VOOR CALLANTSOOG No. 1. ZATERDAG 9 JULI 1938. 1e Jaargang. De uitgave heeft plaats onder auspiciën der V. V. V. Callantsoog. B A D B O D E -:&i REDACTIE: A. C. BRUSSAARD, Secr. V.V.V. Abonnement f 0,30 per seizoen bij vooruitbetaling, franco per post. ADVERTENTIES t per 10 regels per seizoen f3,50. Taarne voldoe ik aan het verzoek van het bestuur van de plaatselijke vereeniging voor vreemdelingenverkeer om dit eerste nummer van de Badbode voor Callantsoog bij het publiek in te leiden. Callantsoog is nog een jonge badplaats. Vooral de laatste tien of vijftien jaren heeft zich hier het strandleven ontwikkeld en mag zich jaarlijks in toenemenden bloei verheugen. Voor een groot deel is dit te danken aan de plaatselijke vereeniging voor vreem delingenverkeer, die met liefde en zorg het badwezen trachtte op te bouwen en daar mede, nog steeds voortgaat. Een der bewijzen hiervan is deze uit gave, waaraan zoo langzamerhand behoefte werd geyoeld. Deze badcourant kan een schakel vor men tusschen den badgast en het dorp, de omgeving, te midden 'aatvan bij jeenigen tijd naar wij hopen, .prettig zal doorbrengen. Ivïogen redactie en'uitgever zich geen moeite getroosten om deze uitgave keurig en accuraat te verzorgen. En moge aldus de badcourant voorzien in de behoefte aan voorlichting van den badgast en een succes worden voor de ver eeniging voor vreemdelingenverkeer. Callantsoog, Juli 1938. De Burgemeester, G. D. REHORST. De Burgemeester roept in bovenstaand artikel de nieuwe uitgave vah de V. V. V. het welkom toe. Ook wij hopen van harte dat deze nieuwe stap vooruit zal gelukken. De Badbode zal in het eerste levensjaar nog in zeer bescheiden vorm verschijnen en slechts alleen min of meer belangrijke mede- deelingen bevatten. Voor zoover de plaats ruimte het zal toelaten zullen ook verschil lende artikelen geplaatst kunnen worden. "Wij houden ons gaarne voor geschikte copy aanbevolen. Wanneer de uitgave zal slagen, zal de Badbode in de komende jaren in flinkèr formaat kunnen verschijnen, wat meer plaats ruimte beteekent en het geheel dus meer aantrekkelijker gemaakt zaf kunnen worden. Een beroep op U, lezers. Helpt onze vereeniging bij haar streven om Callantsoog vooruit te brengensteunt haar bij haar werkneemt een abonnement op haar nieuwe uitgave. Een stroom van abpnné's wordt bij het secretariaat der V.V.V; verwacht. fran CALLANTSOOG ALS BADPLAATS EN WAT MEN ER VAN ZEGT. o Een onzer gasten plaatste het vorige jaar onderstaand stukje als ingezonden in de Schager Crt. - Red. „Callantsoog", het frisch en zindelijk dorpje beneden Den Helder, met ongeveer een half duizend inwoners de geheele gemeente telt er meen ik pl.m. duizend was voor mij voor eenige weken terug on bekend. Op de kaart was ik het wel eens tegengekomen, doch daar bleef het bij, tot werd besloten 'er de vacantie door te brengen. Wat zou het geven? Teleurstelling of juist het tegenovergestelde Het gaf geen teleur stelling, het gaf voldoening in den ruimsten zin, zooals het voldoening zal geven aan allen, die houden van eenzaamheid. De menschen, het dorpje, het strand, alles ademt rust en vrede. Wat een verschil met die badplaatsen, waar het nog drukker en rumoeriger is, dan op het Rembrandtsplein in Amsterdam. Zoowel de Hotels als de particuliere pcnsiGHw ^wVSfi gepaard met een gezellige omgeving. De be volking is vroolijk en opgeruimd, gezellig, gast vrij en behulpzaam. Wat een badgast noodig heeft, kan hij in dit miniatuurdorpje koopen, hij moet er echter rekening mede houden, dat hij onder de inwoners tevergeefs zoekt naar een kleermaker en schoenmaker. En heeren, wat