De Bergensche Badbode m X Vier-en-dertigste jaargang No. 11 Zaterdag 12 Aug. 1950 L Deze u/eek De Schrijver *2^2 Radbode: cJ-tet blad zonder kruió Abonnementsprijs 3.25 per seizoen f 2.- voor leden der V.V.V. WEEKBLAD Losse nummers 25 cent Redacteur: THEO J. VAN DER WAL Achterweg 6, Bergen N.H., Tel. 2026 UitgaveN.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster 8t Zn. Voordam 9, Alkmaar Tel. 3320 Postgiro 37060 Voor advertenties: N. SLUYTER, Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 We beginnen morgen, Zondag, in 't Openluchttheater 's avonds om acht uur: hét vrolijke quasi-middeleeuwse ridderspel Vrouwenschaeck. We schreven daar bij de vorige vertoning ov.er: „Vlot en sierlijk gespeeld met gcedbezette rollen werd dit stuk een succes bij een kennelijk meelevend publiek." U houde het u voor gezegd. Zorg de voorstelling niet te missen! Maandag om drie uur n.m. wordt er een ballcnwedstrijd voor kinderen ge houden in Bergen aan Zee. Die lui daar van de zeekant weten hoe kin deren te vermaken, zó dat er bijna meer volwassenen zijn dan kinderen, maar een dankbaar publiek vormen. Jongens en meisjes, maak dat je er bij bent! Woensdagmiddag o>m 2 uur is het Openluchttheater gereserveerd voor onze kinderschare. Ze krijgen een op voering van KONING GAAP-SLAAP. Natuurlijk wordt dat een, succes voor alle wakkeren. Er kunnen meer dan duizend volwassenen in het theater, dat zijn wel anderhalfduizénd kinde ren. Probeer het theater gevuld te krijgen, jongens. Diezelfde Woensdag, 's avonds, zul len dan die volwassenen de plaatsen kunnen innemen, want dan zal er een magnifiek programma zijn door het Nederlands Cabaret, o.l.v. André Carrel. Zoiets behoeft geen reclame! Cabaret in de Openlucht, temidden van geurende dennen en sparren, in het dal der duinen, onder een met sterren bezaaide hemel! Daar moet U heen We kregen bezoek van een oude kennis, een Rotterdammer. Hij was, zei hij, een hele dag bij Van de Wad den tot het IJ geweest, de grote ten toonstelling op de grens van Alkmaar en Bergen. We vroegen onmiddellijk zijn mening. „Eigenlijk," zei hij, „vind ik jullie tentoonstelling nog mooier dan onze Ahoy. Ze is aardiger aange legd, mooier opgezet en de stands zijn zeer interessant. Het Kaasmarktspel is frappant alleen daarom zou je er heen gaan." Dit oordeel van een Rotterdammer (Uweet wel, die lui zijn heel erg op eigen standje bedacht!) is wel vol doende om u te verlokken naar de tentoonstelling te gaan. 's Avonds con certen en folkloristische dansen. Door lopend overdag film en Philips won- dertuin. En dan de altijd belangwek kende commerciële stands! We mogen wel bijzonder in de aandacht aanbe velen de Telexdienst van de Verenig de Noordhollandse Dagbladen: u krijgt het wereldnieuws heet van de naald (sommige bezoekers zijn er niet weg te krijgen!). De tentoonstelling eist geringe tol: 72 cent, maar militairen en kinderen half geld. BOMEN EN VILLA'S In drommen trekt ge soms voorbij al die fraaie villa's die Bergen rijk is, en al die bomen en bossages langs de hoofdwegen. En ineens wordt uw oog getroffen door een schuur of garage of stal met het opschrift Expositie of Tentoonstelling. En als kunstminnend mens trekt dat uw belangstelling. Maar pas op! Niet alle blinkende din- •gen zijn van goud. U kunt in zo'n bouwsel de gruwelijkste Kitsch aan treffen, waardeloze „schilderijen", al leen gemaakt om u uw geld uit de zak te kloppen. Dus: BOYCOTT DE KUNSTPIRAAT! Kijk in onze rubriek Waar gaan we heen?, daar vindt u de échte exposities vermeld. KUNSTENAARS-CENTRUM-BERGEN Expositie Kunstzaal „De Rustende Jager" BERGEN JUBILEUM-TENTOONSTELLING JAN VAN HERWIJNEN (recente -werken) 8 t/m 18 Aug.10—12.30, 14.30—17.30, 19.3022 uur. Zondagmorgens gesloten DUIZENDEN GINGEN U VOOR Duizenden zijn u voor geweest. Maar het schone is er nog niet af. Steeds opnieuw ligt een schone, blan ke lijst voor u gereed, een lijst die u kunt tekenen wanneer u met ons van mening bent, dat het behoud van de tram voor Bergen levensnoodzaak is. De lijst ligt bij de V. V. V. en komt u daar, bedenk dan dat EEN TRAM GELIJK IS AAN 15-20 AUTOBUS SEN MET CHAUFFEURS, ongere kend de vrachtwagens, die goederen naar zee moeten vervoeren als kinaer en strandwagens, tenten, scheppen, emmers en wat al niet. REDT DE TRAM! Op deze plek heeft een gedicht gestaan. 't Beviel me niet. Toen ik het op wou knappen, toen bleef er, toen mijn pen begon te schrappen per slot van rekening geen woord van staan. Het gaf een beeld van 't schrijverlijk bestaan, zijn zelfverwijt en andere eigenschappen. Het was vooral triest door de trieste grappen. Neen, het was goed noch slecht, er was niets aan. Het was geïnspireerd op een Jan Steen: Elia misschien zal u dit verbazen Elia met de raven om ?ich heen. Mijn vogels werden stenen door de glazen, en mijn Elia werd vel over been. Hier rust zijn as. Reqjiiescat in pace. M. Nijhoff M. Nijhoff wiens bijzonder talent reeds in De Wandelaar en in Vormen onmiddellijk erkend werd, heeft zich meer en meer ontwikkeld tot een dichter die hetgeen hij te zeggen heeft, tracht te zeggen in het woord van dagelijkse omgangsvormen. In zijn grotere verzen Awater en het Uur U b.v. is dit experiment (en met succes) verder doorgezét. Boven staand sonnet is uit Nieuwe Verzen (bij Querido uitgegeven, 2e druk 1937) en geeft de dichter in de bescheidenheid die kenmerkend voor hem is. Zo zag Bergen aan Zee er vroeger uit. Bergen aan Zee, vóór de oorlog, dat toont ons dit plaatje. Onder de bezet ting hebben de Duitsers alle grote gebouwen met de grond gelijk gemaakt en alle villa's, die hun uit zicht op de zee belem merden. Een troosteloze ruïne bleef achter. Thans echter is Bergen aan Zee, hoewel het grote hotel van de Fam. Zeiler nog niet herbouwd is, weer even aardig als vroeger en zijn voor een groot deel de oude wonden geheeld. -W -r-':"**-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1950 | | pagina 1