KWAAIE DINGE IMP F. KAMSTRA TENTOONSTELLING JAC. J. KOEMAN J -CV l O yv atelieri buerweg 21 Concerf door blinden in Ruïnekerk Frits Tinken draagt voor B. SANTING Ons brood is U bekend Probeert U ook eens ons gebak GARAGE NIEUWLAND 3Carel 0o/nof, CYlico <~E>erkWout en Ofïlarycke <~Dióóer twee weken by Wet Marijcke Visser: Vrouw met- duif (hout) Vandaag (Zaterdag) opent in de kunstzaal van de Rustende Jager het Kunstenaars Centrum wederom een tentoonstelling, nogmaals met enkele jongeren, te weten Marijcke Visser met beeldhouwwerk en Karei Colnot en Nico Berkhout met schilderijen en tekeningen. Het bestuur van het K. C. B. heeft geconstateerd dat het bezoek aan de tentoonstellingen wat heviger kon zijn. Dat vinden wij ook. Ware het al leen om een inzicht te krijgen in wat Bergen als kunstdorp presteert. Het K. C. B., dat practisch alle kun stenaars verenigt, niet alleen beelden de kunstenaars, ook musici en schrij vers, met een bestuur dat voor een deel uit „leken" bestaat, organiseert niet alleen tentoonstellingen. De acti viteit straalt naar alle zijden uit, zodat men bijna kan spreken van een vak bond annex bemiddelingsbureau. Van het K. C. B.-bestuur gaat een sterk stimulerende werking uit ook op de aangeslotenen. En inderdaad verdient zijn arbeid grotere belangstelling, ook van de burgers. Op de eerste dag der tentoonstel lingen heeft men niet te klagen over belangstelling (maar die middag is de toegang vrij!) Op de andere dagen kan het soms beklemmend stil zijn. Waar om eigenlijk? Tot dusver is er geen expositie geweest met vader-en-zoon- kunst en er zal er dit jaar ook geen komen. Er is geen schilderij en geen tekening, geen houtsnee en geen ets geweest waarvan de voorstelling niet onmiddellijk herkenbaar was. Aoiets moet toch trekken! Ik voor mij geloof dat het niet uit maakt of men abstracte kunst geeft of representatieve. Want wie van kunst houdt, komt om de kunst en niet om de voorstelling. En wie er niet van houdt, komt niet. Dus men houdt momenteel weinig van kunst. Zo iets hangt van de conjunctuur af. Wordt het geld schaars, dan zal men weinig bezoekers aan kunsttentoonstellingen mogen verwachten, niet om het kwartje entree, maar omdat de be langstelling anders gericht wordt. Waarop weer een conclusie getrok ken mag worden: druk bezoek wil zeggen: geld maakt snobs. Maar waar spreek ik over? Over drie jonge exposanten. Marijcke Vis ser, Karei Colnot en Nico Berkhout. Ik heb echter niets over hen te zeg gen want ik heb de expositie nog niet gezien, vandaar dus dat zijsprongetje met een sociaal-economische theorie. De volgende week echter kunt u iets over deze kunstenaars vinden, op de ze plaats. Laat ons nu juist pessimistische theorieën verkondigd hebben, en daar komt een communiqué van het K.C.B. met geheel andere klanken: Naarma te, heet het daarin, Bergen meer be volkt raakt door de zo gewaardeerde zomergasten, trekt ook de kunstzaal meer belangstelling. De tentoonstel ling van De Carpentier en Van den Idsert mocht zich in een groot bezoek van belangstellenden verheugen, ter wijl meerdere schilderijen een koper vonden. Eveneens werden vele bezoe kers geboeid door he grafische werk in de portefeuilles, die ieder op zijn gemak kan inzien, hetgeen leidt tot de aankoop van klein kunstwerk, een waardevolle, blijvende herinnering aan een vacantie te Bergen of Schoorl, belangrijke cent» a van kun stenaars. Karei Colnot: Landschap ZOIETS DOE JE NIET! Zoiets doe je niet! Er zijn zo van die bepaalde dingen die je niet doet, die je niet kunt doen, die zo helemaal in strijd zijn met je cultuur. En zo kun je natuurlijk geen schilderijen kopen in schuren en stallen op onze hoofd wegen. Want deze schilderijen, alles op echt doek, zijn geen schilderijen. Kitsch is het, waardeloos goed. Gas ten en burgers: koopt geen schilder stukken bij deze uitstallingen, waar abusievelijk Expositie staat. Negeert deze „exposities". BOYCOTT DE KUNSTPIRAAT! (Sla onze rubriek „Waar gaan we heen?" op, want daar vindt u de echte exposities vermeld!) MR O. R. E. BRUNNER de oud-voorzitter van het K. C. B. zal heden (Zaterdag) om 4 uur de nieuwe tentoonstelling in de kunst zaal van de Rustende Jager openen, en wie wel eens een opening door mr Brunner heeft meegemaakt, weet dat het zijn gewoonte is inderaaad iets te zeggen. Reden om naar de kunstzaal te stromen. jubileum - tentoonstelling in de Nieuwe Kunstzaal aan het Kerkepad bij de Ruïne SCHILDERIJEN VAN Huis met de Pilaren BERGEN Bovenzaal (ingang lunchroom) Toegang 25 cent Geopend van 1012.30, 26, 810. Zondags van 2.6. 