'n Nuttige „Klacht". Wanneer U prijs stelt op muziek, stelt Uw toestellen dan zoo af, dat Uw buren in de omgeving het niet kunnen hooren. Het is nu eenmaal niet prettig, om gedwongen te zijn naar iets te luisteren waar men in het geheel niet op gesteld is. Wij twijfelen er niet aan of alien zullen zoo noodig hun medewerking verleenen tot handhaving van de heerlijke rust in ons dorp. Op 16 Augustus 1925 werd het vol- gende in het ..Klachtenboek" van een onzer leden geschreven. We zijn nu voor 't derde jaar hier en met evenveel plezier. Alleen kon ons niet bevallen dat we zoo werden gebeten door kwallen Voorheen zag ik zoo'n dier altijd met plezier. Maar nu ze ons zoo venijnig hebben ge- stoken toen we onder water doken zijn we nog niet voldoende gewroken. In hun draden moeten ze een soort ver- [gif dragen Waarmee ze onschuldige badgasten be- [lagen. Met Oostenwind, zeg dan maar gerust Er zijn kwallen op de kust. Blijf ze uit den weg, want je zult aan 't jeuken bemerken Dat ze je bloote beenen bewerken. Een alleen wat verdunde ammoniak [kan in dat geval Helpen tegen de beten van zoo'n [k wal Intusschen heb ik gehoord 't zijn de [gelen die steken Niet de blauwe, zegt het voort. enz. enz. Wat valt het afscheid moeilijk deze keer Want we hadden gedurig zulk mooi weer. P. J. BOUWMAN. Naar we vernemen is de heer Bouw- man dit jaar weer in Callantsoog. Na een tijdsverloop van pl.m. 15 jaar zal hij hier wel veel verandering kunnen constateeren. De familie Bouwman was een der eerste families die in Callantsoog hun vacantie kwamen doorbrengen. Toen moest men nog per tentwagen van het station gehaald wor- den. De oude Bruin er sjokkende voor. Tegenwoordig gaat het wel vlugger en ge- makkelijker. Er is veel ten goede veranderd en er staat nog steeds meer op het pro- gramma. In een volgend nummer hopen we de heer Bouwman zelf eens aan het woord te laten, om te hooren wat hij over Callants oog na 15 jaren heeft te vertellen. Het V. V. V. Strandfeest. Op Zondag 14 Augustus zal het jaar- lijksche V.V.V. strandfeest, d.i. de wedstrijd in het maken van zandfiguren, worden ge- houden. De uitnoodigingen tot het vormen van regelingscommissie en jury zijn al ver- zonden en zal op Vrijdag 5 Augustus de eerste vergadering ter organisatie van dit feest zijn. In den loop van de daaropvol- gende week zullen inteekenlijsten worden aangeboden voor de inzameling van gelden ter bestrijding van de groote kosten, welke aan dit feest verbonden zijn. Het aantal deelnemers is elk jaar ver over de honderd en iedere deelnemer ontvangt als belooning voor het gepresteerde een prijsje, hetgeen een flink bedrag vraagt. Helpt U mede aan het welslagen van dit mooie strandfeest en draagt U Uw steentje bij MEDEDEELING. o Het volgend nummer verschijnt 13 Augustus a.s. Inzending van copie voor 10 Augustus 1 BIOSCOOP-NIEUWS. o Theater Royal te Schagen vertoont deze week de film „Een uit de Duizend", een show-film met pittige muziek, charmante chorusgirls en geestige handeling. Don King heeft een show, maar het toeval wil, dat de premiere samenvalt met een propaganda-actie voor melkgebruik, zoodat Don voor een fiasco staat. Zijn reclame-satelliet Edwards weet er niets op en wordt ontslagen. Hal Adams, 'n kellner, weet echter raad. Hij geeft zich uit als een schatrijken oliemagnaat en koopt iederen avond alle beschikbare plaatsen op, waardoor het pu- bliek nieuwsgierig wordt en begint toe te stroomen. Hal speelt zijn rol meesterlijk en ver- geet ook niet de star Betty op alle moge- lijke manieren het hof te maken, waardoor Don razend jaloersch wordt. De ontslagen Edwards probeert tevergeefs om Hal een hak te zetten. Wanneer Hal, die werkelijk van Betty is gaan houden en zij van hem, weigert zijn rol verder te spelen weet Betty hem weer over te halen. Hoewel alles ten slotte ont- maskerd wordt, blijkt de show een