KOOPT LOTEN VAN DE V.V.V. U steunt hiermede ons werk PRIJS PER LOT 25 CENT. DE „BADBODE" K. van Loenen Zn. Hoog en laag water te Callantsoog in de komende veertien dagen. wordt gedrukt ter d r u k k e r ij der firma Schagerbru g Te I ef oo n 12 Tevens het aangewezen adres voor Handels-drukwerken. TARIEVEN TOEGANGSKAARTEN „KOOIBOSCH". Gezinskaart (per seizoen) fl 1,50 Seizoenkaart (1 persoon) 0,60 Kinder-seizoenkaart 0,30 Dagkaart (1 persoon) 0,10 De kaarten zijn verkrijgbaar in het dorp bij den heer M. J. Schmidt, kapper en bij het bosch bij den heer P. de Vries, (alleen dagkaarten) Het bosch is 23 H.A. groot. Er zijn goede paden door het bosch en op ver schillende plaatsen zijn banken gezet. Het bosch ontleent zijn naam aan het vangen van eenden in een zgn. eendenkooi. Overblijfselen van kooi en pijpen zijn nog te vinden. Het werd eenige jaren geleden door de eigenaresse opengesteld voor het publiek. Door de V.V.V. worden de daar voor vereischte toegangskaarten verstrekt tegen bovenstaand tarief aan de genoemde adressen. De openstelling is aan onze vereeniging toegezegd onder de gebruikelijke voorwaar den van orde en netheid. Helpt ons bij de handhaving hiervan. De P.T.T. te CALLANTSOOG. Het Poststation te Callantsoog is voor postzaken opengesteld Op Werkdagen van 9 tot 10,30 u; 14 tot 15 u; 17 tot 17,30 u. en 18,30 tot 19,30 u; Afhalen van correspondentie op Zondag morgen van 8,45 tot 9 u Voor telefoon en telegraaf geopend op Werkdagen van 8 tot 21 u; Na 21 uur tot den volgenden morgen 8 uur gelegenheid tot telefoneeren bij J. de Waal, „Duinzicht" tel. no. 4. Geeft Uw tijdelijk adres te Callantsoog op aan het postkantoor. U bevordert daar mede een snellere bestelling en voorkomt het als onbestelbaar retour zenden van Uw correspondentie. KERKDIENSTEN. ROOM-KATHOLIEKE KERK TE 't ZAND O.L. Vrouw Visitatie. Op Zond a g e n H.H. Missen te 7, 8 en 10,30 uur. Hoogmis om 8 uur. Communiceeren onder de H.H. Missen, 's Avonds 8 uur Lof. Op weekdagen H.H. Missen te 7 en 8 uur. Woensdagavond lof om 8 uur. Biechthooren voor en onder de H.H. Mis sen en het Lof. Zaterdags van 6—8,30 uur. NED. HERV. GEMEENTE. Consulent: Ds. M. van Wichen te Juliana- dorp, Tel. 35, die U op aanvraag gaarne bezoekt. Kerkeraad: J. Brouwer, ouderling te Cal lantsoog A 35. Koster: A. Vader, sleutel voor bezichtiging der kerk beschikbaar. Zondag 10 Juli 1938: Geen dienst GEREFORMEERDE KERK SCHAGEN. (Kantongerechtsgebouw - Landbouwstraat) Zondag 10 Juli 1938 9.30 uur Candidaat Visch, hulpprediker te Kolhorn. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 8.40. 5 uur Candidaat Visch. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 4.10. De busdienst naar Schagen is alleen voor kerkgangers der Geref.' Kerk bestemd. Vertrek der bus te Callantsoog van het Dorpsplein, hoek Strandweg. Kerkgebouw in aanbouw Corn. Bokstraat, hoek Roosstraat. BEZICHTIGING NED. HERV. KERK. Het schilderachtige kerkje werd in de eerste helft van de 17de eeuw gebouwd, in de plaats van het kerkgebouw, dat meer zee waarts lag en in 1580 werd gesloopt. Men vindt in de tegenwoordige kerk een gepleis terd rechtgesloten schip met een noordelijken arm. De toren staat aan de westzijde en is met een vlakke spits gedekt (het bovendeel van den toren bestaat uit hout. Boven den ingang staat het jaartal 1671. De kerkven sters hebben een ronde boog en zijn gedeel telijk nog gekleurd. Voorts ziet menden eiken preekstoel 1640), een gedenkbord (1741), een koperen kroon (17e eeuw), 2 zilveren Avondmaalbekers, waarvan een het jaartal 1789 draagt. Een aantal grafzerken in de kerk zijn voorzien van opschriften en dateeren reeds vanaf 1648. De klok in den toren werd in 1491 gegoten door Gherardus de Wou. Het kerkje is in de week open voor iederen belangstellende. Men wende zich hier voor tot den koster. BIOSCOOPNIEUWS. (wegens gebrek aan plaatsruimte zeer beknopt) Theater Royal te Schagen vertoont a.s. Zaterdag, Zondag en Dinsdag de film „Dracula's Dochter" Deze film is door Oliver Jeffries vrij bewerkt naar de fantasieschets van Bram Stoker „Dracula's Guest". Het gegeven van deze mysterieuze en spannende film, is het leven van Dracula, dochter van graaf Dracula die de eigenschap pen der vampiers van haai vader geërfd blijkt te hebben. De verschillende minder aangename voorvallen met haar slachtoffers komen in deze film, die van het begin tot het einde boeit, naar voren. Het voorprogramma is zeer goed ver zorgd. De volgende week een geheel nieuw programma. •i v\ Zaterdagavond 9 Juli wordt in Hotel „Duinzicht" alhier een filmvoorstelling gegeven speciaal van de ouden van dagen- tocht 1938. Hoewel de film in het bizonder aardig zal zijn voor de ingezetenen, zullen onze badgasten deze voorstelling ook met genoegen bijwonen. Alle avonturen onder weg zijn gefilmd. We zullen o.a. de luchtdoop van verschillende onzer oudste inwoners kunnen zien enz. Het comité voor de oude van dagen-tocht heeft besloten deze voor stelling voor alle belangstellenden toeganke lijk te stellen tegen een zeer lage entree. Komt U Het wordt gezellig. Dag en Datum HOOG WATER LAAG WATER Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in cM. N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in cM. N.A.P. Za. 9 Juli Zo. 10 Ma. 11 Di. 12 Wo. 13 Do. 14 Vr. 15 Za. 16 Zo. 17 Ma. 18 Di. 19 Wo. 20 Do. 21 Vr. 22 Za. 23 5,20 6,15 6,55 7,30 8,05 8,35 9,05 9,30 9,55 10,30 11,10 11,55 0,40 1,50 3,05 35 40 45 45 50 55 60 60 65 70 70 70 55 50 50 17,40 18,35 19,20 20,- 20,35 21,10 21,45 22,10 22,45 23,15 23,55 45 40 40 35 40 35 40 45 45 50 55 11,15 12,15 0,35 1,20 1,50 2,25 2,55 3,25 3,55 4,24 5,05 80 85 95 90 95 90 95 95 90 90 85 23,45 1340 13,55 14,35 15,10 15,45 16,15 16,45 17,20 17,55 95 85 85 90 90 90 90 85 80 75 Mi5 2° 70 1235^ 14,10 15,25 65 60 7,40 8,50 75 2L45

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1938 | | pagina 2