De Bergensche Badbode r Vier-en-dertigste jaargang No. 7 Zaterdag 15 Juli 1950 - Cu Burgerij opgeroepen voor bij zonder Bloemenfeest ARBEID ADELT VAN DE WADDEN TOT HET IJ Prettige mededeling *EDe Radbode: blad zonder zonnebril! Beu/olkte hemel WEEKBLAD 1 3.25 per seizoen Abonnementsprijs2 yoQi |ede[) def v v v Losse nummers 25 cent Redacteur: THEO J. VAN DER WAL Achterweg 6, Bergen N.H., Tel. 2026 UitgaveN.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster Zn. Voordam 9, Alkmaar Tel. 3320 Postgiro 37060 Voor advertenties: N. SLUYTER, Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 Aller medewerking gevraagd Na jaren van rust gaat het vroeger zo beroemde Bloemencorso in Bergen herleven. 2 Augustus! Dat was vóór de oorlog een groots gebeuren, waaraan duizenden en duizenden zich kwamen verlustigen. Dat was een roem van Bergen. En die roem moet herleven! Wat vroeger een gemeente van 5000 zielen kon presteren, dat- moet een gemeente van bijna 9000 zielen toch zeker ook kunnen. Vroeger hadden we Dirk Klomp, die de geestdrift er in bracht en die er voor zorgde dat een groot corps enthousiaste mensen zich uitsloofde om dit gemeentelijk feest te doen slagen. Maar doör het door de V. V. V. gevormde comité, dat zich vol vuur met de voorbereiding van het Bloemencorso heeft belast, zal zeker ook met evenveel klem een beroep op de medewerking van alle verenigin gen en burgers worden gedaan. En als hoofd van de gemeente wil ik dit beroep op U, lezers Berge- naren, ondersteunen. Waarom kwam er vroeger met de Bergense bloemencorso's iets bij zonders naar voren??? Omdat de bevolking van Bergen er zélf enthou siast voor was en zich moeite getroostte om het feest te doen slagen. Zij hielden van hun dorp en zij rekenden het zich tot plicht mede te werken aan de grootste manifestatie, die hun gemeenschap kon leveren. Dan kwam de geest van Bergen naar voren. En die geest is er nog! Wij houden nog net zo veel van ons dorp als vroeger en wij zijn er nog net zo trots op als vroeger, wanneer er in Bergen iets goeds ge beurt. En daaraan willen wij graag medewerken. Ik hoop en verwacht dat vele mannen en vrouwen, jongelui en ook ouderen, bereid zullen zijn hun medewerking aan ons grote Bergense feest te verlenen op de manier die de feestcommissie van hen zal vra gen. Er zijn vele handen nodig en geld! Men kan zich aanmelden in het V. V. V.-gebouwtje. Laat het Bergense feest goed worden en laat die roem van ons dorp herleven. Het hangt af van de burgerij! De Burgemeester, Dr. W. Huygens. Weet waar U loopt Meneer Witziers weet altijd waar hij loopt. Hij kan zo maar surrealisti sche woorden zeggen als: thabor of bijlenboom, en zeg je dan om ook iets terug te doen: uilenvangcr, dan ant woordt hij tersnede: scheiblink! Vanwaar deze kwaliteiten bij me neer Witziers? Omdat hij de nieuwe kaart getekend heeft van Bergen. Een pracht van een kaart met allemaal gekke woorden. Nu kan iedereen we ten waar hij loopt en precies aange ven waar de Bijlenboom is, waar de Scheiblink, waar de Uilenvanger. In zes kleuren met zwart is de kaart uitgevoerd, en elke centimeter is 100 meter. De prijs is 1,50. Bij de V.V.V. en bij de boekhandel verkrijgbaar. „Arbeid Adelt", de oudste van al onze vrouwenverenigingen, werd in 1871 opgericht door Betsy Perk, met als doel, ook voor de vrouw moge lijkheden te scheppen om in haar ei gen onderhoud te voorzien. Dit doel lijkt wat verouderd in on ze huidige samenleving, maar voor vele vrouwen is het nog maar al te noodzakelijk, dat deze vereniging haar hulp en steun verleent en wel: le door het geven van studie toela gen voor diegenen, die zich een on afhankelijk bestaan willen scheppen; 2e door bemiddelend op te treden om handenarbeid van vrouwen aan 't publiek te verkopen. De bazar, die de vereniging „Arbeid Adelt" op 25 Juli a.s. te Bergen in de Rustende Jager gaat exposeren, zal U een beeld geven van hetgeen vrouwen op handenarbeid-gebied kunnen pres teren. U vindt er kussens, theemutsen, linnen kleden, borduurwerk, schilder werk, kinderkleertjes en nog vele an dere smaakvolle en nuttige artikelen. De prijzen zijn niet hoog en door de bazar te bezoeken en van onze arti kelen te kopen, doet U een goed en nodig werk. Grootse tentoonstelling 20 Juli wordt de grootse tentoon stelling Van de Wadden tot het IJ ge opend door dr. J. E. Baron de Vos van Steenwijk, commissaris der Ko ningin onzer provincie. In ons volgend nummer komen wij daarop nader terug. Nu reeds wekken wij burgers en gasten op de tentoon stelling, die de grootste is, hier ooit gehouden, te bezoeken. Van de zes paviljoens is er één geheel gewijd aan de badplaatsen, onder welke Bergen natuurlijk een goede plaats inneemt. Reeds de aanblik van het terrein, dat ligt in de driehoek Alkmaar, Ber gen, Egmond, is verkwikkend, niet in het minst door de fraaie tuinaanleg. Wat er verder te zien zal zijn hebben we in ons nummer van 1 Juli reeds uiteengezet, U krijgt echter nog een reportage van ons. KUNSTENAARS-CENTRUM-BERGEN Expositie Kunstzaal „De Rustende Jager" BERGEN SCHILDERIJEN Jaap de Carpentier en Henk v. d. Idsert 8 Juli 4 uur t.m. 22 Juli 10—12.30, 14.30—17.30. 19.30—22 uur Zondagmorgens gesloten Hebt u wel eens een lijst getekend zonder dat men u vroeg om een bij drage? Niet vaak. Nu doet zich weer zo'n zeldzame gelegenheid voor: bij de V.V.V. ligt zo'n lijst. Elke gast wordt verzocht te tekenen indien hij meent dat het behoud van de tram een levensnoodzaak is voor een toe ristenplaats als Bergen. En het kost u geen cent! Eén tram vervoert duizend mensen. Eén TRAM IS GELIJK AAN 15-20 AUTOBUSSEN MET CHAUF FEURS. Redt de tram! X BRIDGE VOOR GASTEN Voor gasten bestaat de gelegenheid elke Dinsdagmiddag in De Rustende Jager onder auspiciën van De Kleine Bridgeclub een bridge-wedstrijd te houden. Aanvang 2 uur. Soms is de hemel bewolkt. Er dreigt regen. En dan pas gaat men naar de kunstzalen van Bergen. Maar regen of zonneschijn: langs de hoofdwegen in ons dorp staan schuren met „schilde rijen", echt linnen met echte verf be smeerd, die u worden aangeboden als kunst. Neen, als Kunst-met-een-hoofd- letter. Loop er niet in, burgers en gas ten, hoedt u voor de „exposities" van kunstpiraten. Wat u aangeboden wordt is Kitsch, populair gezegd: rom mel. Negeert deze mensen: BOYCOTT DE KUNSTPIRAAT! En dif is Bergen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1950 | | pagina 1