VOOR CALLANTSOOG Langs het Strand. No. 2. ZATERDAG 23 JULI 1938. 1e Jaargang. REDACTIE: A. C. BRUSSAARD, Seer. V.V.V. Abonnement f 0,30 per seizoen bij vooruitbetaling, franco per post. ADVERTENTIES t per 10 regels per seizoen f3,50. De uitgave heeft plaats onder auspicien der V. V. V. Callantsoog. Bij een wandeling langs het strand is het altijd een genoegen te kijken naar de verschillende soorten van meeuwen, die over en langs ons wegscheren of in groepjes aan het einde der strandhoofden zitten. Het smettelooze wit tegen een helderblauwe lucht, of zooals wij het hier in het najaar zoo vaak meemaken tegen een onheilspellende donker-loodgrijze wolkenmassa. Het is wel interessant eens nader met deze vogels kennis te maken en de ken- merken en andere eigenschappen der diverse soorten meeuwen en sterntjes na te gaan. In de eerste plaats noemen we dan de Zilvermeeuw (Larus argentatus). De volwassen vogels zijn wit met een mooie licht-blaiiwgrijze mantel. Eerst na 3 jaren ongeveer zijn ze zoover. De jonge vogels zijn bruin en wit. In de eerste winter krijgen de jonge dieren een blauwe rug en in de derde winter is er heel weinig van het oor- spronkelijk bruin meer over. Zij hebben een platte kop, eenigszins „wreed". De zilver meeuw broedt in kolonie in de duinen. Hier in de onmiddellijke nabijheid in het ,,Zwanenwater komen ze veelvuldig voor. Deze meeuwen zijn groote roovers en zijn een bedreiging voor andere vogels, daar zij jongen en eieren wegnemen. Hun roep is „Klau, Klieauin nood of alarm „Gep-gep" (In een volgend nummer is er wellicht gelegenheid eens staaltjes van hun roofzucht te vertellen) Dezelfde minder mooie eigenschap heeft ook de Kokmeeuw of Kapmeeuw (Larus ridibundus). Deze soort is kleiner dan de Zilvermeeuw. Ze hebben een donkeren kop (in het zgn. prachtkleed) met vuurroode snavel en pooten. De jonge vogels zijn bij het uitvliegen bruin met mooie zachte tinten. In de eerste winter worden ze grijsblauw op den rug en langzamerhand verdwijnt het bruin. Ook deze meeuwen broeden in kolonies. Karakteristiek is de breede witte baan aan de bovenzijde van de vleugelboeg. (Bij de jongen donker gevlekt). Over de achterrand van de vleugel loopt een zwarte band. Het gekrijsch van de kokmeeuw is zoo ongeveer „cherr, cherr, ek, ek". Naar grootte tusschen de beide vorige soorten in komt de Stormmeeuw of Kleine zeemeeuw (Laruscanus). Deze soort broedt ook wel in het ,,Zwanenwater maar niet zoo algemeen als de beide vorige. De mantel is licht grijs, terwijl snavel en pooten bleek-groen zijn. De kop lijkt dik en rond. In het jeugdkleed zijn kop, hals en onderzijde vuilwit, met bruine streepjes aan kop en hals. De mantel is lichtbruin met vuilwitte veerranden. De groote slagpennen en staart- zoom zijn donkerbruin. Hun roep is „chek, klie-aa." Van de sternsoorten komen het Visch- diefje en de groote Stern het meest veel vuldig langs ons strand voor. Het V ischdiefje (Sterna hirundo broedt in groote kolonies, meestal in de buurt van de Zilvermeeuwen, in de duinen en ook meer verspreid in vochtige weide- landen. Aan de bovenzijde zijn ze licht blauw- grijs. De onderzijde en de staart zijn wit De punt van de roode snavel is zwart. Het is een slank elegant vogeltje met een lange, diep-ingesneden zwaluwstaart en lange, spitse vleugels. Een verschil met de meeuwen is o.a. het voedsel zoeken. Zij loopen niet zooals de meeuwen, maar zoeken het „stoot- duikend" in het water. Hun roep is lang- gerekt „pierrr" of ,,snirrr-kets-kets". De Groote Stern (Sterna sand- vicensis) broedt in groote kolonies op de eilanden en ook in het ..Zwanenwater". Zij zijn grooter dan het Vischdiefjebijna wit hebben een woeste zwarte kuif en een zwarte