Zomer 1938. Hoog en laag water te Callantsoog in de komende veertien dagen. Mooi Drukwerk Het weer in de eerste dagen van Juli was bar slecht, de menschen klaagden steen en been en voor onze badgasten was het nu niet juist „seizoen". 't Leek wel herfst uit 't binnenland bereikten me alarmkreten, die zo dringend waren, dat er al zelfs met een kachel gedreigd werd. Eigenaardig is het dat de mensen dan dadelijk komen met de klacht „we hebben tegenwoordig geen zomer meer". Maar was 't vroeger dan wel anders Te binnen schiet me, het gedichtje van de Genestet, die volgens mensen, die 't weten konden, 00k al terecht klaagde Maar onze Noorsche Mei, helaas. Is arm aan zonneschijn, Hij kan zoo koud, hij kan zoo guur Hij kan November zijn. Als de zomer er slecht afkomt, met de winter is 't niet beterMen heeft tegen woordig 00k geen winters meer Dienstig is het hierbij aan te halen de aantekeningen van Jan Kluit, die bewaard zijn gebleven in het Brielse archief en waarin hij zegt ,,Het staat mij nog zeer wel voor, dat de menschen voor den jare 1740 tegen elkander zeidenhet schijnt alsof ons klimaat veranderd is, men heeft geen koude winters of heete zomers meer als in de vorige jaren ja, men heeft immers sedert het jaar 1729 geen winters gehad en nu is het zelfs alsof men in een gestadigen herfst leefde". Verder beschrijft hij dan de winter van het jaar 1740, die zo hevig was, dat men op de lie Mei nog niet meer dan twee voet in de grond kon graven, dat alleen in de provincie Groningen 17000 stuks vee van honger stierven wegens 't ontbreken van nieuw voedsel. Waarmee ik maar wil zeggen, dat men niet behoeft te klagen, want dat de tijden nog n i e t s veranderd zijn, en men zich bij slecht weer maar moet troosten, dat 't vroeger 00k al zo was en dan z'n tijd zo aangenaam mogelijk moet gaan doorbrengen, b.v. met een boek uit de bibliotheek van Callantsoog, waarvan men elders de nadere gegevens vindt. T. KOERTS. DE V.V.V. VERLOTING. o Bij het lezen van de advertentie van de V. V. V. verloting, deed het mij als lid der verlotingscommissie goed, dat op zoo'n duidelijke wijze de aandacht op deze ver loting was gebracht. Men zou nu kunnen zeggen is het dan nog niet voldoende, en is het nog noodig er meer van te zeggen. Dat is het juist geachte lezer. De baten van onze verloting kunnen voor onze kleine V. V.V. niet gemist worden. Van de geringe contributie van onze leden kunnen wij niet die propaganda maken en die verbeteringen aanbrengen, welke noodig zijn om Callants oog tot een flinke en mooie badplaats te maken. Voor die gasten, die Callantsoog eenmaal kennen en jaarlijks terugkeeren, moeten wij 00k toonen dat de V.V.V. voor hun belangen en genoegens op de bres staat. Door een verloting in 1924 zijn wij in staat gesteld zelf een H.A. bosch aan te leggen. Daar is het nu reeds een gezellig hoekje voor vreemdelingen en ingezetenen. In het V.V.V.-bosch mag een ieder vrij wandelen. Er zijn banken geplaatst op de meest beschutte plaatsen. Graag wil ik even hen, die dit nog niet deden, vragen om, als zij genoten hebben van ons mooie boschje, geen papieren of anderszins achter te laten. Zoek het even bij elkaar en stop het onder een struik, de heide of het mos, dan zal een ander, die dit reeds gewoon is te doen, er zich niet aan ergeren. Ik hoop dat alien aan mijn verzoek zullen voldoen. Om nu op de verloting terug te komen. U heeft reeds kunnen lezen dat de loten bij de zakenmenschen in het dorp voor 25 Ct. per lot verkrijgbaar zijn. Als zij vergeten U een lot aan te bieden, vraagt er dan zelf om. U moet dit niet in de eerste plaats doen om een groote prijs te winnen, maar in hoofdzaak om het goede doel, de ver- sterking der V.V.V. Er worden 1000 loten uitgegeven. De hoofdprijs is een „Miele" stofzuiger met daarnaast nog pl.m. 40 mooie prijzen. Uw naam en adres worden genoteerd en indien U zoo gelukkig is een prijs te winnen wordt deze U na de trekking op 17 September a.s. toegezonden. Koopt V.V.V. loten, U steunt