VOOR CALLANTSOOG l/j- T erug. No. 1. ZATERDAG 8 JULI 1939. Seizoen 1939. Ontstaan van het Hollands Duinlandschap. REDACTIE A. C. BRUSSAARD, Seer. V.V.V. Abonnement fl. 0,40 per seizoen bij vooruitbetaling, franco per post. ADVERTENTIES per 10 regels per seizoen fl. 3,50 De uitgave heeft plaats onder auspicien der V. V. V. Callantsoog. Na het succes, in het vorige seizoen met de uitgave van de „Badbode" geoogst, heeft het V.V.V. bestuur besloten hiermede dit seizoen door te gaan. Zelfs gaan we verder dan 'verleden jaar, toen 6 nummers het licht zagen. Dit jaar zullen gedurende acht weken even zoo veel nummers verschijnen. De abonnementsprijs is eenigszins ver- hoogd en op fl. 0,40 per seizoen gesteld, doch dit zal geen beletsel zijn om zich te abonneeren. Kunnen we weer, evemals het vorige jaar, op Uw aller medewerking rekenen - (door T. Koerts, h.d.s. te Callantsoog) I. Nog wijst de kalender Mei, wanneer met het schrijven van dit artikeltje voor de Bad- bode begonnen wordt. Ja, onze ijverige redacteur is er dit jaar wel vroeg bij vermoedelijk wil hij met de uitgave van dit jaar nog meer succes oog- sten, dan met die van het vorige seizoen. D'r ingevlogen ben ik, 't is beloofd en schrijven moet ik, en nog wel over het ont staan van het Callantsoogse duinlandschap. Gemakkelijk is dit niet, want vanzelfspre- kend zou een opsomming saai worden en artikelen voor de Badbode moeten nu een- maal een bijzondere geest ademen. Men heeft vacantie en moet dus niet gekweld worden met verhalen, die inspanning ver- eisen. De lezers zouden ze doodeenvoudig negeren. Daarom is 't, dat niet begonnen wordt een miljoen jaren geleden, doch slechts pl.m. 4000 jaar, toen Engeland nog aan het vastelanid van Europa vastzat. Onze lage landen waren toen een grote rivier- delta met armen van Rijn, Maas en Schelde. Waar het land precies begon was moeilijk aan te geven bij vloed was ons land heel wat kleiner dan bij eb. We kennen dezelfde verschijnselen van droogvallen en overstro- men nu nog bij de Wadden van Groningen en Friesland, echter met dit verschil, dat daar aan de zeekant van de Wadden een eilandenrij Rottum, Schiermonnikoog, enz. de grens aangeeft. Zo'n grens bestond 4000 jaar geleden niet. Totde landengte, die Engeland met Frankrijk verbond, door de voortduren- de vloedstromen uit de Atlantische Oceaan en onder invloed van de ook toen reeds heersende Zuidwester istormen die de badgasten niet, doch de Callantsoger in- boorlingen wel kennen werd weggesla- gen. Engeland was dus een eiland geworden pl.m. 4000 jaren geleden. Tweemaal daags stuwde nu regelmatig de vloedstroom de Noordzee binnen en grote massa's zand van die doorbraak wer- den meegevoerd. En bij eb misschien mee teruggenomen, zal men onwillekeurig vra- gen. Nee, dat niet lezer, tenminste niet in zo grote hoeveelheid. Dat zit zo een tak van de Golfstroom „warme" golfstroom zegt men ter ver- duidelijking vaak gaat met een snelheid van pl.m. 5 M. per minuut door de pas ont- stane doorgang later het Nauw van Calais genoemd. Deze tak versterkt de vloed stroom, die een gemiddelde snelheid heeft van 45 M. per min. De ebstroom heeft slechts een snelheid van 34 M. per min. dus een overheersing van stroomsterkte uit het zuiden. Deze stroming nu deed lang- zamerhand een langgerekte strandwal ont staan, ten dele een aanzienlijk eind buiten de tegenwoordige kustlijn het mag bekend verondersteld worden, dat men voor Kat- wijk de resten van een soort vesting in zee gevonden heeft. Deze strandwal of schoorwal nu, waarop zich duinen hadden gevormd, werd