De Bergensche Badbode X Vier-en-dertigste jaargang No. 13 Zaterdag 26 Aug. 1950 Deze weekAESCHEID SE,Z0EN GEEN GELD Radbode: cJ-[et vattende btad WEEKBLAD f 3.25 per seizoen AbonnementsprijsJ f 2 yoor |eden der y v y Losse nummers 25 cent Redacteur: THEO J. VAN DER WAL Achterweg 6, Bergen N.H., Tel. 2026 UitgaveN.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h Herms. Coster Zn. Voordam 9, Alkmaar Tel. 3320 Postgiro 37060 Voor advertenties: N. SLUYTER, Dorpsstraat 23, Bergen, Tel. 2447 Neen, deze week geen Openlucht theater meer. Het is afgelopen. Het seizoen is voorbij. De V.V.V. geeft geen zomerfeesten meer. Maar dat wil niet zeggen dat we nu een uitgestor ven dorp zijn! Zeker niet. Maandag om 8 uur des avonds in de Ruinekerk zingt Jo Vincent en be speelt Jac. Bonset het orgel. Want 't Bergens Mannenkoor geeft een uit voering en wie dit koor al eerder ge hoord heeft, weet dat het iets goeds geeft. Buitendien zal een compositie van Jac. Bonset op woorden van mej. Maartje Zwaan worden uitgevoerd. Feestklanken ter herdenking van het 25-jarig bestaan van het koor. (Hebt u nog geen kaarten, loop dan hard, want de Ruinekerk is niet zo groot, en velen waren u voor). De exposities van kunstenaars zijn ook nog de moeite waard! Even de revue laten passeren: Jac. Koeman en zijn vrouw Gé Koeman zetelen nog in het Huis met de Pilaren; Jaap Sax laat zijn werk zien in het atelier aan de Buerweg 21; Piet Wiegman toont zijn keramiek in de kunstzaal van de Rustende Jager; Jaap de Carpentier is bij M. Hopman (De Takel) met schilderijen; Foeke Kamstra heeft zijn expositie aan het Kerkepad; Dirk Hubers laat vazen en schalen zien in zijn eigen kunstzaal aan de Sluislaan, waar tevens werk te zien is van de Rotterdammer Elebaas. Voor één jaar Voor één jaar is de tram dank zij de actie van het comité voor het behoud der tram, en dank zij u, gasten. Dank zij u| U hébt op de lijs ten getekend, die bij de V.V.V. lagen en op de tentoonstelling Van de Wad den tot het IJ, en in de pensions en hotels. Maar gij, gasten, die nog niet getekend hebt, en toch overtuigd zijt dat het behoud van de tram levens noodzaak is voor een toeristenplaats als Bergen, TEKENT ALSNOG! Eén tram is 15-20 autobussen mét chauf feurs! DUIZEND MENSEN PLUS' HUN BAGAGE EN VRACHTGOED GAAN IN EEN TRAM! Redt de tram! Eén vijftig! Da's geen geld! De fondstandarts plombeert er niet eens één gaatje in uw kies voor! Maar voor die één-vijftig kunt u die prach tige grote kaart van Bergen krijgen, in zes kleuren met zwart. 65 x 93 cm groot (en dat IS groot, hoor!). Alle weggetjes staan er op, alle huizen en bos en hei en water. Je zou poëtisch worden voor die éne daalder! Deze mooie kaart van Bergen is verkrijg baar bij de V. V. V. en bij de boek handel. De traditie getrouw vraagt de re dacteur van de Badbode aan de V. V. V. om een slotbeschouwing. Zo een beschouwing moet altijd een on volledig beeld geven, als ze geschre ven wordt op een ogenblik dat het einde van het seizoen nog niet daar is. Jammer dat de Badbode niet met een September-nummer uitkomt. Vast staat intussen wel, dat de zo mer van 1950 niet als een zomer te boek zal staan. De nadelige invloed van het wisselvallige, buiige weer op het vreemdelingenbezoek is vooral merkbaar geweest in het voorseizoen. Het was toen bepaald stil; en de er varing leert dat zelfs het fraaiste Septemberweer een verregend voor seizoen niet weer goed kan maken. De drukste tijd van het vreemde lingenseizoen viel einde Juli, toen er naar de voorlopige cijfers ruim 4500 gasten in Bergen verbleven. Onder de buitenlanders, die ons dorp be zochten, namen evenals vorige jaren de Engelsen, Belgen en Zwitsers de eerste plaatsen in. Het Amerikaanse bezoek aan Nederland gaat vrijwel geheel buiten ons dorp om. Met de zomerfeesten heeft de V.V.V. geluk gehad. Niet alleen de Verlich tingsavond op 26 Juli met zijn prach tig, windstil weer, maar ook het Bloemencorso van 2 Augustus werd door de weergoden begunstigd. Bij dit feest heeft het trouwens tot het laat ste ogenblik gespannen: de ochtend begon met stortregen, maar de mid dag handhaafde de traditie, dat een bloemencorso in Bergen altijd zon heeft! Wat er op die mooie corso, het eerste sedert elf jaar, geboden werd, heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Ook het Openluchtthea ter kan op een groot aantal artistie ke prestaties terugzien en de Zomer feesten aan Zee, die voor kindern en volwassenen zijn gehouden in samen werking met de Vereniging „Paal 33". laten een prettige herinnering achter. Hartelijk dank aan allen, die deze feesten door hun medewerking moge lijk hebben gemaakt! Het was voor het V.V.V.-bestuur een drukke tijd, want tussen al deze dingen door ging het gewone V.V.V.- werk zijn gang. Het Informatiebureau kreeg dit seizoen tot dusver 6217 aanvragen te verwerken, dat zijn er ruim 700 meer dan 't hele vorige jaar. Groot is dus weer de belangstel ling geweest voor Bergen en in die populariteit heeft Bello, onze ver trouwde tram, mogen delen. Ontel baar veel handtekeningen zijn er op de lijsten geplaatst voor zijn behoud (willen diegenen, die nog lijsten met handtekeningen hebben, die eind Au gustus aan ons toezenden?) en als eerste resultaat van de actie zal, naar wij juist vernamen, de opheffing in October a.s. in elk geval reeds wor den uitgesteld. En hiermee nemen wij afscheid van onze gasten, afscheid van het seizoen 1950 en roepen u vast het beste toe voor de volgende zomer! Het bestuur van de V.V.V. Zij wikken en wegen hun geld en hun god, en kanten zich tegen mijn vluchtiger lot, omdat ik mijn handen en ogen leeg door hunne landen omdroeg, en zweeg in hun geschillen, en ging als blind om der eenzame wille van sterren en wind. A. Roland Holst Dit gedicht van de Prins onzer Dichters kan men vinden op pag. 205 van deel I der Verzamelde Werken, uitgave C. A. J. van Dishoeck, Bussum en A. A. M. Stols, 's Gravenhage, 1948. Wij, Bergenaren, kennen Bergen niet zonder A. Roland Holst en nu het seizoen voorbij is, en Bergen weer voor ons, nemen wij met dit vers afscheid van de gasten. Want Roland Holst is het symbool voor de belijdenis van de stilte. En dit is Bergen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1950 | | pagina 1