De Bergensche Badbode VAN DE WADDEN TOT HET IJ GEOPEND Zaterdag 22 Juli 1950 Vier-en-dertigste jaargang 2LB Grootse en attractieve tentoonstelling ZEQQEN NIET-ZEQQEN 'zBadbode: cJ-let blad met een zonnebril! WEEKBLAD f 3.25 per Abonnementsprijs seizoen leden der V.V.V Losse nummers 25 cent Voor advertenties: N. SLUYTER, Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 UitgaveN.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster Zn. Voordam 9, Alkmaar Tel. 3320 Postgiro 37060 Redacteur: THEO J. VAN DER WAL Achterweg 6, Bergen N.H., Tel. 2026 De Duinstreek %oed vertegenwoordigd Donderdag is dan officieel de V.V.V.-tentoonstelling „Van de Wad den tot het IJ" geopend. Van het Alk- maarse station tot het tentoonstel lingsterrein aan het begin van de Ber ge: weg staan palen met wimpels, die de bezoekers feestelijk de weg wij- zgn, terwijl van Bergen uit geen weg wijzer nodig is (al zijn die er ook), daar men reeds in de verte de enorme paviljoens ziet liggen, allereerst de Amerikaanse hangar van tentdoek, in geklemd in hemelhoge palen, dan de zes andere bouwwerken. Komt men het terrein op door de architectonische poort, dan wordt men getroffen door de fraaie park- aanleg, het helder groene gras der ga zons, de kleurige planten, de karper vijver, de brugjes. Er omheen staan de paviljoens, naar streken ingedeeld. West-Friesland met Wieringermeer geeft de inpolderingen te zien en de oude stadjes langs de Zuiderzee, be nevens handwerk uit Wijdenes en den Oever. Elke Vrijdag worden in dit pa viljoen klompendansen gehouden. De badplaatsen hebben even eens een paviljoen. De Bergense kunstenaresse Rie Kooyman zorg de voor de wandschilderingen, terwijl het P. W. N. duinpanora ma's aanlegde met de oorspron kelijke flora en fauna (de laatste in opgezette staat). Bergen heeft er ondermeer een originele strandpaal, vers van het strand gejut. De Zaanstreek, centrum van Indus trie, brengt nog iets anders: het pol derland met molens met accent op de water- en hengelsport, terwijl de Zaanse schilders de weiden hebben verbeeld. Midden Noord-Holland: bloembol len! N.l. uit Limmen. Hier vindt men Purmerend, Beemster en Monniken dam, Akersloot, Heiloo, Groot-Scher mer en De Rijp, alle met bijzonderhe den betreffende hun aantrekkelijkhe den als vacantieoord. De marinestad Den Helder heeft een eigen paviljoen met décors van Peter Spier, scheepsmodellen en maquettes De Noord-Zuid-Hollandse Redding- Maatschappij heeft hier haar stand en toont suggestief hoe men het red dingswerk ter zee aanpakt. Midden-Kennemerland omvat de Heemskerker duinen, voorts de zich uitbreidende stad Beverwijk en wa tersport. Bijzondere belangstelling trekken de afbeeldingen van oude bouwkunst. De grote hangar (oppervlakte 2000 vierkante meter!) herbergt de stand van de Economic Cooperation Admi nistration (Special Mission to the Netherlands) ofwel: wat deed de Marshallhulp? Philips' Wondertuin zal men hier vinden, benevens een bioscoopzaal waar een film draait over de schoonheid van ons gewest. Er zijn vele attracties, vele indus triële stands, een gezellig restaurant, kortom alles wat men gewend is van grote tentoonstellingen. Is het nog nodig tot een bezoek op te roepen? Er zal zeker geen gast of Bergenaar zijn die in de komende we ken verzuimt een bezoek aan deze grootse tentoonstelling te brengen. KUNSTENAARS-CENTRUM-BERGEN Expositie Kunstzaal „De Rustende Jager" BERGEN Schilderijen Berkhout en Colnot Beeldhouwwerk, kunstnijverheid, edelsmeedwerkMarycke Visser 22 VII t/m 4 VIII 10—12.30, 14.30—17.30, 19.30—22 uur. Zondagmorgens gesloten VERLOTING GOUACHE KEES JANSEN Vandaag (Zaterdag) zal onmiddellijk na de opening van de nieuwe tentoon stelling in de kunstzaal van de Rus tende Jager (waarover men elders bijzonderheden vindt) verloot worden de gouache van Kees Jansen, de loten waarvoor voor het grootse gedeelte zijn verkocht. Als men weet dat de verloting het vorig jaar de prijs deed toevallen aan iemand, die één minuut vóór de trekking een lot kocht, zal men natuurlijk in grote getale de plechtigheid gaan bijwonen. Wij wijzen nog op het sympathieke doel der K. C. B.-verlotingen: werk te kunnen kopen van Bergense kunste naars en dit werk te brengen onder het publiek. De gouache van Kees Jansen is een aardige, kleurige ver beelding van een landschap. Wat zegt de wind? Je bent doof! Je bent blind! Dat zegt de wind. Wat zegt het loof? Je bent blind! Je bent doof! Dat zegt het loof. Wie niets zegt noch klaagt (als je 't beleeft) Dat is der maagd maagd (die geen heeft). Christian Morgenstern. Christian Morgenstern werd in 1871 te München geboren en stierf in 1914 te Meran, nog geen 43 jaar oud, aan tuberculose. Hij is een der wonderlijkste dichters, de philosoof van de onzin, zoals een zijner levensbeschrijvers opmerkte. De diepe zin zijner verzen is aanvankelijk niet begrepen en pas na zijn dood is zijn werk tot hoog aanzien geko men. Morgenstern stamt uit een schildersgeslacht en vele zijner gedich ten zijn direct beeldend en vol kleur. Bovenstaand vers is uit zijn na latenschap, in 1927 door Margareta Morgenstern verzameld. X Een Egmonder Schelpen visser zoals de gymnastiek vereniging Be Quick hem zag op een vroeger corso, en er een derde prijs mee behaalde. Waarmee we maar willen zeggen dat het om de idee gaat. Burgers en gasten, geef gehoor aan de oproep van burgemeester en V. V. V.doe mee aan corso 1950!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1950 | | pagina 1