Mourir, e est rire Vier-en-dertigste jaargang No. 4 Abonnement,.: v.v.v. Zaterdag 24 Juni 1950 Vancouver Boys' eeót van klank en kleur Band in Bergen Op originele wijze Nieuwe kaart van Bergen en omgeving <zDe Radbode: ctyet blad dat zickzelleeót WEEKBLAD Losse nummers 25 cent Redacteur: THEO J. VAN DER WAL Uitgave: N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster Zn. Voor advertenties: N. SLUYTER, Achterweg 6, Bergen N.H., Tel. 2026 Voordam 9, Alkmaar Tel. 3320 Postgiro 37060 Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 De viji en dertig Vancouver Boys arriveren om vijf uur a.s. Woensdag in Bergen, waar zij ofiiciëel door de burgemeester werden toegesproken bij de ontvangst door het gemeente bestuur. Prachtig uitgedost in met karmozijn gevoerde capes, witzijden shirts en scharlaken broeken biedt de band een schitterende aanblik. Het geldt hier de jongste en succesvolste band ter we reld. Ze werd opgericht in 1928 door de tegenwoordige leider Arthur W. Delamont. De volledige bezetting vraagt zeventig jongens tussen 14 enl9 jaar, maar op tournee is het aantal 35. Op haar reizen heeft ze meer dan honderdduizend mijl afgelegd in Cana da, de Verenigde Staten en Engeland. Tijdens een derde tournée in laatst genoemd land vertoevend, brak de oorlog uit, waardoor aan het optreden buitenslands voorlopig een einde kwam. Maar organisatie en peil der uitvoeringen bleven strak gehand haafd waardoor de band haar eerste plaats op festivals bleef behouden, zo als nu weer in 1949 op het British Co lumbia Musical Festival. Thans is de band in Engeland, voor de vierde maal; de laatste week van Juni is ons land aan de beurt (Bergen, Scheve- ningen, Zandvoort, Amersfoort, Oos terbeek en nog andere plaatsen), waarna de jongens 1 Juli doorreizen naar Australië. De leider van de band, Mr. Arthur W. Delamont, ontving in 1946 de „Good Citizen's Medal" van de Native Sons of British Columbia voor zijn bijdrage aan het culturele leven van Vancouver en voor zijn werk met de Vancouver Boys' Band. We krijgen het volgende: Na de ont vangst ten raadhuize duiken de pleeg ouders op, die de jongens een nacht onderdak verschaffen (Men heeft zich natuurlijk opgegeven!). Die pleeg ouders nemen de boys mee naar huis, maar zorgen dat ze kwart over zeven bij de Ruïne zijn, want dan zal Bergen vereerd worden door een militaire rondgang der boys. (Dat „militaire" hebben we officieel opgekregen, maar bedoeld zal wel zijn muzikaal: we ne men aan dat de stenguns thuis blijven). Des avonds dan is de uitvoering in het Openluchttheater. Begonnen wordt met het Canadees Volkslied, waarbij wij dan denken aan de dappe re kerels, die ons land van de bezet ters verlosten. Er volgt een klassiek programma, dat na de pauze tot meer populaire stukken wordt geredu ceerd. Hebben we ons een weg naar buiten bevochten, dan vinden we el kander bij Duinvermaak, waar ge danst zal worden. En heeft men dan de danskunst van de Canadese jon gens en van onze meisjes bewonderd, dan nemen de pleegouders de boys weer aan de hand en stoppen hen in bed. Burgers, dit wordt een féést! We houden dit seizoen een grote foto-wedstrijd, waaraan elke amateur fotograaf kan meedoen. Gevraagd worden foto's die de schoonheid van Bergen in het licht stellen of op an dere wijze de aantrekkelijkheid als vacantieplaats aangeven. Natuurlijk vragen wij de Ruine, het Museum, de talrijke oude behuizingen, de bomen, de lanen, het strand, het bos en de zee, maar op originele wijze! De foto's moeten een minimum formaat hebben van 6x6 cm, en zwart glanzend zijn afgedrukt. Het publicatierecht der in gezonden foto's komt aan de Badbode. Er zal een jury worden benoemd, die de foto's keurt. Ook de prijzen zullen later bekend gemaakt worden. Deze mededeling is voorlopig, opdat thans reeds een ieder foto's kan maken en inzenden, Onafhankelijk van de wed- strijdprijzen krijgt elke maker van een door ons gepubliceerde foto een boek. Bij de V.V.V. is thans verkrijgbaar een geheel nieuwe kaart van de dor pen Bergen en Bergen aan Zee met tussen- en omliggend land'. De kaart is uitgevoerd in zes kleuren en zwart en is buitengewoon duidelijk. Alle straten, wegen, lanen zijn genoemd in een helder lettertje. Alles blijkt ge richt te zijn geweest op een zich snel te kunnen oriënteren, waartoe ook de met veel smaak en overleg gekozen kleuren medewerken. De kaart, die 1,50 zal kosten, is getekend door de heer Witziers van Gemeentewerken, terwijl de heer J. H. Roggeveen de supervisie had. Bij het V.V.V.-gebouw- tje is de kaart te zien, Men doe dat en men zal even verrukt zijn als wij. Lach man met je halfgezicht. Moed is van geen gewicht, sterven is zelfgericht, lach dan, welaan. Ben je te laf tot slaan, neem dan je handgranaat. Vent, zie je vuisten gaan: ster in 't gelaat. Ster in de ronde lach, ster in de holle lach, ster in de hinniklach, ster in de maan Maan met je halfgezicht, moed is van geen gewicht, sterven is zelfgericht, lach om 't vergaan. Gerard den Brabander Gerard den Brabander wordt 3 Juli a.s. vijftig jaar. Vandaar dit ge dicht uit de bundel Materieman (1940). Ik, die de dichter ken van de eerste litteraire stappen (de zijne en de mijne) af, mag het zeggen: bij deze man viert men niet de jaren, maar de verzen. De verzen die één worsteling zijn om het juiste woord en gedreven worden door de duis tere kracht van het natuurtalent. Dit is Bergen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1950 | | pagina 1