Mijn naam wordt geschuu/cl Deze u/eek -J Vier-en-dertigste jaargang No. 12 SiM" 1.1°"., Zaterdag 19 Aug. 1950 DEED U HET AL? Een heel oud plaatje Radbode: Siet blad zonder ckloropkyl Zie, mijn naam wordt geschuwd, Meer dan een visben Ten dage der vangst, als d^ hemel heet is. Zie, mijn naam wordt geschuwd, Meer dan de reuk van vogels Op zomerdagen,' als de hemel heet is. Zie, mijn naam wordt geschuwd, Meer dan een vrouw, Aan wier man haar slecht gerucht wordt gebracht. Bovenstaand gedicht is een fragment uit het Gesprek van de Levens moede met zijn Ziel. De dichter is niet bekend, maar hij leefde tijdens het Middelrijk van het oude Egypte, omstreeks 2000 jaar vóór Christus. Het fragment is vertaald door prof. dr G. van der Leeuw en opgenomen in Muziek der Spheren, deel I, uitgegeven door W. de Haan te Utrecht. De tijd waarin dit gedicht geschreven werd, werd gekenmerkt door letterkundige bloei en kunstmatig stilisme. Dat van dit laatste de dich ter van het Gesprek va'n de Levensmoede wars was kan er op wijzen dat hij in het begin van het Middenrijk leefde. WEEKBLAD Losse nummers 25 cent Voor advertenties: N. SLUYTER, Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 Hebt u die kaart van Bergn en om melanden al gekocht? Voor 1,50 bij V.V.V. en boekhandel! Niet alleen dat grote en kleine wegen, sloten en vaar ten, elk huis (ook het uwe) staan aangegeven, neen, er is meer: die zes kleuren, groen van sappig gras, paars van heide, geel van zomerroomboter, blauw van een indanthreenhemel, grijs van een tailor-made, en bruin van dorrend kastanjeblad. En dan nog zwart, echt mooi zwart. Alles voor 'n daalder. Redacteur: THEO J. VAN DER WAL Achterweg 6, Bergen N.H., Tel. 2026 Uitgave: N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster Zn. Voordam 9, Alkmaar Tel. 3320 Postgiro 37060 Morgen (Zondag, 20 Aug.) vinden we elkander des avonds om acht uur in het Openluchttheater. Zoals u weet heeft de leider van dit theater de heer Haakman, een contract afgeslo ten met de weergoden, dat wanneer er een voorstelling is, het niet zal re genen. Hoewel weergoden onbe trouwbaar zijn van de vroegste tijden af, hebben ze zich toch aan het con tract gehouden tot dusver. We mogen aannemen dat ze 't blijven doen. Dus morgen zien we elkander in het thea ter waar de toneelvereniging Cante- cleer zal opvoeren JE KUNT HET TOCH NIET MEENEMEN, het bril jante stuk van Hart en Kaufman, dat niet alleen als film een succes was. Hier in Bergen eveneens als toneel voorstelling. Het wordt door de Alk- maarders sprankelend gespeeld. Het stuk zit vol verrassingen, onder meer door het te gepaster tijd afsteken van vuurwerk. Het zeer grote succes dat Cantecleer al drie malen in het Open lucht met dit stuk had, waarborgt u een heel gezellige avond! Maandag cm 2 uur des middags, kunnen alle volwassenen datgene doen wat ze altijd erg graag hebben willen doen (als ze durfden, deden ze het el ke dag), n.l. zandfiguren maken! Er is aan het strand van Bergen aan Zee een wedstrijd voor volwassenen in het maken van zandfiguren. Een idee van de Bergen aan Zeese vereniging Paal 33. Een schitterend idee! Doe mee, gasten, maak eens wat moois of raars. Woensdag, 23 Aug., 's avonds 8 uur, zijn we weer in het Openluchttheater. Shakespeare! De Twee Edellieden van Verona heet zijn blijspel, dat zal wor den opgevoerd door het Nederlands Volks Toneel, onder leiding van Ben Groeneveld en Ferd. Sterneberg. We hebben dit stuk hier reeds ge zien én we waren zo opgetogen en met ons het talrijke publiek, dat op slag tot deze heruitvoering besloten werd. Vlot en geestig wordt Shakespeare hier ten tonele gevoerd onder prach tige regie. Zij die het stuk reeds za gen, gaan beslist weer heen. En die het nog niet zagen, mogen, de gelegen heid niet verzuimen kennis te maken met een schrijver en een toneelgezel schap, waarvan men slechts het beste kan verwachten. ^Duizend menóen in één maal Zo is het! Duizend mensen in één maal kan de tram vervoeren! Dat zijn 15-20 AUTOBUSSEN MET CHAUF FEURS en ongerekend dan de paar vrachtwagens vrachtgoed. De Neder landse Spoorwegen wil deze tram op heffen! Gasten, dat zou een ramp voor ons dorp zijn envoor u! Tekent daarom de lijst die bij de V.V.V. ligt, waardoor u uw stem uitbrengt tegen de voorgenomen opheffing, REDT DE TRAM! In 1885 werd de Heer Jb. van Reenen burgemeester van Bergen. In 1910 vierde hij dus een jubileum. Dat ziet U op deze foto. In het rijtuig zitten de Heer cn Mevrouw Van ReenenVölter. De oud-burgemees ter was toen 51 jaar. Nu is hij 91 jaar oud en geniet nog steeds een goede gezondheid! Tegenover het Raadhuis stond een gezellig, ouderwets winkeltje, het winkeltje van Prins. Omstreeks 1925 is het verbrand. Het Raadhuis stond er nog maar pas. In 1902 is het gebouwd, nadat tevoren het uit de 16de eeuw date rende oude Rechthuis was gesloopt. P. B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1950 | | pagina 1