vammm B. SANTING Ons brood is U bekend Probeert U ook eens ons gebak Zaterdag 5 Aug. 1950 C. BAKKER Bergens gloriedag herleefd Vier-en-dertigste jaargang -ivV - FILM VAN BLOEMENCORSO De door Polygoon gemaakte lilm van het Bloemencorso zal van Za terdag (heden) al, in de Rustende Jager worden vertoond in het nor male filmprogramma. DE MAN IN HET GROEN Wie door de duinen naar zee fietst komt onder de indruk van het schitte rende landschap en vooral van de meer landwaarts rijke flora. Zo was het ook enkele dagen geleden toen wij de fietstocht deden. Nadat we dan heel deze schoonheid ingezogen had den, werden we aangehouden door 'n man in een groen pak, die ons hoffe lijk vroeg naar onze kaart. We hebben allerlei kaarten, van verenigingen en genootschappen, onderwijsinstellin gen, van kranten en ook landkaarten. Maar deze meneer wilde een speciale kaart, een wandelkaart. Daar wij re dacteur zijn en medewerker aan nog al wat kranten, waren we natuurlijk niet op de hoogte, maar nu wel, want die meneer heeft het ons uitgelegd: ieder die op he Provinciaal Duinge bied wil vertoeven moet een overal te verkrijgen wandelkaart bezitten, zo niet, dan op de bon. Nu ja, die bon is niet doorgegaan, maar ik wilde alleen zeggen, dat men op de fietsexcursie, die Jan Ivangh Dinsdag 8 Augustus, n.m. half acht (vertrek bij de Linde) houdt, dit prachtige landschap kan ge nieten (deelname 20 cent p.p.) en Jan Ivangh zal u zeker op de noodzaak van een wandelkaart wijzen. VOOR KINDEREN Donderdag 10 Augustus om half drie is er een poppenkastvoorstel ling in het Parnassiapark te Ber gen aan Zee. Voor kinderen van gasten en burgers. ^■e kunt 't toch niet meenemen Na de beide opvoeringen van het briljante stuk Je kunt het toch niet meenemen (waarvan menigeen de film reeds kent) in het Obenluchttheater zal de Alkmaarse Toneelvereniging Cantecleer voor de derde maal voor het voetlicht treden en wel 9 Augus tus a.s. De vorige voorstellingen hadden 'n zeer groot en verdiend succes, het geen men destijds in ons blad heeft kunnen lezen. De geestige tekst, het vlotte en sprankelende spel, het op onverwachte ogenblikken opflitsen van vuurwerk, doet het publiek de gehele avond gespannen en geamu seerd toeluisteren. We kunnen gasten en burgers aan raden deze voorstelling te bezoeken, het wordt beslist een gezellige avond. Molenstraat 3, Tel. 2581 Schouwburg „De Rustende Jager" Bergen N.H. DINSDAG 8 AUGUSTUS te 1.30 en 4 uur: 5/oró van de Rebellenclub en zijn kornuiten Entree f 0.50 f 0.75 f 1.00 KERKDIENSTEN, ZONDAG 6 AUG. Ned. Herv. Gem., Ruinekerk, 10 uur v.m.: Ds Bekius, collecte Kerkvoogdij. Rehoboth, Dr. van Peltlaan, 10.30 uur: Ds Van der Linde van Amster dam. Geref. Kerk, Dr. van Peltlaan 31, v.m. 9 uur en v.m. 10.30, en n.m. 4.30: Ds Jac. Jonker van A'dam R. K. Kerk, 7 Uur en 10.45 uur Stille H. Mis. 9.15 Uur Hoogmis. 8.15 Uur Kindermis, Dagelijks H.H. Missen 7, 7.45, 8.30. Kerkje te Bergen aan Zee: V.m. 10.15: Dr S. van der Woude. Ev. Luth. Pred. te Amsterdam. Liturgische dienst. Alkmaar: Evang, Luth. Gem., Oude gracht: 10.15 uur v.m.: Ds Dr T. Jans- ma van Haarlem. K. FOLGERS v/hJ. Passer ALLE STRANDARTIKELEN Zeilbootjes/ vlaggen, souvenirs, hoeden, zonnebrillen. STRANDSCHOPPEN EN EMMERTJES v. d. Wijckplein 1-3, Bergen aan Zee KRIS, KRAS EN KRUIMELTJE IN DE RUS Donderdag 10 Augustus, 8 uur n.m. heeft de Rus weer een cabaretpro gramma, waarvan men kan genieten. Vaklui van de radio treden op in „Wij Begrijpen Elkander!" Josef Baar, Kat- ja Berndsen, Dini Sprock, Dries Krijn, Henk Isarm en Alexander Pola. Tjonge, wat een mensen en buiten dien: Kris, Kras en Kruimeltje! Redacteur: THEO J. VAN DER WAL Uitgave: