Hoog en laag water te Callantsoog mo BIRLIOTHEEK (in de O'.L. School) Geopend Gedurende de maand Juli elken werkdag des nam. half een, onmiddellijk na afloop van de lessen. Het leesgeld bedraagt 10 Ct. per deel. Te storten waarborg 1 Gulden. Men wordt dringend verzocht zich aan den vastgestelden openingstijd te houden. TIEN GEBODEN voor baders en zwemmers. o 1 Begeeft U nimmer te dicht in de nabij- heid der strandhoofden. Dit is zeer ge- vaarlijk, ook al kunt U goed zwemmen. 2 Ga nimmer op een onbewaakt strand- gedeelte baden of zwemmen, wanneer er een sterke landwind waait en het water vallende is. Er is dan een sterke bovenstroom van de kust af. 3 Bevindt U zich bij het baden op een bank, ook al staat U maar tot knie- hoogte in het water, let dan op den opkomenden vloed. Het water stijgt in betrekkelijk korten tijd en zoudt U afgesloten kunnen worden. 4 Wilt U veilig baden en zwemmen en daarbij volop en ongestoord genieten, ga dan alleen baden en zwemmen daar, waar goed toezicht wordt uitgeoefend. 5 Gedraagt U zich geheel naar de aan- wijzingen van den badman. Hij weet de gevaren, die dreigen kunnen, beter dan U. 6 Breng den badman, die van 'smorgens vroeg tot 's avonds onafgebroken op zijn klanten heeft te letten, niet noode- loos in gevaar. Bedenk, dat hij door uw onvoorzichtigheid een ongeluk zou kunnen krijgen. 7 Wanneer U niet zwemmen kunt, leer dan zwemmen maar onthoud ook, dat iemand die goed kan zwemmen, wel in zee kan verdrinken. 8 Vraag, wanneer U een goed zwemmer is en U zich iets verder uit de kust wil begeven, aan den badman hoe de stroom loopt. Tegen den stroom op- tornen is in het dagelijksch leven reeds moeilijk, in zee is het geheel onbegon- nen werk en U gaat zeker ten onder. 9 Lijdt U aan eigenwijsheid U wilt zich niet laten raden en U lacht om elk ge vaar zoek dan een gevaarlijke plek op, liefst waar een waarschuwingsbord staat en ga daar in zee, wellicht bereikt U dan spoedig Uw doel. 10 Laat U door al deze voorschriften niet afschrikken. Baadt en zwemt naar har- telust. Neem altijd de noodige voor- zichtigheid in acht en wanneer U niet kunt zwemmen, nooit dieper dan tot borsthoogte in zee. TARIEVEN TOEGANGSKAARTEN „KOOIBOSCH". o Gezinskaarten (per seizoen) fl. 1,50 Seizoenkaart (1 persoon) fl. 0,60 Kinder-seizoenkaart fl. 0,30 Dagkaart (1 persoon) fl. 0,10 De kaarten zijn verkrijgbaar bij den heer P. de Vries, nabij den ingang van het bosch. Het bosch is 23 H.A. groot. Er zijn goede paden door het bosch en op verschil- lende plaatsen zijn banken gezet. Het bosch ontleend zijn naam aan het vangen van eenden in een zgn. eendenkooi. Overblijfselen van kooi en pijpen zijn nog te vinden. Het werd eenige jaren geleden door de eigenaresse opengesteld voor het publiek. Door de V.V.V. worden de daar- voor vereischte toegangskaarten verstrekt tegen bovenstaand tarief aan het genoemde adres. De openstelling is aan onze vereeniging toegezegd onder de gebruikelijke voorwaar- den van orde en netheid. Helpt ons bij de handhaving hiervan. BIOSCOOPNIEUWS. o Zaterdag, Zondag en Maandag a.s. brengt Theater „Royal" te Schagen „Be- toovering om La Boheme" met Jan Kiepura en Martha Eggerth in de hoofdrollen. Een zanger, een dierenschilder, een schlager-componist en een astronoom huizen en werken samen in een atelier en wachten op het groote geluk. Als een klein lichtpuntje komt het hono rarium voor een verhandeling, die de astro noom schreef. Daarvoor wordt een groot kunstenaarsbacchanaal aangericht, waar de zanger, Rene, de bekoorlijke Denise, leert kennen. Tusschen deze beiden ontstaat een groote vriendschap, die al spoedig uitgroeit tot ware liefde. Rene is echter Denises eeni ge aanbidder niet. De rijke champagne- fabrikant Croisson, dingt eveneens naar haar hand. Op aandringen van de huishoudster van haar vader neemt zij echter toch Croissons uitnoodiging, om met hem te soupeeren aan. Croisson is een vriend van den direc- teur der opera en zou dus