'-ft- VOOR CALLANTSOOG No. 2. ZATERDAG 15 JULI 1939. Seizoen 1939. Ontstaan van het Hollands Duinlandschap. REDACTIE A. C. BRUSSAARD, Seer. V.V.V. Abonnement fl. 0,40 per seizoen bij vooruitbetaling, franco per post. ADVERTENTIES per 10 regels per seizoen fl. 3,50 De uitgave heeft plaats onder auspicien der V. V. V. Callantsoog. (door T. Koerts, h.d.s. te Callantsoog) II. In 't vorige gedeelte namen we afscheid van elkaar aan 't strand, in de strandstoe- len. Als we nu goed weten, dat Callantsoog toch maar een heerlijk oord is en U tevens wat is uitgerust, dan kunnen we ons ver- haal vervolgen. De strandwal is ontstaan en hierachter een veengebied, dat weer te lijden had van duinen kan het ook tegen gehouden wor- den en zo duinvorming bewerken. Men ziet dit aan 't strand, waar een enkele sinaas- appelschil aanleiding is tot zandophoping, maar vooral bij de rietschutjes en helm- poten. De bewoners van deze lage streken zie vorig nummer waren niet de oudste bewoners van ons land. De zandgronden van Drente, de Veluwe en Brabant her- bergden de vroegste bewoners. Waarschijn- lijk is het de behoefte aan vruchtbaarder bouwgrond geweest, die de zandbewoners naar de lagere kleistreken heeft gedreven. In ieder geval troffen de Romeinen hier verschillende stammen aan, die zij met name noemden. Zij leefden op terpen de hoeven waren zelfstandige staatjes, die elk stormen en vloeden. Door verschillende oor- zaken waren op die strandwal duinen ont staan door zeer gunstige omstandigheden, die voorwaarde voor vorming zijn a. de aanwezigheid van zandbanken de golven woelen het zand los en voeren het naar't 6trand b. de afwisseling van eb en vloed, waar- door 't strand komt bloot te liggen c. de zonnewarmte, die 't zand op- droogt, dat weer voor de wind weg- stuift d. de heerschende westenwinden, die het zand tegen de kust omhoog drijven. Even gemakkelijk als 't duinzand ver- stuift we denken aan 't verstuiven der in eigen behoefte voorzagen. Alleen' een krachtige menselijke of natuurlijke dwang kon hen er toe brengen op een bepaald punt samen te werken. Die natuurlijke dwang bleef voorlopig uit, door het niet voorkomen van grote rampen, doordat het zeepeil toen nog lager was dan nu. De menselijke dwang kwam met de Romeinen, die dijken lieten aanleggen ten algemenen nutte. Toen zij vertrokken waren, was ook het centrale gezag verdwenen, dat de mensen dwong samen te werken. Vandaar, dat het nog zo lang duurt voor de bedijking wordt voort- gezet. Friesland is eerst pl.m. 1000 bedijkt, voor andere streken zou het nog korter of langer duren, voor het zo ver was, dit hing af van de grote rampen, die de mensen dwong samen te werken. Een van deze was de le Allerheiligen- vloed van 1170, toen 't zeewater tot onder de stadswallen van Utrecht kwam te staan en al het land tussen Texel, Stavoren en Medemblik wegsloeg. Ook 1260 kende een grote overstroming. Het afgedrukte kaartje geeft de toestand weer van pl.m. 1280. West-Friesland is bedijkt, Den Helder bestaat nog niet en de hele gemeente Zijpe met de tegenwoordige hoofdplaats Schagerbrug is nog water. Callantsoog Callinghe is ontstaan op een eilandje, dat eigendom was van de heren Brederode, zoals het eiland Huisdui- nen aan het huis Egmond behoorde. Cal linghe is niet de plaats, zoals we die nu kennen tweemaal is een Callantsoog in zee verdwenen. Het bord in de Ned. Herv. Kerk, vermeldende de geschiedenis van deze plaats, de V.V.V. heeft de inhoud laten opnemen op de achterzijde van een wandel- kaart, verkrijgbaar voor 5 ct. dat bord zegt, dat in 1230 Callinghe door graaf Floris, d. i. Floris IV, uit 't geslacht Brede rode, begiftigd werd met 'tHooghste Reght; waarschijnlijk een vrijheidsprivilege. (mis- schien wil een van de lezers ons meedelen* welk recht het is Vermoedelijk ook was dit Callinghe een nog flinkere plaats dan het tegenwoor dige Callantsoog. Het zoeven genoemde bord in de Kerk zegt tenminste 1300 Seer Volk en Neeringhrijk, mijn Scheepen van de Rhee. (Wordt vervolgd.) LET OP!!! Copie wordt zeer gaarne verwacht uiter- lijk Woensdags voor de verschijning van de volgende nummers. Wijziging van de advertentie-tekst even- eens voor dien tijd opgeven. Nadien kan geen wijziging meer worden toegestaam. Het volgende nummer verschijnt 22 Juli aanstaande. De P.T.T. te CALLANTSOOG. o Het Poststation te Callantsoog is voor postzaken opengesteld Op Werkdagen van 9 tot 10,30 u 14 tot 15 u 17 tot 17,30 u. en 18,30 tot 19,30 u. Afhalen van correspondentie op Zon- dagmorgen van 8,45 tot 9 u. Voor telefoon en telegraaf geopend op Werkdagen van 8 tot 21 u Na 21 uur tot den volgenden morgen 8 u. gelegenheid tot telefoneeren bij J. de Waal, „Duinzicht" tel. no. 4. Geeft Uw tijdelijk adres te Callants oog op aan het Postkantoor. U bevordert daarmede een snellere bestelling en voor- komt het als onbestelbaar retour zenden van Uw correspondentie. B A D B O D E //itrsdiefl H+isw 7itbem d$t Ho*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 1