Vier-en-dertigste jaargang No. 1 Abonnementsprijs J322Jvzzze°;naer v.v.v. Zaterdag 3 Juni 1950 Woord tot Burgers en Gasten EEN REDACTIONEEL WOORD Grote foto-wedstrijd WEEKBLAD Losse nummerS 25 Redacteur-THEO J VAN DER WAL UitgaveN.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster Zn. Voor advertenties N. SLUYTER, Achterwege, Bergen N.H., Tel. 2026 Voordam 9, Alkmaar - Tel. 3320 - Postgiro 37060 Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 Sör. C\D. ^luygenó, burgemeester van S3ergen, Het past een nieuwe redacteur een woord ten geleide aan zijn blad mee te geven. Elk eerste optreden schijnt zulk woord te eisen, als verontschuldiging voor een op zichzelf aanmatigende daad. Maar kan dergelijke daad wel verontschuldigd worden? En dus moet Uw redacteur slechts hopen de voetsporen te kunnen drukken van zijn zo bekwame voorgangers, Dirk Klomp van vóór de oorlog, en Anthony van Kampen en Rein Valkhoff erna. Het zal zijn eerzucht zijn de Badbode in hun geest te redigeren en te maken tot wat zij er van maakten: het zomers lijfblad van alle Bergenaren en hun gasten. In dit nummer zal men aantreffen een verhaal van Italo Svevo. Halo Svevo, pseudoniem voor Ettore Schmitz, werd 19 Dec. 1861 in Triest geboren en overleed ten gevolge van een auto-ongeluk de 13de September 1928. In ons land is Svevo nagenoeg geheel onbekend, ten onrechte wanneer men weet dat hij een der grootste Italiaanse schrijvers is en zijn romans Una Vita (1893), Senelita (1896) en La Coscienza di Zeno (1923) gemakkelijk de verge lijking kunnen doorstaan met die van Oide en Joyce. Het hier gepubliceerde verhaal De Moeder (La Madre) is van 1910. We geven het om de naam van Italo Svevo aan de vergetelheid te ontrukken. (Men zie pag. 3). Ook Uw redacteur heeft een standpunt ten aanzien van Bello. Wij zijn tegen de tram. Wij zijn tegen de autobus. In de levende natuur behoort levende trekkracht. Wij willen paarden, paarden willen we. Bierbrouwer spaarden, blauwe Belsen willen we met belletjes in de manen. Met een voerman met een snor. Met haver gevoede paarden, met drank gevoede voerlui willen we. Bokken wagens willen we, ossenwagens willen we, ezels en muilezels en hondensleeën in de winter. Bokken met hoornen horens en ossen met schuimbekken, en ezels met strohoed en vliegenballetjes. Samojeden willen we, langharig en met levertraan grootgebracht. Bokken voor bokkenwagens met rode wielen en ezels die duindistels eten. Paarden willen we, paarden en ossen, ezels en bokken, muilen en honden. Dat willen we! Overigens wijzen we gaarne naar het standpunt van Mr. F. Zeiler, dat men elders in dit nummer zal aantreffen en we nodigen alle gasten uit het afgedrukte formulier naar eer en geweten in te vullen. (Men zie pag. 5). Ook dit is Bergen Elk jaar als de Badbode weer ver schijnt, denk ik: „Wat is het toch een zegen dat er steeds weer mensen zijn, die dit belangrijke werk voor de ge meente Bergen willen verzorgen." Bergen kan niet zonder zijn Bad bode en gelukkig zijn er mensen, die de wil en de gave hebben om deze, voor verhuurders en gasten zo onmis bare uitgave telkens op tijd te doen verschijnen. Toch is dat ook weer niet zo ver wonderlijk, want Bergen is een dorp dat inspireert tot dienst aan de ge meenschap. In Bergen wonen veel mensen, die intens van hun dorp hou den en altijd bereid zijn hun beste krachten in te zetten. Ik dank die mensen en de heer van der Wal in het bijzonder, dat hij dit jaar de redactie van de Badbode op zich genomen heeit en ik wens hem daarbij alle succes toe, dat dit werk kan opleveren. Met de Badbode worden de zomer gasten ingelicht en op beschaafde wij ze bezig gehouden. Wanneer zij de Badbode lezen, dan begrijpen zij wat ons, Bergenaren, zo van ons dorp doet houden. Zij lezen van onze historie, van ons vereni gingsleven, van onze feesten en van ons dorps- en natuurschoon. Dan zullen zij zich in ons dorp thuis voelen en de heerlijke rustige sfeer er van genieten er een gezonde vacantie doorbrengen. Maar dan zullen zij ook ons dorp en de mooie natuur ontzien. Dat is, nood zakelijk! Er komen steeds meer men sen naar de badplaatsen en als al die mensen bloeiende planten plukken, dan is het spoedig gedaan met de glo rie van Uw zalig vacantieoord; en ook spoedig met de vrije wandeling! Gelukkig" komen hier voornamelijk gasten, voor wie de natuur de groot ste bekoring heeft, maar ook die men sen drukken nog te dikwijls hun dank voor 't aangenaam verpozen uit door het achterlaten van schillen en dozen! X^De 5Badbode cllet blad met een verleden! Het Gemeentebestuur streeft er be wust naar Bergen 's zomers het ge wone dorpsaspect te doen behouden. Geen kraampjes en vermaaksgelegen- heden vindt men hier. Het enige dat wij bieden is: een gezellig dorp met een prachtige natuur. Wie iets anders zoekt, die ga naar Scheveningen of Zandvoort. Die plaatsen zijn in hun soort ook goed maar het soort is anders een soort, waar Bergen niet toe behoort en niet toe behoren wil, In ons gezellige dorp met zijn heer lijke natuur wens ik een ieder een prettige vacantie toe! DE HOOGSTE BOOM Gevraagd: waar staat Bergens hoogste boom? Waar de oudste? We houden dit seizoen een grote foto-wedstrijd, waaraan elke amateur fotograaf kan meedoen. Gevraagd worden foto's die de schoonheid van Bergen in het licht stellen of op an dere wijze de aantrekkelijkheid als vacontieplaats aangeven. Natuurlijk vragen wij de Ruine, het Museum, de talrijke oude behuizingen, de bomen, de lanen, het strand, het bos en de zee, maar op originele wijze! De foto s moeten een minimum formaat hebben van 6x6 cm, en zwart glanzend zijn afgedrukt. Het publicatierecht der in gezonden foto's komt aan de Badbode. Er zal een jury worden benoemd, die de foto's keurt. Ook de prijzen zullen later bekend gemaakt worden. Deze mededeling is voorlopig, opdat thans reeds een ieder foto's kan maken en inzenden. Onafhankelijk van de wcd- strijdprijzen krijgt elke maker van een door ons gepubliceerde foto een boek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1950 | | pagina 1