De Bergensche Badbode Vier-en-dertigste jaargang No. 3 Abonnementsprijs:v.v.v. Zaterdag 17 Juni 1950 DON QUICHOT OP EEN BRUILOFT Op originele wijze <=\X\d medemenó "N <ÏDe Radbode: 3let blad voor de mond Eén moment WEEKBLAD Losse nummers 25 cent Redacteur: THEO J. VAN DER WAL Achterweg 6, Bergen N.H., Tel. 2026 Uitgave: N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster Zn. Voordam 9, Alkmaar Tel. 3320 Postgiro 37060 Voor advertenties: N. SLUYTER, Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 De vader heette Kort en was een gegoede middenstander, en toen hij zich in Haarlem vestigde noemde hij zich naar het dorp, waar hij vandaan kwam: Langendijk. Zijn daar de 25ste Juli 1683 geboren zoon Pieter, voerde daarom deze naam en als zodanig dan staat hij bekend als de auteur van Don Quichot en van talrijke andere blijspelen. Don Quichot is het eerste stuk van Langendijk, de schrijver was zeven tien jaar! In 1701 werd het voor het eerst opgevoerd en, naar Langendijks eigen getuigenis, was het „vrij geluk kig op het toneel". Wat de intrige betreft: Kamacho is een domme, maar rijke landbouwer, aan wie een hereboer zijn dochter wil schenken, die zelve echter meer voelt voor een arme edelman. Door dit ver haal heen, eigenlijk er geheel los van, dwaalt dan Don Quichot met zijn schildknaap, en waarschijnlijk is het de jonge Langendijk meer te doen ge weest om deze figuren, mitsgaders 'n Franse kok, dan om de eigenlijke in trige. Hij zegt dan ook zelf van zijn dolende ridder: Ik voer hem hier ten schouwtonele, opdat hij met zijn zotternij voor andren (zijns gelijken) spele. dat alle waan maar zotheid zij; Hoe al des werelds schone dingen maar bij verbeeldingen bestaan, en even als 't geluid na 't zingen, in wind en lucht terstond vergaan. Fikse woorden voor een zeventien jarige! Maar zo diepzinnig is het stuk toch niet geworden als deze woorden doen veronderstellen. Het is een pre tentieloos en vrolijk spel. En dat spel zal men dan kunnen zien Dinsdag a.s, de 20ste Juni, in het Openluchtthea ter, in de schitterende costuums der 17e eeuw met liederen van de jonge en zeer talentvolle componist Jan Mul. Zelden schrijf ik wat ik wil, en nooit wat 'n ander wil, Multatuli. ^Stilleven met citroentje^ Zie eens, als u er de tijd voor vindt, op pagina 3 van dit nummer, midden onder. Daar staat ondermeer het woord Kitsch. Het woord is met veel liefde en smaak door de zetter gezet. Het betekent ook iets. Het is een sein voor: BOYCOTT DE KUNSTPI RAAT. Koop geen „schilderijen" in Schuren en stallen langs onze hoofd wegen. Uw geld is te goed voor kitsch! We houden dit seizoen een grote foto-wedstrijd, waaraan elke amateur fotograaf kan meedoen. Gevraagd worden foto's die de schoonheid van Bergen in het licht stellen of op an dere wijze de aantrekkelijkheid als vacantieplaats aangeven. Natuurlijk vragen wij de Ruine, het Museum, de talrijke oude behuizingen, de bomen, de lanen, hét strand, het bos en de zee, maar op originele wijze! De foto's moeten een minimum formaat hebben van 6x6 cm, en zwart glanzend zijn afgedrukt. Het publicatierecht der in gezonden foto's komt aan de Badbode. Er zal een jury worden benoemd, die de foto's keurt. Ook de prijzen zullen later bekend gemaakt worden. Deze mededeling is voorlopig, opdat thans reeds een ieder foto's kan maken en inzenden. Onafhankelijk van de wed- strijdprijzen krijgt elke maker van een door ons gepubliceerde foto een boek. OVER CRITICI Erich Kastner schrijft in zijn nieuw ste boek „Dagelijkse Zorgen", dat bij L. J. Veen in de vertaling van Johan van der Woude verscheen, en dat wij een ieder zeer kunnen aanbevelen, o.m. het volgende: „De mensheid solitst zich, volgens Linnaeus, in goede en slechte men sen. De slechte mensen splitsen zich van hun kant in gelegcnheidsboos- wichten en in die, die vanaf hun jeugd slecht zijn. En ook dezen, de geboren booswichten of professionals, splitsen zich in twee groepen: in misdadigers met schoolopleiding en de critici. Dat is bekend. Dat weet tegenwoordig ieder kind." Verbittering en onverschilligheid zijn de voedingsbodem voor de mis daad. Zie rondom u de vrije natuur, mild in zon en schaduw, mild voor goeden en dwazen. En zie uzelf, de vrije mens. U bent arbeidzaam en ge niet van uw vacantie en bitterheid noch onverschilligheid' zetten hun ze gel op u. Voor u is niet geschreven: Wee mij, waar, als het wintert, vind ik de bloemen, en waar de zonneschijn en de schaduw der aarde? De muren staan spraakloos en koud. De wind beklettert de weerhaan. Voor u de vreugde der vrijheid, voor een medemens spraakloze mu ren, Denk één moment aan deze me demens, één moment vandaag (Zater dag), het moment waarop men u zal vragen om een bijdrage voor het werk der reclassering. DIT IS DE VREUGDE Dit is de vreugde die altijd zal wezen: de poorten gaan open, wij lopen buiten de weg af, wij lopen het park en de bomen, de vogels, de paarden, de paren. Elk voelt zich een grapje, een grapje dat mag! Dit is de vreugde: kanonnen zijn gisteren, het rijm mag weer rijmen, schoorsteenfabrieken zijn sigaretten, ze roken gewoonte en prettig: je ziet ze niet meer achter dit papier. Hebt gij het nest verlaten? wandel de parken, takken trippeling. En de zon ging open en straalt als een grappige grape-fruit uit jaffa. En het wordt geen nacht meer. Zo is de vreugde: een grapje dat mag! GERRIT KOUWENAAR (uit de cyclus „Goede morgen Haan"). Gerrit Kouwenaar, de zoon van de bekende journalist D. Kouwenaar, werd in 1923 te Amsterdam geboren, publiceerde onder meer verzen in verschillende tijdschriften („Het Woord", „Podium", „De Gids") en schreef de opvallende roman „19-NU", welke binnenkort bij de Bezige Bij te Amsterdam verschijnt. Bovenstaand vers stond hij ons voor eerste publicatie af. De experimentele vorm zal menigeen vreemd voorkomen, maar zodra men het vers luidop leest, zal men getroffen worden door de kracht van klank en ritme en door de werkelijke vreugde die deze jonge dichter aan woord en woordspel beleeft. In dit nummer zal men twee pagina's aantreffen met foto's van vroegere bloemencorso's. De omvang van de Badbode hebben wij daardoor tot tien pagina's moeten uitbreiden. Maar mooi is het niet. Ik be doel, dat de pagina's 5 en 6 nu liggen op die fraaie corso nummers, die toch tezamen één geheel vormen. Aanvaard des wege onze goede raad; Leg het middenblad tussen pag 8 en 9. Dit is Bergen aan Zee

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1950 | | pagina 1