U nooit zoudt veronderstellen, de kapper behoeft in geen geval onder te doen voor zijn meest bekwame collega's in de groote steden. Verder krijgt men 3 posten per dag, n.1. ongeveer 9 uur, 12 uur en 's avonds 7 uur, die moet worden afgehaald aan het hoofdpostkantoor, waar de vrouw de supe rieur is van haar man en aan welk kantoor U kunt telegrafeeren en telefoneeren. (Thans wordt ook de laatste bestelling bezorgd. Red.) Voor reisjes in de omgeving kunt U gebruik maken van de twee autoverhuurders, die U vervoeren met goede wagens en tegen normaal tarief. De bewaking van het strand is aan menschen opgedragen, die daarvoor in alle opzichten zijn berekend. Wenscht U een korte geschiedenis van het plaatsje, wendt U dan tot den heer A. Vader, aldaar, die U gaarne de sleutel van het kerkje geeft, opdat U een daarin opge hangen schild kimt lezen, waarop de ge boorte, ondergang en wedergeboorte van Callantsoog is vastgelegd. Allen, die een volgend jaar ruètig en vredig aan 't strand willen genieten, moeten het eens gaan probeeren met Callantsoog, ik geloof dat het dan niet voor de laatste keer zal zijn. Ik heb er genoten, kan daarom niet nalaten het plaatsje even naar voren te brengen. Natuurlijk vertrouwende op de bekende gastvrijheid van de Schager Crt. en onderteeken daarom met een „Callants oog tot ziens", TIEN GEBODEN voor baders en zwemmers. o 1 Begeeft U nimmer te dicht in de nabijheid der strandhoofden. Dit is zeer gevaarlijk, ook al kunt U goed zwemmen. 2 Ga nimmer op een onbewaakt strand- gedeelte baden of zwemmen, wanneer er een sterke landwind waait en het water vallende is. Er is dan een sterke boven- stroom van de kust af. 3 Bevindt U zich bij het baden op een bank, ook al staat U maar tot kniehoogte in het water, let dan op den opkomenden vloed. Het water stijgt in betrekkelijk korten tijd en zoudt U afgesloten kunnen worden. 4 Wilt U veilig baden en zwemmen en daarbij volop en ongestoord genieten, ga dan alleen baden en zwemmen daar, waar goed toezicht wordt uitgeoefend. 5 Gedraagt U zich geheel naar de aan- wijzigingen van den badman. Hij weet de gevaren, die dreigen kunnen, beter dan U. P V" P -■ J—J'-V: 7 /-, ,J CiiVfC*JLA üiüiyCiir$i vroeg tot 's avonds onafgebroken op zijn klanten heeft te letten, niet noodeloos in gevaar. Bedenk, dat hij door uw onvoor zichtigheid een ongeluk zou kunnen krijgen. 7 Wanneer U niet zwemmen kunt, leer dan zwemmen maar onthoud ook, dat iemand die goed kan zwemmen, wel in zee kan verdrinken. 8 Vraag, wanneer U een goed zwemmer is en U zich iets verder uit de kust wil begeven, aan den badman hoe de stroom loopt. Tegen den stroom optornen is in - het dagelijksch leven reeds moeilijk, in zee is het geheel onbegonnen werk en U gaat zeker ten onder. 9 Lijdt U aan eigenwijsheid; U wilt zich niet laten raden en U lacht om elk ge vaar zoek dan een gevaarlijke plek op, liefst waar een waarschuwingsbord staat en ga daar in zee, wellicht bereikt U dan spoedig Uw doel. 10 Laat U door al deze voorschriften niet afschrikken. Baadt en zwemt naar harte lust. Neem altijd de noodige voorzichtig heid in acht en wanneer U niet kunt zwem men, nooit dieper dan tot borsthoogte in zee. AGENDA ZOMERFEESTEN. o Zondag 24 Juli Wedloop met hindernissen op het strand. Zondag 7 Augustus Wedstrijd, in het maken van zandhoopen. Zondag 14 Augustus Wedstrijd in het maken van zandfiguren. (het z.g. groote strandfeest) Dit programma draagt nog een voor- loopig karakter. Nadere mededeelingen omtrent aangifte enz. zullen t.z.t. nog worden gedaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1938 | | pagina 1