Callantsoog als Vacantieoord. lijkheid. De tennisliefhebber onderbreekt on- gaarne eenige weken lang deze gezonde lichaamsbeweging, die zich zoo uitstekend met de genoegens van strand en zee vereenigen laat. In de stichting van een werkelijk goede tennisgelegenheid zie ik voor Callantsoog een belang van de eerste orde, met de hier ge- wenschte rust geheel in harmonie. Een raadsel- of puzzle-rubriekje voor onze kinderen is wellicht met zeer geringe moeite te verzorgen. Men beschouwe het vorenstaande geens- zins als aanmerkingen, maar als zeer vriendelijk bedoelde opmerkingen. Het initiatief tot deze uitgave verdient slechts huldede lezenswaardige artikelen over Callantsoogs geschiedenis. over het strand en over de duinvormig maken aanspraak op de voile aandacht. Een goede kern is op deze wijze reeds gevormd, die, met voorzichtig beleid, tot een rijkeren inhoud kan leiden. Vanzelfsprekend behoort tot dit beleid een zoo ruim mogelijke verspreiding van dit periodiek. In dit opzicht valt waarschijnlijk wel iets te verbeteren, want, ofschoon sinds 8 Aug. j.l. hier, heb ik de Badbode nog nimmer, anders dan voor dit doel. ter kennis- making ontvangen. De omstandigheid, dat ik niet in de dorpskern woon, mag daarvoor natuurlijk geen bezwaar zijn. Iedere badgast in de gemeente moet abonne worden. In deze laatste volzin leze het bestuur der V.V.V. tevens een haar adres gerichten wensch, uit mijn appreciatie van haar uitgave voortgevloeid. D. SANDERS. Gaarne voldoe ik aan Uw verzoek een paar woorden te schrijven over Callantsoog als vacantieoord. Reeds vijf jaren kom ik met de Pinksterdagen en in de maand Augustus met mijn gezin hier naar toe en telkens weer keren we naar huis met de gedachte „het was weer fijn!" En waarom is het telkens fijn? Ja, dat komt door tal van dingen. In de eerste plaats de zee natuurlijk, maar die is ook in Noordwijk, Scheveningen enz. Er moet dus heel iets anders zijn. Daar is in de eerste plaats de aardige ligging tussen weiland en duin. Dacht U, dat een zonovergoten Callantsoog vanaf de Seinpost gezien onder doet voor een bosgezicht in het Schwarzwald of een sneeuwlandschap in de Zwitserse bergen? Geen kwestie van Het is hier anders, maar niet minder mooi. Men zou alleen kunnen zeggen, het is een kwestie van smaak. Dan is er de aard van de bevolking. Oud en jong Callantsoog, laat ik het op deze plaats maar eens zeggen, blijf zoals ge zijt, want het is goed zo. Van de eerste dag af voelde ik me hier thuis. Door toevallige omstandigheden had ik dade- lijk met heel wat Callantsoogers te maken. In de allereerste plaats met mijn buurman, schipper Mooij, die me dadelijk zo behulp- zaam was met goede raad en inlichtingen, Van hem heb ik veel gehoord over de ge schiedenis van Callantsoog. Onderhoudend kon hij vertellen over zijn dorp, maar voor- a! over de tochten, die hij maakte met de reddingsboot. Zo ging het mij ook met vele andere in het dorp. Ik mag wel bijna zeg gen, dat ik me door die tegemoetkomende houding van de bevolking in mijn vacantie- dagen hier werkelijk Callantsooger voel. Zodra wij aankomen, zien we bekende ge- zichten, handen worden geschud, groeten gewisseld. Van harte hoop ik, dat deze sfeer behouden mag blijven. Toen ik dan ook verleden Zaterdag in versvorm een ver- langlijst hoorde zingen, was mijn eerste ge dachte; laat minstens de helft