hiermede een goede zaak. P. VOS Jbz., Voorzitter der Verlotingscommissie. FILMNIEUWS. o— Aanstaande Zaterdag, Zondag en Dins- dag heeft Theater Royal te Schagen twee hoofdfilms op het programma staan. „0, Dokter" een geestige lach-film. Edward J. Billop, een timide jongmensch verwacht een groote som geld. Hij meent echter voor dien tijd al gestorven te zijn en aanvaardt een aanbod van een schurken- combinatie om een vroolijk leventje te gaan leiden in ruil voor zijn erfenis. In California wordt een huis gehuurd, waar de bende zijn intrek neemt. Z'n verpleegster Helen staat op goeden voet met den huiseigenaar. Uit jalouzie doet Edward thans de krank- zinnigste dingen. Hij wint ten slotte Helen's liefde. Hoe Helen en hij er in slagen de schurken afstand te laten doen van de erfe nis is onmogelijk te vertellen. Billop, die toch heel gezond is, trouwt natuurlijk met zijn verpleegster. De tweede film „De zwerver der zee" geeft een van de min of meer bekende ge- schiedenissen weer, die zich aan boord van een schip af kunnen spelen. Liefde, parels, muiterij en ten slotte een gelukkig einde. Deze film is opgenomen naar een novelle van Ben Ames Williams. De hoofdpersoon is John Mayne, als Duke Slade, de parel- visscher, de echtgenoot van Jane en scheeps- kapitein. Voor de volgende week verwacht Theater Royal de laatste film van Shirley Temple „Heidi". Als tweede film Borneo", het eiland der wonderen, wijlen Martin Johnsons laatste reisfilm. Zie de advertentie voor de „bioscoop- bus". Correspondentie. Mevr. v. W. te J. Uw stukje „Flitsen uit de geschiedenis van Callantsoog" kon wegens plaatsgebrek deze keer niet geplaatst worden. Uitgever. Dag en Datum HOOG WATER LAAG WATER Tijd u. min. Hoogte in c.M. -T N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in cM. 4- N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in cM. N.A.P. Za. 23 Juli Zo. 24 Ma. 25 Di. 26 Wo. 27 Do. 28 Vr. 29 Za. 30 Zo. 31 Ma. 1 Aug. Di. 2 Wo. 3 Do. 4 Vr. 5 Za. 6 3,05 4,30 5,45 6,50 7,40 8,30 9,15 10,- 10,35 11,15 11,50 12,30 1,15 2,15 3,20 50 50 50 60 65 70 75 75 70 65 65 60 40 35 35 15,25 17,05 18,20 19,25 20,20 21,15 22,05 22,40 23,15 23,50 0,25 13^25 14,35 15,^5 60 55 55 50 50 50 50 45 45 40 40 55 45 40 8,50 10,25 11,50 13,05 1,25 2,15 3,05 3,45 4,25 5,05 5,45 6,20 7,05 8,05 9,15 70 65 70 75 85 90 90 95 95 100 95 90 85 80 70 21,45 23,05 0,20 m!io 15,05 15,55 16,40 17,20 17,50 18,20 19,- 19,40 20,40 21,55 70 75 80 85 90 95 95 90 90 85 80 80 80 80 KERKDIENSTEN. ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK TE 't ZAND O.L. Vrouw Visitatie. Op Zondagen H.H. Missen te 7, 8 en 10,30 uur. Hoogmis om 8 uur. Communiceeren onder de H.H. Missen. 's Avonds 8 uur Lof. Op weekdagen H.H. Missen te 7 en 8 uur. Woensdagavond lof om 8 uur. Biechthooren voor ®n onder de H.H. Mis sen en het Lof. Zaterdags van 68,30 uur. NED. HERV. GEMEENTE. Consulent: Ds. M. van Wichen te Juliana- dorp, Tel. 35, die U op aanvraag gaajrne bezoekt. Kerkeraad: J. Brouwer, ouderling te Cal lantsoog A 35. K o s t e rA. Vader, sleutel voor bezichtiging der kerk beschikbaar. Zondag 31 Juli 1938: Ds. Witkop. GEREFORMEERDE KERK SCHAGEN. (Kantongerechtsgebouw - Landbouwstraat) Zondag 24 Juli 1938 9.30 uur Ds. Van de Weg, te Ooster- beek. 5 uur Ds. Van de Weg. Zondag 31 Juli 1938 9.30 uur Ds. Breukelaar te Santpoort. 5.— Ds. Breukelaar. Vertrek der kerkbussen te Callantsoog van het Dorpsplein, hoek Strandweg te 8.40 uur en 4,10 uur. Verf en Verf er is verschil in Al glimt het beiden even mooi Maar daarbij niet duur en toch duurzaam Verwerkt P. J. R E N O O IJ Schilder Schagerbrug en Callantsoog. Bestelhuis voor CallantsoogG. van Delft, waar 00k verschillende verven, carbolineum, kwasten enz. verkrijgbaar zijn. Beleefd aanbevelend, P. J. RENOOIJ, Telef. 22. SCHAGERBRUG. IS DE SPIEGEL VAN UW ZAAK. WIJ HOUDEN ONS HIERVOOR BELEEFD AANBEVOLEN Firma K. VAN LOENEN Zn„ Drukkerij Schagerbrug

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1938 | | pagina 2