810. Mond- en klauwzeer en skepe- skurft dat benne kwaaie dinge voor 'n boerebedraif, maar slecht weer voor 'n badplaats is zoowat eve kwaad. Jong, jonge wat is 't slecht, scmtaie. Train is wel zo de plank mis. Die had an 't kruipe van de torre op maakt, dat 't 'n echte zeumer worre zou. Ze had al wat doosies sproetezalf kocht op voorhand, maar t zal wel zo ofkomme dat ze 't zail d'r mee vraive ken. Main gooi was beter. Ik had hoesdrop en peperment insloege en tot nag toe ben 'k 'r niet an bekocht. Je kenne toch meer op 't Enkhuizertje an as op die torre. Vroeger, zai Train, kojje d'r grif staat op make mit die torre, maar teugenwoordeg kejje nerges meer op an. Op de mense ok niet. Deer hejje glaik in, waif, zeg 'k, kaik maar nei onze leste jaarvergade ring. Den is 't vrai roke en drinke. Dat kon toedertaid redelek. Je rook te straf en je dronk puur zon borreltje maar 't bleef bai 't ordenteleke. Maar now was 't bai de beeste of. Ze noeme 't nag vergadering maar dat heb niks om 't laif. Ze kenne 't wel verzadeging noeme. D'r benne van die inhalege skrokke bai die nooit genog hewwe. Zeg nou zellef Train, jai heb ze nag thuis had nei de vergadering. Ze dochte dat jai nag wel 'n koppie mit 'n stik voor hullie had om 'n beetje op te nuchtere. Maar zeg now zellef. Ik was lang zo misselek niet as Wullum van de biggeboer. Dat gong toch over kerk en klamp heen ze'k maar En je ken der donder op zegge dat ie nag segare in ze zak stoke heb ok. Ik kon d'r trouwes niet bai komme want 't kissie stond op 't are end van de tafel. Wacht effies, zai Train, zet de weerberichte effies an. Now, 't was weer snert, 't Is bai meiaria of, zai Train, 't gaat om dé are dag. Ien dag goed, ien dag slecht. Maid, zeg 'k jai heb 't vonde. Werachteg as 't niet zo is. Deer in de Bilt benne ze ok lullek de klus kwait. Ze hadde nooit mit die verrekte millibare motte beginne. Sins die taid is 't weer helegaar van de kook. Wat niet verregent, dat verwaait, 't Waait veul te hard voor deuze taid van 't jaar. Dat laikt niks. Ik houw erg van de buitelucht, maar ze motte 't niet zo opdringe. Deer hew 'k 'n hekel an. Alles wat je zo opdronge word, deer zit meestal 'n luggie an. Afain 'k hoop maar dat 't weer 'n beetje ophaalt voor de zundag, want den zouwe Saifert en Pietje uit AbbekerkLammertskaag te gas komme mit peerd en kar. Zukke mense wulle ok wel d'rs wat zien van de wereld. Idem. 1 A A P O A V exposeert schilderijen in zijn 'VAN 15 JULI - 1 AUGUSTUS Geopend dagelijks vanaf 10 uur. Ook 's avonds VROEGER ZATEN ZE langs de weg, aan kerkportalen, op markten en pleinen en voor bijgangers gaven hun een aal moes. Nu zijn het volwaardige mensen als u en ik. De blinden. De Nederlandse Blindenbond, de grote organisatie der blin den, toont dit aan in de kunst avond die Donderdag 27 Juli om 8 uur in de Ruinekerk ge geven wordt (kaarten en pro gramma's bij de leden van het Comité van voorbereiding: Dr W. Huygens, burgemeester; Mevr. Finkensieper-Kerkmeer, Kastanjelaan 10, de artsen Van Gelder, Lugten en Poot, en Ds Bekius, Kerkelaan 32). Blinde musici en dichters werken mede: de sopraan Het ty Engeltjes (Den Haag); de pianist-organist Thierry van Driest (Bilthoven); de dichter Frits Tingen. Een woord van Joh. van den Berg. Deze vier blinden, wier namen velen iets zeggen, zorgen voor een afwis selend programma, daarbij ge holpen door het Motet- en Ma drigaalkoor uit Bergen o.l.v. P. Groot. Een kunstavond die wij met klem onder de aandacht onzer lezers brengen. Wij nemen aan dat geen plaats in de Ruinekerk onbezet zal blijven! Bezoekt nu ook onze antiek-afdeling, het is zeker de moeite waard. Verder 'n grote collectie op 't gebied van kunstnijverheid, zowel van binnen- als buitenland. Expositie van Karei Colnot, etsen van J. v. Meurs. VrU entrée. 's Avonds geopend. Bergensche Kunsthandel - Fa. P. Hopman Weinig mensen zijn wijs genoeg om een hun nuttige afkeuring te ver kiezen boven lof, die hen schaadt. La Rochefoucauld. Molenstraat 3, Tel. 2581 Breelaan 52 Tel. 2200 Auto's zonder chauffeur Verhuur van nieuwe SOLEX-rijwielen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1950 | | pagina 2