MAAC?FNSLAGERIJ Onze fijne Vleeswaren zijn de fjnste Vleeswaren VA/AAR QAAN WIE HEEN? Fa. J. Smit Jr. HOOGV ORST'S eJlló Wet regent(13) BOORSMA ITll IXiUJJll Brcelaan 12 - Tel. 2123 MUSEUM: naast postkantoor, ingang achter. Bergense historische voorwerpen en curiositeiten. Open: 1012 en 24. Zondags open 24. Con cierge: Mw. KopSchuurman, Oude Prinsweg 13. EXPOSITIES: Jaap de Carpentier bij M. Hop man. Jac. J. Koeman bij het Huis met de Pilaren (bovenzaal); Piet Wiegman bij K. C. B., kera miek en aquarellen, buitendien grafisch werk van leden. Kunstzaal Hubers: Friso ten Holt, schilderijen. Permanente expositie keramiek van Dirk Hubers. Jubileumexpositie F. Kamstra Kerkepad, dagelijks. Jaap Sax: expositie Buerweg, in atelier van de schilder. MANEGES: Schouten, Oosterweg 30. Rij school en paardenverhuur. Stallen Bergen a. Zee, Witteweg. BUREAU V. V. V.: Alle informaties aan het Secre tariaat, Oude Prinsweg 25, tel. 2124. Geopend op werkdagen: 1017 uur en Zondags 10.3012 uur en van 1.303 uur. TAXI'S: Garage Schouten, Oosterweg 30, tel. 2557. Garage Nieuwland, Breelaan 52, tel. 2200. Verhuur Solex-rijwielen. POLITIE: Karei de Grotelaan 17, tel. 2444. Post Bergen aan Zee, Elzenlaan 10, tel. 2105. Wachtmeester Puts, Oude Ber ger weg 64, tel. 2731. BRANDWEER: Tel. 2626 en 2444 en 2725. DOKTERS: A. H. van Gelder, Van Reenen- park 2, tel. 2027. J. M. P. Lugten, Russenweg 1, tel. 2700. H. W. J. M. Poot, Dorpsstraat 30, tel. 2423. Dr. G. Hoeneveld, zenuwarts, Eeuwigelaan 34, tel. 2788. TANDARTSEN: B. Dijkstra, Breelaan 19, tel. 2755, J. Elema, Van Reenenpark 11, tel. 2059. RODE KRUIS, E. H. B. O.: tel. 2027, bij afw. 2700 of 2423. APOTHEEK: Stationsstraat 6, tel. 2727. WITTE KRUIS en WIT-GELE KRUIS: Zr. P. van Engeland, tel. 2706, Karei de Grotelaan 27. Magazijn alle werkdagen 1314 en 19 19.30 uur. Voor spoed alle tijden. Zr. T. Schmidt, Komlaan 2, tel. 2091. VERLOSKUNDIGE: Mej. M. C. Schaap, Dorpsstr. 23, tel. 2447. Spreekuren Dinsdag 24 en 79 aan de Karei de Grotelaan 27 (Witte Kruis). AMUSEMENT: Duinvermaak, Breelaan 132. Amusementshal Rosita, Prinses- sèlaan 20. Café Nieuwendijk: dansen. Pesie's Natuurbad, aan de hoofd weg BergenAlkmaar. BIOSCOOP DE RUSTENDE JAGER BERGEN N.H. Zaterdag - Zondag - Maandagavond te 8.30 uur, Zondagmiddag te 2.30 uur „WHISKY GALORE" Toegang alle leeftijden Dinsdag-Woensdagavond te 8.30 uur „ABBOTT EN COSTELLO IN DONKER AFRIKA" Toegang alle leeft. - Vrolijkheid ten top Jeugd-film-matineésopZaterdag,Maan- dag-Dinsdag-Woensdagmidd. te 2.30 u. Alle leeft. „HALLO MET WIE...?" Iets bijzonders... op Donderdag 31 Aug. 's middags te 2.30, 's avonds te 8.30 u. „Kleine mensen op de grote weg" Film van de maand... Heeft 9 weken in Amsterdam gelopen Rustende Jager, bioscoop: Zaterdag-, Zondag- en Maandag avond 8.30 uur en Zondagmiddag om 2.30 uur: WHISKY GALORE, Dinsdag- en Woensdagavond 8,30 uur: Abbot en Costello in DONKER AFRIKA; Donderdag, 's middags 2.30 en 's avonds 8 uur: KLEINE MENSEN OP DE GROTE WEG; Zaterdag-, Maan dag-, Dinsdag- en Woensdagmid dag, half drie: HALLO, MET WIE? (voor de jeugd en voor al le anderen). Alle hier genoemde films zijn voor alle leeftijden. ALKMAAR: Elke Vrijdag de beroemde kaas markt, 's morgens. Excursies per touringcar naar Afsluitdijk, Enk huizen, Zaanstreek. Vertrek plaats in Bergen bij V. V. V. Haarden en Kachels Huishoudelijke artikelen Ruïnelaan 11 ZONDAGSDIENST DOKTOREN. 27 Aug. H. W. J. M. Poot, tel. 2423. KERKDIENSTEN, ZONDAG 27 AUG. Ned. Herv. Gem., Ruinekerk, 10 uur v.m. Ds. Bekius, collecte. Rehoboth, Dr. van Peltlaan, 10.30 uur: Ds, Keers van Rotterdam. Geref. Kerk, Dr. van Peltlaan 31, 9 uur en 10.30 uur v.m. en 4.30 uur n.m.: Ds J. R. Hommes van Winscho ten. R. K. Kerk, 7 Uur en 10.45 uur Stille H. Mis. 9.15 Uur Hoogmis. 