snavel met een wit puntje. De pooten zijn ook zwart en hun achterhoofd- en nek- veeren zijn verlengd. Zij zijn forscher dan de andere sterns en schijnen beter tegen ruw weer bestand. Hun roep is hard en metaalachtig ,,starriet". Voorts broedt in het ..Zwanenwater" nog de Noordsche Stern (Sterna macrusa). Eenige jaren terug is hier weer een kolonie gesignaleerd. De verschillen met het Vischdiefje zijngeheel roode snavel, iets langere staart, terwijl hun roep iets hooger van toon is. Alle donsjongen zijn even groot. Bij het Vischdiefje is er altijd verschil, omdat de jongen niet gelijktijdig uitkomen. De Vischdiefjes beginnen n.l. direct na het leggen van het eerste ei reeds te broeden en komen de eieren dus met eenigen tijd verschil uit. Langs het strand kan men ten slotte nog de Strand loopers (Bonte en kleine) de Strandpleviertjes en de Schol- e k s t e r s zien. De laatste komen heel veel in den polder voor. De roep van deze koddige drukdoende vogels is„te - piet, te - piet, te - pieten gaat dikwijls over in een rollende fluittoon. Een volgende keer zullen we U misschien iets kunnen vertellen van de schade en wan- daden, die de meeuwen doen en als gevolg waarvan nu getracht moet worden hun aan- tal sterk te doen verminderen. V.V.V. FILMAVOND. o Op Zaterdag 23 Juli 1938, 'savonds 8 uur, organiseert de V.V.V. een filmavond in de zaal van Hotel De Haan. De heer H. Cox verleent hierbij zijn welwillende medewerking. Op het programma komt ..Callantsoog- film 1937 en 1938", aangevuld met de Oude van Dagen"-film. Verder teekenfilm en als hoofdfilm „De ramp van de Zuid- Express." Lage entree, ter dekking van de onkosten VOOR WAT, HOORT WAT. De ontvangst van het eerste nummer van onze „Badbode" is zeer spontaan ge- weest. Even spontaan hebben velen zich als abonne opgegeven bij het, Secretariaat der V.V.V. of bij den bezorger M. Worp. Toch zijn er die zich nog niet abon- neerden. Dit geldt in de eerste plaats onze eigen dorpsgenooten. Onder hen zijn er, die meenen geen voordeelen te hebben van het vreemdelingenverkeer. Dit is niet juist. Direct of indirect hebben we allemaal onze voor deelen van een bloeiend vreemdelingenver keer in Callantsoog. Steunt dus het V.V.V.- werk en als onderdeel daarvan de uitgave van de ..Badbode". Voor de laatste maal wordt nog huis aan huis bezorgd ter kennismaking. De abonnementsprijs is slechts 30 Cent per seizoen. Abonneert U Indien U bij uw vertrek uw adres aan ons opgeeft, zullen de nog verschijnende nummers franco per post worden toegezonden. MEDEDEELING. o Het volgend nummer verschijnt 6 Au gustus a.s. Inzending van copie voor 3 Aug. BIBLIOTHEEK (in de school) o Geopend Maandag, Woensdag en Vrijdag van 18,30 tot 19 uur. Het leesgeld bedraagt 10 cent per deel. Te storten waarborg 1 gulden. Vorige aankondigingen zijn hiermede vervallen. WANDELKAARTJE. o De V. V. V. heeft een wandelkaartje voor Callantsoog en omgeving uitgegeven. Verschillende wandelingen zijn hierop aan- gegeven. Aan de achterzijde is de tekst van het wandbord in de Ned. Herv. Kerk, waarop de geschiedenis van Callantsoog is vermeld, afgedrukt. Het kaartje is verkrijgbaar bij den heer M. J. Schmidt, kapper te Callantsoog. tegen een vergoeding van 5 Cent. Agenda Zomerfeesten. Zondag 24 Juli Wedloop met hindernissen op het strand. Aanvang nam. 2 uur. Aangifte in de Strandtent. Zondag 31 Juli Wedstrijd Steltloopen. Aanvang nam. 2 uur. Aangifte in de Strandtent. Groep I tot 20 jaar. Groep II 20 jaar en ouder. Zondag 7 Augustus Wedstrijd in het maken van zandhoopen. Zondag 14 Augustus: Wedstrijd in het maken van zandfiguren. (het z.g. groote strandfeest) BADBODE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1938 | | pagina 1