wegblijven, want dan is Callantsoog ons dorp niet meer. Zou het U bevallen, lezer, U tevreden te moeten stellen met 1 vierkante meter of min der op het strand Dat zou toch weldra het gevolg zijn., Neen, juist de ruimte hier, de vrijheid, die doet het hem. Zeker, de be volking zou er financieel mee gebaat zijn, maar of ze zich in een dusdanig gemoder- niseerde badplaats gelukkiger zou voelen be- twijfel ik ten zeerste. G. IJFF. Gaarne voldoe ik aan 't verzoek in de laatste Badbode van dezen zomer een enkele regel te schrijven. Een ieder, die ik hoorde was vol lof over onze Courant. Onze gas- ten konden er steeds in vinden, wat zij noodig hadden. Alle leveranciers waren er in ver- tegenwoordigd. De kerkdiensten voor alle gezindten kon men er in vinden. De V.V.V. deed er steeds zijn mede- deelingen in van feesten en «nderzins. Ook hebben we het oordeel kunnen hooren van gasten, die jaren geleden Callantsoog be- zochten, waaruit wij konden lezen dat de badplaats veel was vooruit gegaan. We zijn echter nog lang niet waar we moeten zijn. Wie de voordracht van den heer Sanders j.l. Zondag gehoord heeft, zal begrepen heb ben wat dit beteekende. En als zij het hebben begrepen, dan verwacht ik zeker dat wij met vlugger schreden het doel zul- len halen. Laat elke neringdoende begrijpen, dat de V.V.V. voor meerdere uitleg vat- baar is n.l. Voordeel Voor Velen. Dan zal 't volgende jaar, wanneer de rondte weer moet worden gedaan om ad- vertenties bijeen te krijgen voor de liefst grootere, badbode, dit zeker vlug van stapel loopen. Ten slotte wil ik in dit laatste nummer mijn erkentelijkheid uitspreken aan de Redac- tie en den drukker voor de goede verzorging. P. VOS Jbzn., Voorzitter, V.V.V. Ingezonden Eenige korte ingezonden beoordeelingen over de Badbode: van den heer R. Lunshof te Alkmaar „Naar aanleiding van de door U ge- stelde vraag in de Badbode van Zaterdag 20 Augustus j.l. heb ik de eer U te berichten, dat m.i. de uitgave van „de Badbode" zeer geslaagd is. Mogelijk ware nog te overwegen in de volgende jaargang op te nemen een lijst der gasten in den vorm van de berichten in b'v. „de Schager Courant"binnengekomen en vertrokken." van den heer P. H. Smit te Leeuwarden ,,Het is een goede gedachte van Uw V. V. V. geweest om voor het eerst een badbode uit te geven. Ik kan U zeggen, dat het eerste nummer voor ons een verrassing was. Het redactioneel gedeelte maakt een prettigen en volledigen indruk en door de advertentierubriek voelt elke nieuwe bad gast zich direct thuis. Moge Uw onder- nemingsgeest beloond worden door talrijke abonne'sWij roepen met Uw dorp ook de Badbode" een hartelijk tot weerziens toe van den heer S. Vogelzang te Callantsoog: Badbode, het is bewezen, Dat je door een iedpr graag wordt gelezen. Om te adverteeren ben je heusch niet duur, Want het kost niet veel per keer: Dus zou ik zeggen: Kom volgens jaar maar weer. Wij zien Callantsoog ieder jaar bloeien Dus jij zult zonder twijfel ook wel [groeien." Afscheid Uw tijdelijke inwoner, de Badbode, neemt aan het einde van het seizoen 1938 ook afscheid. Dank voor de prettige ontvangst, voor de welwillende belangstelling en mede- werking, voor de critiek en raadgevingen. Ik hoop dat ik het volgende jaar weer terug zal mogen komenen dat nog meerdere gasten met mij het seizoen 1939 in Callantsoog zullen doorbrengen. Tot