kunnen bewer- ken, dat Rene's liefste wensch, in de opera op te treden, vervuld zou worden. Rene ontvangt inderdaad een uitnoodiging om te komen voorzingen. Hij heeft suCces en bin- nen 14 dagen zingt hij de Rudolf-partij in de opera „La Boheme". Denise kan geen getuige zijn van zijn succes, want zij ligt met hooge koorts te bed. Zij krijgt de zekerheid dat zij nog maar kort zal leven. Longtering, in een ver gevorderd stadium Haar besluit is vlug genomen. Nooit zal Rene zich aan een vrouw ketenen, die ten doode is opgeschreven. Zij doet zich nu plotseling tegenover hem voor, als een licht- zinnig meisje en bewerkt hierdoor een schei- ding. Zij gaat met Croisson op reis, om haar liefde te vergeten. Het gelukt haar niet en zij wil Rene nog eenmaal zien. Zij laat hem uitnoodigen, als solist op te treden op een avondpartij. Dit weerzien wordt voor haar een groote desillusie. Rene die niet weet, dat haar heele optreden maar comedie is, gooit haar de eene grofheid na de andere voor de voeten. Denise is ver- twijfeld, want tot iedere prijs moet Rene voor haar dood weten, waarom zij met hem brak. Zij arrangeert het daarom zoo, dat zij met Rene in de opera „La Boheme" zal optreden, om hem met de woorden van Mimi te zeggen, wat zij voor hem moest verzwijgen. Rene en Denise staan op het tooneel. De onsterfelijke muziek van Puccini vult het geheele operagebouw. Het meisje zingt met haar laatste krachten, het verhaal van haar eigen lot. Wanneer het scherm valt, heeft zich het tragische lot van Denise voltrokken Mimi is dood o Het bioscoop-theater te Callantsoog, di- rectie Kok Co. te Edam vertoont de films „Het Leven van Emile Zola", met als hoofdrolspeler Paul Muni, en „Penrod en Sam". KERKDTENTSTEN. o Ned. Herv. Gemeente. Zondag 16 Juli 11 uur, de heer E. J. Brugman, Amsterdam. Consulent Ds. M. van Wichen te Juliana- dorp, tel. 35, die U op aanvraag gaar- ne bezoekt. Kerkeraad Joh. Baken, ouderling, Cal lantsoog Abbestede B 13, post 'tZand. Koster A. Vader, sleutel voor be- zichtiging der kerk beschikbaar. (Aanvang kerkdienst 11 uur, in ver- band met aankomst bus.) Roomsch-Katholieke Kerk te 't Zand. O.L. Vrouw Bezoek. Zondag 16 Juli Stille H.H. Missen om 7 en 10,30 uur. Hoogmis om 8 uur met Liturgische Volkszang. 's Avonds 8 uur Lof. Op weekdagen H.H. Missen om 7 en 8,15 uur. Woensdagavond Lof om 8 uur. Biechthooren voor en onder de H.H. Missen en het Lof. Aan de pastorie gratis verkrijgbaar „Parochieblad". Gereformeerde Kerk Schagen. o (Corn. Bokstraat, hoek Roosstraat) Zondag 16 Juli 1939. 9,30 uur, Ds. Steenhuis, van Sneek. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 8,55 uur. nam. 5 uur, Ds. Steenhuis, van Sneek. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 4,25 uur. De busdienst naar Schagen is kosteloos en alleen voor kerkgangers der Geref. kerk bestemd. Vertrek der kerkbussen te Cal lantsoog van het Dorpsplein, hoek Strand- weg. Ned. Herv. Evangelisatie te Schagen. „Bethel" Landbouwstraat Zondag 16 Juli 1939. 10,15 uur, Candidaat Emaus, van Amsterdam. Bus rijdt vanaf de Stolpen pl.m. 9,45 uur. ADVERTENTIE. BADGASTEN TE CALLANTSOOG. O— Wilt U de Kerkdiensten in de Ned. Herv. Evangelisatie te Schagen bijwonen, meld dit dan uiterlijk Zaterdags 's avonds 8 uur, bij den heer Worp, Kantoorhouder, dan rijdt voor U de Kerkbus van Callants oog naar Schagen GRATIS. Vertrek Callantsoog pl.m. 9,45 uur. van 15 t/m 22 Juli 1939. Dag en Datum HOOG WATER LAAG WATER Tijd u. min. Hoogte in c.M. H~ N.A.P. Tijd u. min, Hoogte in c.M. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Za. 15 Juli Zo. 16 Ma. 17 Di. 18 Wo. 19 Do. 20 Vr. 21 Za. 22 6.10 7.05 7.55 8.40 9.20 10.- 10.45 11.35 55 60 65 70 75 75 75 70 18.40 19.40 20.35 21.25 22.10 22.50 23.35 1.20 50 50 50 50 50 50 50 50 12.15 0.35 1.35 2.20 3.10 3.55 4,40 5.25 70 85 90 90 90 90 90 95 14.20 15.15 16.05 16.50 17.35 18.20 80 85 90 90 85 85 85 N.A.P.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 2