door het zich hierachter ophopende rivierwater en waarschijnlijk ook door zware stormen, stukgeslagen, terwijl op de binnen de dui nen drooggevallen wadden een plantengroei ontstond, die een dikke laag veen vormde. Hoge, door de bressen in de schoorwal bin- nendringende vloeden brengen hier weer klei op, hoe wel ook grote stukken worden weggeslagen. Van de eerste bewoners op deze gebie- den speciaal in Oost-Friesland geeft Dr. Jan Romein in zijn boek „De Lage Lan den bij de Zee", waaraan veel van dit arti- kel is ontleend, de volgende beschrijving ,,Daar leeft een armzalig volk op hoge heu- vels of liever op door hen met de handen opgeworpen hoogten en daarop hebben zij hutten gebouwd, zeevaarders gelijk, als het water de omgeving bedekt, maar schip- breukelingen als de wateren teruggeweken zijn en zij rondom hun hutjes de vissen najagen, die met het water trachten weg te vluchten. Vee hebben ze niet en ze kun nen zich dus niet met melk voeden, zoals hun buren. Evenmih gelukt het hun een stuk wild te vangen, aangezien heinde en ver de zee elk struikgewas heeft wegge- spoeld. Van riet en biezen maken zij een soort touw, waarvan zij visnetten knopen. Aard- kluiten, die zij met hun handen uitsteken, laten zij meer nog in de wind dan in de zon drogen en branden die om hun eten te koken en hun door de noordewind ver- stijfde leden te verwarmen". 't Is wel een geschikt punt om hier dit gedeelte te beeindigen. Achterover liggende in onze strandstoelen mogen we ons geluk- kig prijzen in 1939 in Callantsoog te genie- ten van de strandgenoegens en geen deel te moeten nemen aan de arbeid van deze mensem (Wordt vervolgd.) LET OP!!! Copie wordt zeer gaarne verwacht uiter- lijk Woensdags vo<Sr de verschijning van de volgende nummers. Wijziging van de advertentie-tekst even- eens voor dien tijd opgeven. Nadien kan geen wijziging meer worden toegestaam. Het volgende nummer verschijnt 15 Juli aanstaande. UIT HET GASTENBOEK. Van ons 14-dagig badverblijf, Aan het Callantsoogsche strand, Was slechts een dag wat waterachtig, D'andere waren alle prachtig Dien eenen dag begaVen w'ons Naar Alkmaar s wijd vermaarde markt. Aanschouwden daar de Kaasdraagsnuiters En om 12 uur de torenruiters. Met etenstijd, zorgden wij op tijd Van strand of duin terug te zijn. Omdat de hospita hier zoo van houdt. Het heeft ons echter nooit berouwd Na lustig spel of wandeling, Na heerlijk Noordzeebad, Konden wij steeds zeker zijn Van een heerlijk smulfestijn. Van groot tot klein, van oud tot jong, Genoot volop van de pret. Vaak had het dan ook heel wat in, Eer ieder lag te bed. Verschoon dit dichterlijk product, k Had graag dat 't beter was gelukt. A1 is het soms ook wat verward, 't Komt regelrecht uit ons aller hart. Indien gij weer vacantie hebt, En is uw plan naar zee gericht, Denk dan vooreerst aan Callantsoog! (Dergelijke en andere bijdragen, wor den zeer op prijs gesteld. Red.) De P.T.T. te CALLANTSOOG. o Het Poststation te Callantsoog is voor postzaken opengesteld Op Werkdagen van 9 tot 10,30 u 14 tot 15 u 17 tot 17,30 u. en 18,30 tot 19,30 u. Afhalen van correspondentie op Zon- dagmorgen van 8,45 tot 9 u. Voor telefoon en telegraaf geopend op Werkdagen van 8 tot 21 u Na 21 uur tot den volgenden morgen 8 u. gelegenheid tot telefoneeren bij J. de Waal, „Duinzicht" tel. no. 4. Geeft Uw tijdelijk adres te Callants oog op aan het Postkantoor. U bevordert daarmede een snellere bestelling en voor- komt het als onbestelbaar retour zenden van Uw correspondentie. BADBODE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 1