De Bergensche Badbode Vier-en-dertigste jaargang Zaterdag 8 Juli 1950 Vanavond naar Be Quicks demonstratie GASTHEREN Nieuwe kaart van Bergen en omgeving <zbe ^Badbode: *3-let blad met een vincjertlp l KEMELHAAR Kinderfeesten V.V.V. WEEKBLAD No. 6 Abonnementsprijs 25 Per ^zoe" w v 1 f 2.— voor leden der V.V.V. Losse nummers 25 cent Redacteur: THEO J. VAN DER WAL Achterweg 6, Bergen N.H., Tel. 2026 UitgaveN.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster Zn. Voordam 9, Alkmaar Tel. 3320 Postgiro 37060 Voor advertenties: N. SLUYTER, Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 Vanavond (Zaterdag) om 7 uur zal de gymnastiekvereniging Be Quick haar demonstratie geven in het Open luchttheater. Dit is een mooie gele genheid voor hen die nimmer derge lijke demonstratie zagen om zich theaterwaarts te wenden. Te eerder mogen wij de burgerij oproepen nu 't bestuur van de V.V.V. een zo afwis selend zomerprogramma heeft samen gesteld, waarin terecht de reeds vele jaren bestaande gymnastiekvereni ging Be Qu.ick haar plaats heeft inge- kunt ket tock niet meenemen De film naar dit stuk van Hart en Kaufman, reeds voor de oorlog ge maakt, draait nog steeds in de exclu sieve bioscopen in Amsterdam. Het is dan ook een allergenoegelijkst stuk, waarin een huishouden ten tonele ge voerd wordt, met in onze maatschap pij zonderlinge opvattingen, die ech ter desniettemin zeer gezonde opvat tingen blijken te zijn. Het Leitmotiv is zoiets als: „Waar maak je je druk om? Want wat je in een hard leven vergaart, kun je toch niet meenemen als je dood bent. Vat het leven dan wat blijmoediger op! Indien men al mocht menen dat niet iederéén zijn dag kan vullen als de figuren in dit brillante stuk, dan heeft men toch minstens een blik kunnen werpen op éen andere geesteshou ding. De Alkmaarse toneelvereniging Cantecleer voert het stuk Woensdag avond om acht uur op in het Open luchttheater. Voor burgers en gasten: gaat dat zien. Het is de entreeprijs ten volle waard en buitendien kunt u dat geld tóch niet meenemen! Nader wordt ons gemeld. Het spel zal om 8.15 uur beginnen in verband met lichteffecten. De entreeprijs is aangepast aan de tijdsomstandigheden: er zal slechts één rang zijn, die 1, kost, terwijl voor scholieren de prijs vijftig cents is. Bij voor verkoop zal géén reductie wor den gegeven. Voor bezoekers uit Alkmaar en uit de richting Schoorl is de busverbin ding na afloop zeer gunstig. De bus sen stoppen voor het theater: naar Alkmaar 23.20, naar Schoorl en Groet 23.30 uur. Schrijf de namen van Uw gasten ten behoeve van onze Vreemdelingenlijst DUIDELIJK en vergeet Uw opgave NIET. Wij hebben deze nieuwe kaart reeds aangekondigd in no 4 van ons blad. Verscheidene lezers hebben toen pogingen gedaan de voortreffe lijke kaart bij de V.V.V. te bemach tigen. Helaas, ze was nog niet ge reed. Maar nu wel! Ze is getekend door de heer Witziers van Gemeen tewerken en d'e supervisie lag bij de heer Roggeveen. Uitgevoerd in zes kleuren met zwart, is de kaart ge heel gericht op een snelle oriëntering. De prijs is 1,50. Wij kunnen zonder voorbehoud deze fraaie kaart aanbe velen. ZEGT WAT U WILT, MAAR Hier enkele opmerkingen van be zoekers aan dé tentoonstelling van Harrie Kuijten: „Wat zit die er fier op, maar ze zit toch met 'r handen in het haar!' „Dat zijn nou net hemdsjurken en wat zijn ze bespottelijk kort!" „Als ik de 1000 win, dan koop ik die drie schilderijen." „Als ik m'n vrouw zo schilderde, nou, dan zou ze me kwaad aankij ken!" „Hé, zeg, is hier dan geen fietsen stalling?" (Iemand die de fam. Kuijten blijk baar kent): „Zo herken ik haar toch niet!" SECRETARIS DER VERENIGING Misschien bent dat. Dan is dit stukje voor u geschreven, en voor u alleen. Zomaar al die lettertjes voor u! Een postbode brengt voor u het geschrevene naar dé drukkerij. Een zetter grijpt in zijn toetsen en het lood is willig. Allemaal voor u. Een druk ker duwt het lood in een vorm en een pers gaat draaien. Voor u. Welk een energie, welk een tijd, welk een ge loof in u, voor u! Voor u, secretaris der vereniging. Kunt u toestaan, dat al dit werk zin- en doelloos is? Neen, u zult het nooit gedogen. Houdt ons dan op de hoogte van al wat er in uw vereniging omgaat en wij werken nog meer, voor u. Meldt ons bijtijds to neeluitvoeringen, concerten, zanguit voeringen, demonstraties, lezingen, exposities. Meldt ons dit alles BIJ TIJDS. Zie de man tikken, zie de postbode rennen, de zetter zetten, de drukker drukken voor u! Dag en nacht is onze brievenbus open: Ach terpad 6. Telefoon op oirbare tijden: 2026. Red. De Badbode. Nevel. Aan den gevel der lucht niets dan zee. Niets dan die twee. En de zee in een grijs beven. En de nevel schittert mat. Wonderlijk dat die twee niet leven. Wat is wat? Herman Gorter. Herman Gorter, een der grootsten onzer gehele letterkunde, geniaal experimentator, woonde in de Verbrande Pan en daar in de stilte, ver van dorp en stad, dichtte hij zijn wonderschone en zuivere verzen. Bovenstaand is uit het tweede deel zijner Verzen, door Van Dishoeck in 1928 te Bussum uitgegeven. ALS EEN ROEPENDE in de woes tijn. Een oud beeld, al hebben wij nooit een echte woestijn gezien, an ders dan op de film, toch nog beel dend. Zie de mens roepen over de lege zandvlakten; zijn stem draagt niet en wordt niet weerkaatst. In Bergen echter is geen stem vergeefs. Ze wordt gehoord. En wat roept de stem? Boycott de kunstpiraat! Koopt geen schilderijen langs onze hoofd wegen, mijdt de tenten met erbarme lijke Kitsch. Want wat roept de stem? BOYCOTT DE KUNSTPIRAAT! 27 Juli: 10 uur v.m.: Kinderspelen te Bergen aan Zee. 3 Aug.: 's Middags: Poppenkast in het Parnassiapark te Bergen aan Zee. 8 Aug.: 10 uur: Fortenwedstrijd voor kinderen aan het strand van Bergen aan Zee. 26 Aug.: 2 uur: Zandfigurenwedstrijd voor kinderen aan het strand te Bergen aan Zee. Dit is Bergen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1950 | | pagina 1