BIOSCOOP-NIEUWS AGENDA STANDFEESTEN. o TIEN GEBODEN voor baders en zwemmers. —o— WANDELKAARTJE. KERKDIENSTEN. NED. HERV. GEMEENTE. GEREFORMEERDE KERK SCHAGEN. NED. HERV. EVANGELISATIE TE SCHAGEN. BIBLIOTHEEK (in de school) o— HOOG EN LAAG WATER TE CALLANTSOOG IN DE KOMENDE 14 DAGEN zorgen voor helmbeplanting en particuliere iegenaars te dwingen, dit op eigen terrein te doen. De Staten van Holland lieten in 1610 van den Polder Kallantsoog tot de Grafe lijkheidsduinen ten zuiden van Huisduinen een zanddijk leggen (Koegraszanddijk of dijk van Van Oldenbarneveldt). Nadien is zeewaarts van dezen dijk een breede duinenrij aangestoven. (Slot volgt.) o Theater Royal vertoont deze week 2 hoofd films. Ie. Buck Jones in „De Schrik der Bergbewoners". Tim Barry en zijn vriend Roxy zien kans geplaatst te worden bij een bende grensbandieten. Tim doet dit om zijn broer, die door deze bende vermoord is, te wreken. Na heel wat avoiituren lukt het Tim den aanvoerder en zijn gevolg over de grens te lokken en in handen der bergpoli- tie af te leveren. Bovendien zijn er nu voor Tim geen hinderpalen meer om de verloofde van den aanvoerder de zijne te kunnen noemen. Als tweede „Psudo-Spion". Dominey, een Engelsch edelman, wordt in Afrika ge wond binnengedragen bij zijn studievriend Von Ragestein. Deze laatste vat het plan op om Dominey uit den weg te ruimen en zelf als Dominey naar Engeland te gaan om een spionnage-centrum te vormen. Dit gelukt. Hij wordt op „zijn" landgoed niet heel vriendelijk ontvangen daar het gerucht gaat dat hij den zoon van de huishoudster ver moord heeft. Later komt echter uit dat dit het geval niet is. Een ontmoeting met Prinses Elderstrom. wier echtgenoot in een duel met Von Ragestein gedood is, dreigt het plan ineen te doen storten. Hij doet echter alsof hij zijn vroegere geliefde niet herkent en dan deelt zij een mede-leider van den spion- nage-dienst mee dat het Von Ragestein niet is." Deze begint hem nu ook te wan- trouwep, een gevecht volgt, waarin „Domi ney" gewond worc/t. Nu is ook Dominey's vrouw overtuigd, dat het werkelijk haar man is. Beide films zijn zeer spannend en zul len door oud en jong geapprecieerd worden. ZONDAG 14 AUGUSTUS 1938. Wedstrijd in het maken van zandfiguren. (Zie aankondiging elders in dit nummer) ZATERDAG en ZONDAG 20 en 21 Aug. Floraliatentoonstelling in het gebouw der O.L. School alhier. ZONDAG 21 AUGUSTUS 1938. v.m. 10 uur, oefening met reddingboot en vuurpijltoestel. De P.T.T. te CALLANTSOOG. Het Poststation te Callantsoog is voor postzaken opengesteld Op Werkdagen van 9 tot 10,30 u; 14 tot 15 u; 17 tot 17,30 u. en 18,30 tot 19,30 u; Afhalen van correspondentie op Zondag morgen van 8,45 tot 9 u Voor telefoon en telegraaf geopend op Werkdagen van 8 tot 21 u; Na 21 uur tot den volgenden morgen 8 uur gelegenheid tot telefoneeren bij J. de Waal, „Duinzicht" tel. no. 4. Geeft Uw tijdelijk adres te Callantsoog op aan het postkantoor. U bevordert daar mede een snellere bestelling en voorkomt het als onbestelbaar retour zenden van Uw correspondentie. MEDEDEELING. o Het volgend nummer verschijnt 20 Augustus a.s. Inzending van copie vóór 17 Augustus 'f 1 Begeeft U nimmer te dicht in de nabijheid der strandhoofden. Pvt is zeer gevaarlijk, ook al kunt U goed zwemmen. 2 Ga nimmer op eeii onbewaakt strand- gedeelte baden of zwemmen, wanneer er een sterke landwind waait en het water vallende is. Er is dan een sterke boven- stroom van de kust af. 3 Bevindt U zich bij het baden op een bank, ook al staat Ijl maar tot kniehoogte in het water, let dan op den opkomenden vloed. Het watei) stijgt in betrekkelijk korten tijd en zoudt U afgesloten kunnen worden. 4 Wilt U veilig b^den en zwemmen en daarbij volop en ongestoord genieten, ga dan alleen baden en zwemmen daar, waar goed toezicht wordt uitgeoefend. 