Onze Duinen. VOOR CALLANTSOOG Zondag 14 Aug. 1938 Het groote V,V.V. Strandfeest. Callantsoog voorheen en thans. No. 4., ZATERDAG 13 Augustus 1938. 1e Jaargang. De uitgave heeft plaats onder auspiciën der V. V. V. Callantsoog. i i CAl.LAMsGUG BADBODE REDACTIE: A. C. BRUSSAARD, Secr. V.V.V. Abonnement f 0,30 per seizoen bij voorutbetalirg, franco per post. fi ADVERTENTIES t per 10 regels per seizoen f3,50. De Wedstrijd in het maken van zandfiguren. Aangifte voor Vrijdagmiddag 12 Au gustus 4 uur bij den heer A. C. Brussaard. Verzamelen op het dorpsplein bij de muziektent Zondagmorgen 11 uur. De mu- ziekvereeniging „Callantsoog" verleent haar medewerking. Ouders geeft Uw kinderen tijdens het werken geen aanwijzingen; zij kunnen daardoor van mededinging worden uit gesloten. Belangstellenden geeft onmiddellijk ge hoor aan eventueele verzoeken van de dames en heeren der regelingscommissie. Prijsuitreiking 's middags ongeveer 5 uur voor het huis van de burgemeester. Concert van de muziekvereeniging „Callantsoog". Groepindeeling I. Meisjes van II. Jongens III. Meisjes IV. Jongens V. Meisjes VI. Jongens VII. 15 jaar en ouder. 6 6 9 9 12 12 t.e.m. 8 jaar. 8 11 11 14 14 Wat vonden we Callantsoog veranderd Al dadelijk trof ons, toen we per autobus Callantsoog binnenreden, de groote verbe teringen, die het dorpsplein, dat vroeger met helm begroeid was, had ondergaan een bloemperk met een vijver, een fontein met een standbeeld, een mooie weg en tal van nieuwe woningenMaar 't meest trof fen ons de talrijke aardige zomerhuisjes, die met het duinlandschap een harmonisch geheel vormen. Dat was in 1923 anders. Callantsoog was toen eigenlijk nog geen badplaats. Wel kwamen op Zondagen in tentwagentjes en per fiets de bewoners der omliggende plaatsen eens een dagje aan zee doorbrengen, maar de badgasten, die in het dorp hun intrek na men, waren gemakkelijk te tellen. Callantsoog kon er toen hoogstens 80 (groot en klein) bergen. Maar dan was ook "alles" vol. Om van het heerlijke vrije strandleven te genieten, moest men zich veel ontzeggen. Wij hadden persoonlijk niet te klagen. Onze woongelegenheid bij den heer Vos was uitstekend. Bij slecht weer werd het pension V. O. S. als vanzelf de verzamel plaats van vele badgasten. Wel moesten we 's avonds bij een petroleumlamp zitten, maar nog datzelfde seizoen kon een der badgasten schrijven "Vrijdagavond 2f| Augustus baadde Cal lantsoog Voor 't eerst in 't electrisch licht, Dat was een bijzonder vroolijk gezicht. Alle menschen weren in feeststemming; ze dansten op 't vrije bal en op straat, Tot 's avonds laat". En dan het drinkwater. Dat moest ge pompt worden en was op sommige tijden zeer schaarsch. Toen vre evenwel vernamen, dat in het volgend jc ar de waterleiding in orde zou zijn, besloten we maar meteen weer in te huren. Het plan om van Callantsoog een bad plaats te maken en grond beschikbaar te stellen voor het bonwen van zomerhuisjes werd toen reeds druk besproken. De reeds vijf jaar\bestaande vereèniging voor vreem delingenverkeer had Allerlei plannen om Callantsoóg voor de badgasten aantrekkelijk te maken. *Dit was gee,. gemakkelijke taak de medewerking van vele inwoners was niet groot. Hdt was of vv'e Callantsoogers in hun „te" rustige omgeving niet gestoord wenschten te worden. Maar V.V.V. hield vol. Reeds was een veld met jonge dennen beplant om Callantsoog aan een bosch te helpen. Wat werd daar om gelachen„Dat wordt niets", was vrijwel de algemeene overtuiging. We kunnen de badgasten nu aanraden, als er aan de zee te veel wind is, eens een bezoek aan dit bosch te brengen. Men kan er nu in de schaduw der dennen rusten. Het jaar 1923 bracht nog in andere opzichten groote veranderingen. De V.V.V. had een verloting georganiseerd, die be langrijke baten (spreek uit béten) opbracht. Nu kon aan