N.V. Boek-en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster Zn. Voor advertenties: N. SLUYTER, Achterweg 6, Bergen N.H.Tel. 2026 Voordam 9, Alkmaar Tel. 3320 Postgiro 37060 Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 daaruit weer de mooiste te kiezen wel, waar hebben we een jury voor? De andere nummers waren maar wei nig mindei; fraai: Be Quick met de coloradokever b.v.! De R.K. Gymnas tiekvereniging D.I.O. met haar turn- toestellen al evenzeer (vooral mooi was hier Daardekop- en hals: fijn van kleur door lijsterbessen); de Buurtver. T. en O., de Bond van Plattelands vrouwen met spinnewiel, karn, kant klossen; de Berger Luchtvaartclub; het Chr. gemengd Koor met Muziek veredelt' de mens; het Westfries' Bruidspaar van de Kennemer Ruiters; het Stilleven van Paal 33 en de Zo mer klanken van Bergens Harmonie: men heeft allemaal veel fraais gege ven. De vrije en kleinere nummers blon ken eveneens uit. Kabouterland van de kinderen Sijpheer zal wel met de prijs gaan strijken, hoewel de Drie kleine kleutertjes van Matth. Kroon wel een heel goede tweede zijn. (Het verslag wordt te lang, lezers, dus laat ons korter van stof worden:) Bello was er te zien en de Rooie Haan, het Scapinoballet, Piggelmee in de stenen pot (zeer verzorgd!) en o.m. een fraai versierde auto van de dames Rom melaar-Timmerman uit Enschedé. Er was maar één nummer dat niet mooi was: een reclame voor een hor loge: met een corso had dit nummer niets uit te staan. Volgende week geven wij de volle dige uitslag van de jury. 1e kw. Boter en Kaas. Gekoelde slagroom en gepasteuriseerde melk UW ADRES Oude Pririsweg 5, Tel. 2053 Nutricia Depót KJrv in I 3-25 per seizoen IN O, 1 U Abonnementsprijs f 2 |ed<jn def v v v Losse nummers 25 cent Zeer geslaagd corso Een Westfriese boerenwagen. Der traditie getrouw viel er geen druppel regen bij het eerste bloemen corso na de oorlog. Een wonder voor wie in de ochtenduren de straten blank zag staan. Dit bloemenfeest trok zeer grote belangstelling en een ieder zal het er wel over eens zijn dat de verschillende verenigingen, vrije groepen, paren en enkelingen er in geslaagd zijn een gloriedag in Ber gen te doen herleven. Er waren zeer verzorgde grote nummers bij én men zou zeker graag allen met een prijs hebben willen belonen, wat niet mo gelijk is. Dat de juryleden wat grijze haren meer hebben gekregen staat ondertussen wel vast. Deze jurv be stond uit Mw. A. Huygens-Bruyn- zeel, Mw M. Boendermaker-Schoen maker, Mw A. C. Verkerk-Van Wa- chem en de heren Jan Ponstijn, Mat- thieu Wiegman, Karei Colnot en Jaap de Carpentier (aan de vermelding van de voornamen merkt men dat het hier kunstenaars betreft). In een open landauer voorop zat burgemeester Huygens met enkele V.V.V.-mensen, met hoge hoed, zoals het behoort en met de stralende lach als uitdrukking van vreugde over het mooie weer. Daarop volgden de nummers, die, al naar de instemming meer of minder luid werden toe-geapplaudiseerd. Op het moment dat wij dit schrijven is de uitslag nog niet bekend, maar ons ko men de volgende nummers het fraaist voor: Bergens Mannenkoor met Hul de aan Bergen, welk stuk o.a. de Ruinekerktoren in hortensia's te zien gaf; de Berger IJssportvereniging met een arreslee en oud-Hollandse kle derdracht; het Motet en Madrigaal Vrouwenkoor met Zang en Muziek, een harp en een orgel in rode gladio len; de tafeltennisvereniging De Mer- let met racket en bal; de Garnalen- vissers van de Berger Sportvereni ging B. S. V.; de Accordeonvereni ging B. A. V. met een accordeon. Om Na de bios of 't café neemt men iets van MAASEN mee! AUTOMATIEK BREELAAN 12 WEEKBLAD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1950 | | pagina 1