8.15 Uur Kindermis. Dagelijks H.H. Missen 7, 7.45, 8.30. Bergen aan Zee, v.m, 10.15 uur. Ds. H. J. van Leeuwen, Ned. Herv. Pred. te Roswinkel, Liturg, dienst. Alkmaar: Evang. Luth. Gem., Oude gracht, v.m. 6.30 u. Ds H. J. Haan van Alkmaar. MODELSLAGERIJ Kerkstraat 4 Tel. 2028 Bergen Uw adres voor de betere worstsoorten Schotels Assorti in elke vorm en grootte DITMAAL GEEN NIEUWE puzzle, want dit is ons laatste nummer, en hoe zouden we dan de prijzen kunnen verantwoorden? Ons rest echter nog de vermelding van de prijswinnaars van puzzles XI en XII. De oplossing van puzzle XI is: Hoe hard de raceboot ook zou gaan, hij zou nooit meer de voorgeschreven gemiddelde snelheid kunnen behalen. Immers moest hij 50 minuten over het hele traject doen, en deze 50 minuten heeft hij op de heenreis reeds ver bruikt. De heer M. Moens, Eeuwigelaan 32, Bergen, is de prijswinnaar. „Uw vraag heeft veel van een strikvraag!" meldt deze inzender. Inderdaad, en er zijn genoeg puzzelaars ingelopen. Jammer! De oplossing van puzzle XII: de woorden waren: SPANG, JUMBO, LICHT, ZWERK, VIJFDE. Hierin zijn alle letters van het alphabet aanwezig, met uitzondering van de Q en de X. Hier won de prijs: Mej, C. J. Dis telbrink, Pretoriusstraat 42, A'dam, tijdelijk Geestweg 28, Bergen, En nu... tot het volgend jaar! N.V. BOUW EXPLOITATIE MAAT SCHAPPIJ BERGEN AAN ZEE. TARIEF EN VOORWAARDEN VAN HET STRANDBEDRIJF. TARIEF: Baden: 1 Bad0.40 1 Badmantelbad0.35 1 Kinderbad0.25 10 Baden3.75 10 Badmantelbaden 3.25 10 Kinderbaden 2.25 Tenten: Huur van een tent per dag 2.50 Huur van een tent per week of korter 12. Huur van een tent per maand of korter 37.50 Staanplaats van een eigen tent per dag 1.50 Opbergen van een eigen tent voor ten hoogste 24 uur 1. Staanplaats en opbergen van een tent: per week of korter 6. per maand of korter 20. Staanplaats en opbergen van een ligstoel, bij een tent be horende, p. week of korter 1. Opbergen van kisten, enz., bij een tent behorende, naar grootte, minstens 1.of veelvouden ervan. Strand- en ligstoelen: 1 stoel per één uur of korter 0.20 1 stoel p, twee uur of korter 0.30 1 stoel per dag0.75 Staanplaats van een eigen ligstoel (opvouwbaar). per dag0.40 per week 1.50 per maand5. Staanplaats en opbergen van een eigen ligstoel (opvouw baar): per week 2.50 per maand 7.50 Een en ander met inachtname van de voor het badbedrijf geldende voor waarden, welke hieronder zijn ge publiceerd. VOORWAARDEN: Het bad is geopend van des mor gens 812.30, van des middags 1.30 5.30 uur. Verplicht: in „badcostuum" baden. Tussen 12.30 en 1.30 worden geen kaarten afgegeven, kunnen geen ba den genomen en geen goederen in (INGEZONDEN STUK) c,Boycott de ZbCunótplraat l Onder bovenstaande titel zendt de heer W. J. P. Veltman te Bergen ons het volgende stuk: „Een zeer minderwaardig stukje van een of andere prol en dat nog wel in de Badbode. Zijn de Berger kun stenaars zo afgezakt, dat hun kunst op een dergelijk laag peil is geraakt, dat deze daarom op deze manier be schermd moet worden? Kunnen hun schilderstukken de ver gelijking met de z.g. Kitsch niet meer doorstaan en is men daarom bang geworden, dat men meer Kitsch gaat kopen dan moderne stukken, die al leen de maker en zijn maat mooi kun nen vinden en waaraan de gewone mens, ik bedoel hiermee de niet-kun- stenaar, niet kan zien of dat nu b. v. Moeder en dochter, Vader en groot moeder of Wit op zwart is. Moet men nu een schilderij kopen, omdat men het mooi vindt, of koopt men het al leen maar omdat het kunst is. En als er mensen zijn die werkelijke Kitsch willen kopen, laat ze dit dan doen, want dan zijn ze een goed schilderij niet waard. Maar om op een dergelij ke manier alle schilderijen te veroor delen, die op de Expositie aan de Hoflaan vertoond worden, is beneden alle peil. Ik hoop, en