succes te zijn en de liefde van Betty en Hal duur- zaam. Het voorprogramma is, als steeds, goed verzorgd. Steunt het Dorus Rijkers-fonds. Hoewel het niet de bedoeling is in onze Badbode de in den loop van een sei- zoen te houden collecten aan te bevelen, meenen we voor de collecte ten bate van van het Helden der Zee-fonds Dorus Rij- kers" een uitzondering te moeten maken trouwens er bestaat toch ook wel eenigszins een verband. In den loop van de volgende week wordt ten bate van hfet Dorus Rijkersfonds een huis aan huis collecte gehouden. De Oud-redders zelf zullen daartoe de gemeen- te rondgaan. Het zeer sympathieke doel van het fonds is Uw steun alleszins waard. Helpt de dappere Helden der Zee, gooit den ouden zeerobben, die zonder uit- zicht of aanspraak op eenige belooning,bij storm en ontij klaar stonden schipbreukelin- gen te redden uit doodsgevaar, een redding- boei toe, opdat zij gedurende de laatste da- gen, die zij nog hebben te leven, hun hoofd boven water kunnen houden. Hartelijk dank voor Uw gaven Geeft Uw tijdelijk adres te Callantsoog op aan het postkantoor. U bevordert daar- mede een snellere bestelling en voorkomt het als onbestelbaar retour zenden van Uw correspondentie. KERKDIENSTEN. ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK TE 't ZAND O.L. Vrouw Visitatie. Zondag 7 Aug. Stille H.H. Missen te 7 en 8 uur. Hoogmis om 10 uur, met Huwe- lijksplechtigheid. 's Avonds 8 uur Lof. Op weekdagen H.H. Missen te 7 en 8 uur. Woensdagavond lof om 8 uur. Biechthooren voor en onder de H.H. Mis sen en het Lof. Zaterdags van 68,30 uur. NED. HERV. GEMEENTE. Consulent: Ds. M. van Wichen te Juliana- dorp, Tel. 35, die U op aanvraag gaarne bezoekt. Kerkeraad: J. Brouwer, ouderling te Cal lantsoog A 35. K o s t e rA. Vader, sleutel voor bezichtiging der kerk beschikbaar. Zondag 7 Augustus geen dienst. GEREFORMEERDE KERK SCHAGEN. (Kantongerechtsgebouw - Landbouwstraat) Zondag 7 Aug. 1938 9.30 uur Ds. Steenhuis van Sneek. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 8,55 uur. 5 uur Ds. Steenhuis van Sneek. Vertrek der Kerkbus uit Callantsoog 4,25 uur. Zondag 14 Aug. 1938 Is gelijkluidend aan 7 Aug. De busdienst naar Schagen is kosteloos, maar alleen voor kerkgangers der Geref. Kerk bestemd. Vertrek der kerkbussen te Callantsoog van het Dorpsplein, hoek Strandweg. Kerkgebouw te Schagen in aanbouw, Corn. Bokstraat, hoek Roosstraat. NED. HERV. EVANGELISATIE TE SCHAGEN. Zondag 7 Aug. 1938 v.m. 10,15 uur, Candidaat Emmous. Bus rijdt vanaf de Stolpen pl.m. 9,45 uur. AGENDA STRANDFEESTEN. o ZONDAG 7 AUGUSTUS. Wedstrijd in het maken van zandhoopen. Aanvang 10 uur v.m. Aangifte tot deelname in het Strandpaviljoen. ZONDAG 14 AUGUSTUS. Wedstrijd in het maken van Zandfiguren. Aanvang 11 uur v.m. Aangifte tot deelname bij het Secretariaat der V.V.V. en den heer Koerts, Hoofd der School, tot u i t e r 1 ij k Vrijdag 12 Augus tus a.s. n.m. 4 uur. HOOG EN LAAG WATER TE CALLANTSOOG IN DE KOMENDE14 DAGEN HOOG WATER Dag en Datum Tijd u. min. Hoogte in c.M. T~ N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in cM. N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in cM. N.A.P. Za. 6 Aug. 3,20 35 15,55 40 9,15 70 21,55 80 Zo. 7 4,30 35 17,10 40 10,40 70 23,05 80 Ma. 8 5,35 40 18,15 40 11,50 75 0,05 85 Di. 9 6,25 50 19,05 45 12,50 80 Wo. 10 7,10 55 19,45 45 0,50 85 13,35 85 Do. 11 7,40 55 20,20 45 1,30 90 14,20 90 Vr. 12 8,05 60 20,55 45 2,05 95 14,55 95 Za. 13 8,40 65 21,25 50 2,35 95 15,25 95 Zo. 14 9,10 70 21,50 55 3,05 100 15,55 90 Ma. 15 9,45 70 22,20 55 3,45 90 16,25 85 Di. 16 10,20 75 22,50 55 4,20 90 17,— 80 Wo. 17 10,55 80 23,30 60 5,- 85 17,35 75 Do. 18 11,35 80 0,15 60 5,45 80 18,20 75 Vr. 19 12,30 80 6,25 80 18,55 75 Za. 20 1.15 60 13,45 70 7,15 75 19,50 70 LAAG WATER tt tt tt tt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1938 | | pagina 2