, deskundige op dit gebied bij uitnemendheid, heeft niets gespaard en ook niets nagelaten om deze uit voeringen volkomen tot hun recht te doen komen. Er is hard gewerkt, door spelers en speelsters, maar vooral ook door hen die met de lei ding belast zijn. De opvoeringen zullen ongetwijfeld hoogtepunten vormen in het Ber gense seizoen en aangenomen mag worden dat beide malen het theater tot de laatste plaats uitverkocht zal zijn. In dit verband adviseren wij hen die zich deze buitengewone voorstel lingen niet willen laten ontgaan, zich vroegtijdig tot het secretariaat van de V, V. V. te wenden, teneinde zich te voorzien van plaatsbewijzen. De mogelijkheid dat men te laat is en dus achter het net zal vissen is ze ker niet denkbeeldig. DOEK VAN JAAP SAX VERKOCHT. Het was verheugend dat j.l. Zater dag bij de opening der expositie in het Huis met de Pilaren door de heer Schekkerman meegedeeld kon wor den dat een der doeken van Jaap Sax („Stadsbuitenkant") reeds verkocht was aan een Alkmaarse ingezetene. A. C. Sw/rnburne: Tussen de westerzon en 't zeegetij Raakten der minne hand en lippen mij; Van zoet kwam bitter, van de dag kwam nacht, En lang verlangen korte vreugde bracht: Ach, liefde, en wat werd er van U, van mij, Tussen de zeeduinen en 't zeegetij? Tussen het zeespoor en het zeegetij Werd blijdschap droefnis, droefenis werd mij; Min werd tot tranen, tranen werden vlam, En dood geluk tot nieuwe hartstocht kwam; Der minne taal en streling leek het mij Tussen het zeestrand en het zeegetij Tussen zonsondergang en 't zeegetij Waakte de minne één uur van min met mij; Dan, langs de algouden water-paden heen Repte zij zich naar dagen van 't verleen; Ik zag haar komen, zag haar gaan van mij Tussen het zeeschuim en het zeegetij. Tussen het zeestrand en het zeegetij Min beving sluimer, sluimer beving mij; En de eerste ster zag twee tot één vergaan Tussen de zon en 't rijzen van de maan; De tweede ster geen liefde zag, maar mij Tussen de zeekust en het zeegetij. Door Victor E. van Vriesland herdicht uit het Engels. Een citaat uit de tragedie „Chastelard" van Algernon Char les Swinburne, het beroemde treurspel rondom de figuur van Mary Stuart, dat vertaald werd door Victor E. van Vriesland en enkele maanden geleden opgevoerd in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Swinburne, de onvertaalbare zoals hij gold, vertaald door Van Vriesland. Een nameloos moeilijke opgave, alleen moge lijk voor een zo voortreffelijk kenner der Engelse taal en een daarbij zo voortreffelijk dichter als Van Vriesland. De vertaling van de tragedie, waaruit wij dit vers lichtten (gezongen door Mary Beoton in aanwezigheid van de Konin gin) vond zijn begin en gedeeltelijke voltooiing in de jaren dat Van Vriesland hier in Bergen woonde en werkte in het ver borgene. Om het precies te zeggen: in „Lomi", hoek Renbaan- laan-Van Reenenpark. Ondanks het gevaar dat hem dreigde vond hij de kracht deze opgave ter hand te nemen. En wij, die hem daar in het half-duister van dat „Lomi" zo vaak aan het werk zagen, wisten dat hem het geluk beschoren was juist dóór deze arbeid voor enkele uren zijn treurnis en pessimisme over die tijd te kunnen vergeten. In „Lomi" werkte in die jaren een der grootste dichters van onze tijd!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1947 | | pagina 1