volgend jaar! De Badbode. Redactie en Uitgever. BIOSCOOPNIEUWS. (verkort) Deze week vertoont Theater Royal de film „De Weg Terug" naar het bekende gelijknamige boek van Erich Maria Remarque, waarin deze de beschrijving geeft van oorlogs- geweld en zijn ontzettende gevolgen voor mensch en maatschappij. Onder regie van James Whales is dit een schitterende film geworden, die een zeer actueel probleem behandeld. Het is niet met woorden weer te geven. Vele zullen deze film gaan zien. Dinsdag 6 en Woensdag 7 September komt Bouwmeester's Revue „Neerland's Bloed" met Buziau en Joh. Kaart in Theater Royal. KERKDIENSTEN. ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK TE 't ZAND O.L. Vrouw Visitatie. Op Zondagen H.H. Missen te 7, 8 en 10% uur. Hoogmis om 8 uur. Communiceeren onder de H.H. Missen. s Avonds 8 uur Lof. Op weekdagen H.H. Missen te 7 en 8 uur. Woensdagavond lof om 8 uur. Biechthooren voor en onder de H.H. Mis sen en het Lof. Zaterdags van 68,30 uur. NED. HERV. GEMEENTE. Consulent: Ds. M. van Wichen te Juliana- dorp, Tel. 35, die U op aanvraag gaarne bezoekt. Kerkeraad: J. Brouwer, ouderling te Cal lantsoog A 35. K o s t e rA. Vader, sleutel voor bezichtiging der kerk beschikbaar. Zondag 28 1938. 10% uur voormiddag Ds. H. J. Witkop van Schagerbrug. GEREFORMEERDE KERK SCHAGEN. (Kantongerechtsgebouw - Landbouwstraat) Zondag 28 Aug. 1938 9.30 uur Ds. Steenhuis van Sneek. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 8,55 uur. 5 uur Ds. Steenhuis van Sneek. Vertrek der Kerkbus uit Callantsoog 4,25 uur. De busdienst naar Schagen is kosteloos, maar alleen voor kerkgangers der Geref. Kerk bestemd. Vertrek der kerkbussen te Callantsoog van het Dorpsplein, hoek Strandweg. Kerkgebouw te Schagen in aanbouw, Corn. Bokstraat, hoek Roosstraat. NED. HERV. EVANGELISATIE TE SCHAGEN. Zondag 28 Aug. 1938 v.m. 10,15 uur, Dienst. Bus rijdt vanaf de Stolpen pl.m. 9,45 uur. AGENDA o— ZATERDAG 27 AUGUSTUS Voetbalwedstrijd tusschen een elftal uit de badgasten en een elftal van Callantsoog. Aanvang8 uur nam. ZONDAG, MAANDAG en DINSDAG 4, 5 en 6 September Kermis ZONDAG 4 SEPTEMBER Gecostumeerde voetbalwedstrijd en attracties. Aanvang nam. half drie (behoudens wijziging) MAANDAGAVOND 5 SEPTEMBER Vreugdevuur bij paal 13. Namiddags 8 uur Ensemble Daan Pool. DINSDAG 6 SEPTEMBER Viering Regeeringsjubileum H.M. de Konin- gin. Kinderspelen en Volksspelen. (Zie uitgebreid programma.) HOOG EN LAAG WATER TE CALLANTSOOG IN DE KOMENDE14 DAGEN HOOG WATER LAAG WATER Dag en Datum Tijd Hoogte in c.M. Tijd Hoogte in cM. Tijd Hoogte in c.M. Tijd Hoogte in cM. u. min. u. min. u. min. u. min. N.A.P. N.A.P. N.A.P. N.A.P. Za. 27 Aug. 8,50 75 21,40 50 2,45 95 15,35 95 Zo. 28 9,30 75 22,15 50 3,25 100 16,15 95 Ma. 29 10,15 70 22,50 50 4,05 100 16,50 90 Di. 30 tt 10,50 65 23,20 45 4,45 100 17,20 85 Wo. 31 11,25 60 23,50 45 5,20 95 17,45 80 Do. 1 Sept. 12, 65 0,20 45 5,55 85 18,10 80 Vr. 2 12,45 60 6,30 80 18,50 80 Za. 3 1,10 45 13,55 45 7,20 75 19,45 75- Zo. 4 2,20 35 15,10 35 8,30 65 20,55 70. Ma. 5 3'35 35 16,35 35 9,55 65 22,20 70 Di. 6 4,55 40 17,45 40 11,20 65 23,20 75 Wo. 7 5,50 45 18,40 45 12,25 70 0,20 80 Do. 8 6,30 55 19,20 45 13,15 80 Za. 9 7,05 60 19,55 50 1,05 85 13,50 90 Vr. 10 7,15 60 20,20 50 1,40 90 14,25 90 tt tt tt tt tt tt tt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1938 | | pagina 2