meerdere Ber- genaren met mij, dat het stukje „Boy cott de kunstpiraat" voortaan weg zal blijven." De redacteur tekent hierbij aan: De inzender blijkt in het geheel niet op de hoogte van wat aan schilderijen tentoongesteld wordt in de erkende en niet erkende kunstzalen te Ber- VOOR AL UW TEXTIELBENODIGDHEDEN naar Ruïnelaan 1231 De GROOTSTE sortering De BESTE kwaliteiten bewaring gegeven of teruggevraagd worden. Een bad is geldig van 812.30 v.m of van 1.305.30 n.m. Abonnementskaarten slechts geldig gedurende het seizoen waarvoor zij zijn afgegeven. Kinderen beneden tien jaar kun nen op kinderkaarten baden. De goederen, welke op het Bad- strand worden verhuurd, mogen uit sluitend op dit strand, overeenkom stig hun bestemming en aanwijzing van het dienstdoend personeel gebe zigd worden en bij niet naleving hier van zullen de goederen onmiddellijk weer ter beschikking der vennoot schap staan, terwijl de huurders aan sprakelijk zijn voor de schade, die de verhuurde goederen anders dan in de bergplaats mochten belopen. Tenten e. a. in bewaring te geven goederen moeten zo zijn samenge vouwen en gebonden als het dienst doend personeel voor het opbergen nodig acht. Alle nummers, die ter bevestiging aan tenten worden verstrekt, blijven eigendom der vennootschap.; hier voor is statiegeld verschuldigd. Waar dergelijke nummers verstrekt wor den, moeten ze a. d. tenten bevestigd blijven zolang deze op het strand staan. Verstrekte kaarten zijn niet voor overdracht geldig; zij moeten op aan vrage van het personeel getoond worden. DE BADDIRECTIE. Expositie van Handweefwerk van Weverij „DE EGEL" Heiloo Bergensche Kunsthandel - Fa. P. Hopman VrU entrée. 's Avonds geopend. gen. Deze zomer is namelijk nergens een expositie geweest met moderne „vader-en-zoon-kunst", en zelfs niet met gewone moderne kunst. Alles was stevig verankerd in de realistische opvattingen, op hetgeen kunstzaal Hubers geeft na (maar daar zal de heer Veltman zeker niet wezen kij ken). Voorts gaan de stukjes over de Kunstpiraat niet uit van een beel dende kunstenaar, zodat concurren- tienijd niet in het spel kan zijn. De stukjes zijn van de redactie-zelf, die hierbij tevens dank zegt voor de vleiende aanhef van 's heren Veltmans stuk. Verder noemt de heer V. de ex positie aan de Hoflaan, hoewel die nergens in onze bestrijding van de kunstpiraterij genoemd is. Waaruit dan weer blijkt dat de heer V. toch weer wel weet wat Kitsch is. Er is maar één argument in zijn stukje, dat overweging waard is, n.l. daar waar hij zegt: „Als er mensen zijn die wer kelijke Kitsch willen kopen, laat ze dit dan doen, want dan zijn ze een goed schilderij niet waard." Dit argu ment is door ons al lang ernstig over wogen. Wij menen echter dat de mens tegen zichzelf beschermd moet wor den; zoals de Keuringsdienst van Wa ren de mens beschermt tegen bedor ven voedsel, zo willen wij beschermen tegen bedorven geestelijk voedsel. „Kitsch" is minstens zo erg als rotte vis, en daarbij wordt Kitsch gemaakt louter uft winstbejag zonder enig ideëel streven. Een Kitschmalcer en -verkoper is even verachtelijk als een melkboer die slootwater in zijn melk doet en daarmee het leven van dui zenden op het spel zet. Bovendien echter is een Kitschmalcer en -verko per verachtelijk omdat hij in het zog wil varen van de eerlijke kunstenaar (of die nu goed of niet goed werk le vert), dus parasiteert. De heer Velt man, die ook vóór de oorlog reeds in Bergen woonde, kan weten, dat er destijds minstens tien kunstpiraten in het dorp opereerden, met spandoeken en schijnwerpers er bij. Wij wensen dit niet terug. We gaan dus door met onze strijd tegen alle kunstpiraten, net zolang tot ons dorp vrij is van dit geestelijk vergift.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1950 | | pagina 8