KOREA Vier-en-dertigste jaargang No. 5 lil5,;;;Zaterdag 1 Juli 1950 &penkarticjkeicl STAMRECLAME Hoofd van Jut *3)© Radbode: 5let blad met óex-appeal! WEEKBLAD Losse nummers 25 cent Redacteur: THEO J. VAN DER WAL Uitgave: N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster Zn. Voor advertenties: N. SLUYTER, Achterweg 6, Bergen N.H., Tel. 2026 Voordam 9, Alkmaar Tel. 3320 Postgiro 37060 Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 Wij vlij(ei)en ons met de hoop dat ons blad voor iedereen lees- en ge nietbare artikelen en verhalen brengt, om niet te spreken van de begrijpelij ke op de stem en het gehoor des volks afgestemde poëzie. Wij kennen geen ernst zonder luim, noch luim zonder ernst. Wij zijn relativist, d.w.z. wij zien het betrekkelijke in alles. Wij loven echter niet waar we moeten la ken, noch laken wij waar loven plicht was. (Dat had mijn vriend Multatuli kunnen schrijven). Doordrongen van ons relativistisch standpunt schijnt ons het artikel van de bekende pae- dagoog en schrijver D. L. Daalder, dat men elders in dit nummer aan treft. Welk een openhartigheid! Een verkwikking. Lees het en sidder van woede, gij gasten. Opzeggingen van abonnement bij de administratie. ymnaótiócUe ócboo nheid Vandaag niet, maar de volgende Zaterdag wel. Dan zal des avonds om 7 uur in het Openluchttheater een de monstratie gegeven worden door de Eerger Gymnastiekvereniging Be Quick, Zorg dat U er bij bent! U hebt een muzikale wandeling bij gewoond door kleurige muzikanten, en een klankkleurige demonstratie. Is echter mindier mooi het wit der gym nasten en de klankloze beweging? Juist in een openluchttheater met zijn sterk oplopende tribunes is een gym- rastiekdemonstratie een lust voor het oog. Wie het eens heeft meegemaakt gaat weer heen. Wie een dergelijke demonstratie niet kent kan thans met een bekoorlijk schouwspel kennisma ken. Zaterdag de 8ste dus! Het is volgens sommigen weinig fraai om aan onze statige bomen re clamebiljetjes, bulletins of nieuws- mededelingen aan te prikken. Het ontsiert het natuurschoon. Misschien is dat zo. Mij komt het altijd1 wat ro mantisch voor sinds ik in Shakespeare gelezen heb dat mededelingen opge- pind worden aan strategisch opge stelde bomen. Modern is de reclame in ieder geval niet. En zou het niet echt suggestief werken wanneer men, de wegen van ons dorp doorsnijdend, op de juiste blikpunten een papier zag hangen met „Boycott die kunst piraat"? Hoe dan ook, papier of geen papier: BOYCOTT DE KUNSTPIRAAT! Vandaag begint de kermis! Vier da gen lang zal men in de Stationsstraat en het Van Reenenpark kunnen ge nieten van autobaan, vliegbomsport, schiettent, hoofd van jut en dergelijke ingeburgerde vermaken en tevens van voor Bergen nieuwe sporten als een raketbaan en derbyrennen. Noga, koek, fruit, paling en haring zullen niet ontbreken, noch ook de patates frites met warme worstjes. In 1924 werd de kermis in ons dorp afge schaft, maar in 1937 in ere hersteld. Daarom ditmaal een plaatje van onze vroede vaderen in laatstgenoemd jaar toen zij zich in vrolijke stemming op de weer toegelaten kermis bevonden. Ik de soldaat, ik, werwaarts ten strijde, den pas in, de weg na, ik schrijd en ik schrijd, ik soldaat, schrijd achter vlaggen de pas in, de trom na ten slag en ik zag in van dauw glinstrende raggen de morgen van een klare dag en ik dacht, dit is het laatste liefste nooit zal de wereld meer lachen. Nooit zal de wereld meer lachen, nooit zal de wereld meer lachen en ik soldaat ik dacht: soldaat dacht ik. En nooit zal de wereld meer lachen. Theo J. van der Wal. Illustratie Joop Löbler f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1950 | | pagina 1