5 Gedraagt U zich geheel naar de aan- wijzigingen van deh badman. Hij weet de gevaren, die dreigen kunnen, beter dan U. 6 Breng den Badman, die van 's morgens vroeg tot 's avonds onafgebroken op zijn klanten heeft te letten, niet noodeloos in gevaar. Bedenk, dat hij door uw onvoor zichtigheid een ongeluk zou kunnen krijgen. 7 Wanneer U niet zwemmen kunt, leer dan zwemmen maar onthoud ook, dat iemand die goed, kan zwemmen, wel in zee kan verdrinken. 8 Vraag, wanneer U een goed zwemmer is en U zich iets verder uit de kust wil begeven, aan denl badman hoe de stroom loopt. Tegen den stroom optornen is in het dagelijksch Jbven reeds moeilijk, in zee is het gehe :i onbegonnen werk en U gaat zeker tei onder. 9 Lijdt U aan eigt iwijsheidU wilt zich niet laten raden en U lacht om elk ge vaar zoek dan een gevaarlijke plek op, liefst waar een waarschuwingsbord staat en ga daar in zee, wellicht bereikt U dan spoedig Uw doel. 10 Laat U door al deze voorschriften niet afschrikken. Baadt en zwemt naar harte lust. Neem altijd de noodige voorzichtig heid in acht en wanneer U niet kunt zwem men, nooit dieper dan tot borsthoogte in zee. o— De V. V. V. heeft een wandelkaartje voor Callantsoog en omgeving uitgegeven. Verschillende wandelingen zijn hierop aan gegeven. Aan de achterzijde is de tekst van het wandbord in de Ned. Herv. Kerk, waarop de geschiedenis van Callantsoog is vermeld, afgedrukt. Het kaartje is verkrijgbaar bij den heer M. J. Schmidt, kapper te Callantsoog. tegen een vergoeding van 5 Cent. ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK TE 't ZAND O.L. Vrouw Visitatie. Op Zondagen H.H. Missen te 7 8 en 10}^ uur. Hoogmis om 8 uur. Communiceeren onder de H.H. Missen, 's Avonds 8 uur Lof. Op weekdagen H.H. Missen te 7 en 8 uur. Woensdagavond lof om 8 uur. Biechthooren voor en onder de H.H. Mis sen en het Lof. Zaterdags van 68,30 uur. MAANDAG 15 AUG. Feestdag van Maria-ten-Hemelopneming te vieren als Zondag. Alles als op Zondag. Consulent: Ds. M. van Wichen te Juliana- dorp, Tel. 35, die U op aanvraag gaarne bezoekt. Kerkeraad: J. Brouwer, ouderling te Cal lantsoog A 35. Koster: A. Vader, sleutel voor bezichtiging der kerk beschikbaar. Zondag 14 Augustus geen dienst. (Kantongerechtsgebouw - Landbouwstraat) Zondag 14 Aug. 1938 9.30 uur Ds. Steenhuis van Sneek. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 8,55 uur. 5 uur Ds. Steenhuis van Sneek. Vertrek der Kerkbus uit Callantsoog 4,25 uur. De busdienst naar Schagen is kosteloos, maar alleen voor kerkgangers der Geref. Kerk bestemd. Vertrek der kerkbussen te Callantsoog van het Dorpsplein, hoek Strandweg. Kerkgebouw te Schagen in aanbouw, Corn. Bokstraat, hoek Roosstraat. Zondag 14 Aug. 1938 v.m. 10,15 uur, de heer H. Heresma, van Amsterdam. Bus rijdt vanaf de Stolpen pl.m. 9,45 uur. Geopend Maandag, Woensdag en Vrijdag van 18,30 tot 19 uur. Het leesgeld bedraagt 10 cent per deel. Te storten waarborg 1 gulden. Vorige aankondigingen zijn hiermede vervallen. Dag en Datum Za. 13 Aug. 8,40 Zo. 14 9,10 Ma. 15 9,45 Di. 16 10,20 Wo. 17 10,55 Do. 18 11,35 Vr. 19 12,30 Za. 20 1,15 Zo. 21 2,30 Ma. 22 4,- Di. 23 5,30 Wo. 24 6,30 Do. 25 7,25 Vr. 26 8,10 Za. 27 8,50 HOOG WATER Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. 65 70 70 75 80 80 80 60 55 55 60 65 70 70 75 Tijd u. min. 21,25 21,50 22,20 22,50 23,30 0,15 13^45 15,10 17,— 18,20 19,25 20,15 21,— 21,40 Hoogte in cM. N.A.P. 50 55 55 55 60 60 70 60 50 50 50 50 55 50 LAAG WATER Tijd Hoogte Tijd Hoogte in c.M. in cM. u. min. u. min. N.A.P. N.A.P. 2,35 95 15,25 95 3,05 100 15,55 90 3,45 90 16,25 85 4,20 90 17,- 80 5,— 85 17,35 75 5,45 80 18,20 75 6,25 80 18,55 75 7,15 75 19,50 70 8,30 70 21,15 65 10,15 60 22,45 65 11,45 60 0,05 70 13,05 70 - 1,05 80 14,05 95 2,- 90 14,55 90 2,45 95 15,35 95

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1938 | | pagina 2