tal van lang gekoesterde wen- schen voldaan wordeneen trap naar het strand, een nieuwe vlet, een bank tegen de duinen enz. Ook werd in dit jaar het eerste strand feest georganiseerd. Het was niet gemakke lijk de Callantsoogsche jeugd daarvoor te animeeren. En als ze dan na aanmoediging van de volwassenen besloten mee te doen, kwam er nog een nieuwe moeilijkheid n.1. de aanmelding bij de regelingscommissie. Als dan het lid der commissie in zijn bad stoel zat om de aanmelding der deelnemers op te nemen en op een 20 M. afstand een paar jeugdige Callantsoogers in zijn richting zag turen, dan zat er voor hem niets anders op, dan „de stoute schoenen aan te trekken", en naar hen toe te gaan om te informeeren of ze aan de strandwedstrijd wenschten mee te doen, wat dan ook altijd het geval bleek. De Callantsoogers hebben me verteld, dat het strandfeest nog altijd het glanspunt van het seizoen is en dat nu het aantal deelnemers soms meer dan 150 bedraagt. En daar dit feest a.s. Zondag gevierd wordt, zullen we de vorderingen in het maken van zandfiguren weer kunnen bewonderen. Want dat een 15-jarige oefening, vooral als ook de grooteren mee doen, veel moois te zien zal geven, daarvan ben ik vast overtuigd. P. J. BOUMAN. L door A. van Hoepen Technisch Ambtenaar b. d. Rijkswaterstaat Over het ontstaan onzer natuurlijke waterkeeringen de duinen zijn de meeningen sterk verdeeld. In de 17de eeuw werd algemeen aangenomen, dat de duinen bij de Schepping waren gevormd. ?-Een eeuw geleden meende men, dat het zand, waaruit de duinen bestaan/ door de rivieren was aangevoerd. Nadien is echter gebleken, dat rivierzand niet doch rivierslib wel in zee wordt afgevoerd. Verschillende geologen beweerden, dat het zeezand werd aangevoerd uit het Nauw van Calais. Uit proefnemin gen gedurende vijf jaren verricht in het Nauw van Calais bij oude zeevaarders bekend als „De Hoofden" is gebleken, dat de bodem steenachtig en schoongespoeld is slechts kleine hoeveelheden zand yerden aangetroffen. De meest gangbare "mèëriing is thans wel, dat het zand van strand en duinen afkomstig is van den zeebodem. Aanvoer van zand naar het strand heeft vooral plaats bij landwinden in korten tijd kunnen zandruggen van beteekenis ontstaan. Bij krachtige zeewinden wordt het zand naar de duinen verplaatst en daar door rietscher- men en bepoting vastgelegd. De eerste plant, die aan duinvorming medewerkt is het biestarwegrasdaarna volgt helm. Helm is voor onze duinen van zeer groote waarde, door haar eigenschap in stuivend zand goed te groeien. Na verloop van enkele jaren bereiken de wortels een diepte van 23 meter. De hoogte en breedte der duinen is zeer verschillend en wordt zooals uit het vorensïaande blijkt, bepaald door zandaan- voer, korrelgrootte, begroeiing e.d. Onder Haarlem komen duintoppen voor tot 6070 meter boven A.P. Beekman vermeldt in zijn „Nederland als Polderland", dat op het einde der 13de eeuw Callinghe en Huisduinen op een eiland waren gelegen, terwijl Zipe een breede geul was. Ten zuiden van deze geul lagen de dorpen Pethem bider Zipe en Pethem dat Hontsbosch hiet. In een brief van Henrik van Brederode van 1328 werd „aan die van Callinghe in den Ooghe" toegestaan hun dijk, die zij maakten van slik of wier „te etten met hun beesten, onder toezicht van de schepenen van den lande". Uitdrukkelijk verboden was het gebruik van den helmdijk als weide plaats. De middeleeuwer zag in de duinen slechts woesten grond, geschikt voor jacht terreinen voor den graaf. Slechts enkele dor pen langs de duinen plantten helm om ver stuiving tegen te gaan. In het begin der 16e eeuw drongen de Hollandsche steden bij de regeering aan op geregeld duintoezicht. Aan den Opperhout. vester van Holland werd opgedragen te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1938 | | pagina 1