Hoog en laag water te Callantsoog BEZICHTIGING NED. HERV. KERK. Het echilderachtige kerkje werd in de eerste helft van de 17de eeuw gebouwd, in de plaats van het kerkgebouw, dat meer zeewaarts lag en in 1580 werd gesloopt. Men vindt in de tegenwoordige kerk een gepleisterd rechtgesloten schip met een noordelijken arm. De toren staat aan de westzijde en is met een vlakke spits gedekt (het bovendeel van de toren bestaat uit hout). Boven den ingang staat het jaartal 1671. De kerkvensters hebben een ronde boog en zijn gedeeltelijk nog gekleurd. Voorts ziet men den eiken preekstoel (pl.m. 1640), een gedenkbord (1741), een koperen kroon (17e eeuw), 2 zilveren Avondmaalbekers, waarvan een het jaar tal 1789 draagt. Een aantal grafzerken in de kerk zijn voorzien van opschriften en dateeren reeds vanaf 1648. De klok in den toren werd in 1491 gegoten door Ghe- rardus de Wou. Het kerkje is in ""de week open voor iederen belangstellende. Men wende zich hiervoor tot den koster. BIBLIOTHEER (in de O.L. School) o Geopend Gedurende de ifiaand Juli elken werkdag des nam. half een, onmiddellijk na afloop van de lessen. Het leesgeld bedraagt 10 Ct. per deel. Te storten waarborg 1 Gulden. Men wordt dringend verzocht zich aan den vastgestelden openingstijd te houden. TIEN GEBODEN voor baders en zwemmers. o 1 Begeeft U nimmer te dicht in de nabij- heid der strandhoofden. Dit is zeer ge- vaarlijk, ook al kunt U goed zwemmen. 2 Ga nimmer op een onbewaakt strand- gedeelte baden of zwemmen, wanneer er een sterke landwind waait en het water vallende is. Er is dan een sterke bovenstroom van de kust af. 3 Bevindt U zich bij het baden op een bank, ook al staat U maar tot knie- hoogte in het water, let dan op den opkomenden vloed. Het water s'tijgt in betrekkelijk korten tijd en zoudt U afgesloten kunnen woraen. 4 Wilt U veilig baden en zwemmen en daarbij volop en ongestoord genieten, ga dan alleen baden en zwemmen daar, waar goed toezicht wordt uitgeoefend. 5 Gedraagt U zich geheel naar de aan- wijzingen van den badman. Hij weet de gevaren, die dreigen kunnen, beter dan U. 6 Breng den badman, die van 'smorgens vroeg tot 's avonds onafgebroken op zijn klanten heeft te letten, niet noode- loos in gevaar. Bedenk, dat hij door uw onvoorzichtigheid een ongeluk zou kunnen krijgen. 7 Wanneer U niet zwemmen kunt, leer dan zwemmen maar onthoud ook, dat iemand die goed kan zwemmen, wel in zee kan verdrinken. 8 Vraag, wanneer U een goed zwemmer is en U zich iets verder uit de kust wil begeven, aan den badman hoe de stroom loopt. Tegen den stroom op- tornen is in het dagelijksch leven reeds moeilijk, in zee is het geheel onbegon- nen werk en U gaat zeker ten onder. 9 Lijdt U aan eigenwijsheid U wilt zich niet laten raden en U lacht om elk ge vaar zoek dan een gevaarlijke plek op, liefst waar een waarschuwingsbord staat en ga daar in zee, wellicht bereikt U dan spoedig Uw doel. 10 Laat U door al deze voorschriften niet afschrikken. Baadt en zwemt naar har- telust. Neem altijd de noodige voor- zichtigheid in acht en wanneer U niet kunt zwemmen, nooit dieper dan tot borsthoogte in zee. TARIEVEN TOEGANGSKAARTEN „KOOIBOSCH". o Gezinskaarten (per seizoen) fl. 1,50 Seizoenkaart (1 persoon) fl. 0,60 Kinder-seizoenkaart fl. 0,30 Dagkaart (1 persoon) fl. 0,10 De kaarten zijn verkrijgbaar bij den heer P. de Vries, nabij den ingang van het bosch. Het bosch is 23 H.A. groot. Er zijn goede paden door het bosch en op verschil- lende plaatsen zijn banken gezet. Het bosch ontleend zijn naam aan het vangen van eenden in een zgn. eendenkooi. Overblijfselen van kooi en pijpen zijn nog te vinden. Het werd eenige jaren geleden door de eigenaresse opengesteld voor het publiek. Door de V.V.V. worden de daar- voor vereischte toegangskaarten verstrekt tegen bovenstaand tarief aan het genoemde adres. De openstelling is aan onze vereeniging toegezegd onder de gebruikelijke voorwaar- den van orde en netheid. Helpt ons bij de handhaving hiervan. BIOSCOOPNIEUWS. o Theater Royal te Schagen brengt Zater- dag- en Zondagavond een fransche film ,,De Burcht der Stilte" (La Citadelle du Silence) met in de hoofdrollen Annabella en Pierre Renoir. Het verhaal speelt in Polen, ten tijde van de Russische overheersching. De ontstane vrijheidsbeweging telt onder haar aanhan- gers veel studenten, waaronder Viana Wa- lewska wel de vurigste is. Haar vader is als slachtoffer der beweging gevallen en zij heeft gezworen zijn dood te zullen wreken. Een beraamde aanslag op den Russischen Gouverneur mislukt. Viana weet te ontko- men haar verloofde, Cesar, wordt gevan- gen genomen. De adjudant van den Gou verneur, Stephan, tevens commandant van de Citadel van Linsk, wordt bij de genoem de aanslag gewond. Hij heeft evenwel Viana opgemerkt. Viana gaat daarna met een delegatie van het Roode Kruis naar Parijs. Stephan spoort haar op tijdens zijn va- cantie, na zijn herstel van de bekomen ver- wonding. Van hem verneemt Viana, dat Cesar is ingesloten in de Citadel van Linsk, bijgenaamd de Citadel der Stilte, omdat de gevangenen er niet spreken mogen. Om dichter bij Cesar te zijn, om hem te kunnen helpen, hem en alien, die als hij de- zelfde smartelijke kwellingen moeten onder- gaan en dat alleen omdat zij hun land lief- hadden, stemt Viana toe, wanneer Stephan haar ten huwelijk vraagt. Nu, als vrouw van den commandant, kan zij in contact komen met de gevange nen. De stemming in de gevangenis wordt beter, wat de argwaan wekt der bewakers. Zij kunnen echter geen bewijzen vinden. Ten slotte breekt een oproer uit, waarin Viana de hand heeft. De bewakers worden overmeesterd. Dan verschijnt Stephan met een machinegeweer. Een salvo doodt Viana als zij de poort zal ontsluiten. De gevange nen dooden Stephan en trekken onder het zingen van het Vrijheidslied naar buiten. Viana heeft zich niet voor niets geofferd. Een rnooie spannende film. Het bijpro- gramma is als steeds keurig verzorgd. o De bioscoop te Callantsoog, directie Kok Co. te Edam, vertoont Zaterdag- en Zondagavond de film „Merijntje Gijzen's Jeugd" naar het bekende boek van A. M. de Jong. Commentaar overbodig. KERKDIENTSTEN. o Roomsch-Katholieke Kerk te 't Zand. O.L. Vrouw Bezoek. Zondag 9 Juli Stille H.H. Missen om 7 en 10 uur. Hoogmis om 8 uur met Liturgische Volkszang. 's Avonds 8 uur Lof. t Op weekavonden H.H. Missen om 7 en 8,15 uur. Woensdagavond Lof om 8 uur. Biechthooren voor en onder de H.H. Missen en het Lof. Aan de pastorie gratis verkrijgbaar „Parochieblad". Ned. Herv. Gemeente. Zondag 9 Juli geen dienst. Zondag 16 Juli 10,30 uur, de heer E. J. Brugman, Amsterdam. Consulent Ds. M. van Wichen te Juliana- dorp, tel. 35, die U op aanvraag gaar- ne bezoekt. Kerkeraad Joh. Baken, ouderling, Cal lantsoog Abbestede B 13, post 'tZand. Koster: A. Vader, sleutel voor be- zichtiging der kerk beschikbaar. Gereformeerde Kerk Schagen. o (Corn. Bokstraat, hoek Roosstraat) Zondag 9 Juli 1939. 9,30 uur Ds. Veenhuizen van Den Hel- der. Openbare belijdenis en Bediening H.A. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 8,55 uur. 5 uur. Ds. Veenhuizen Dankzegging H.A. en Doopbediening. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 4,25 uur. De busdienst naar Schagen is kosteloos en alleen voor kerkgangers der Geref. kerk bestemd. Vertrek der kerkbussen te Cal lantsoog van het Dorpsplein, hoek Strand- weg. Ned. Herv. Evangelisatie te Schagen. Bethel" Landbouwstraat Zondag 9 Juli 1939. 10,15 uur, Candidaat M. C. Koolen, van Amsterdam. Bus rijdt vanaf de Stolpen pl.m. 9,45 uur. van 8 t/m 15 Juli 1939. Dag en Datum HOOG WATER LAAG WATER Tijd u. min. Hoogte in c.M. 4~ N.A.P. Tijd u. min. jHoogte in c.M. N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. ~P N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. -p N.A.P. Za. 8 Juli Zo. 9 Ma. 10 Di. 11 Wo. 12 Do. 13 Vr. 14 Za. 15 11.05 11.40 12.35 1.25 2 40 4.05 5.10 6.10 65 60 60 40 40 40 45 55 23.45 1.25 13.40 14.50 16.20 17.35 18.40 45 40 60 60 55 55 50 4.55 5.30 6.10 7.10 8.20 9.50 11.10 12.15 90 85 80 80 65 60 65 70 17.40 18.20 19.05 20.05 21.20 22.35 23.35 80 80 75 75 70 75 80

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 2