Hoog en laag water te Callantsoog BIBLIOTHEEK (in de O.L. School) Geopend Gedurende dc maand Juli elken werkdag des nam. half een, onmiddellijk na afloop van de lessen. Het leesgeld bedraagt 10 Ct. per deel. Te storten waarborg 1 Gulden. Men wordt dringend verzocht zich aan den vastgestelden openingstijd te houden. LET OP! Copie wordt zeer gaarne verwacht uiter- lijk Woensdags voor de verschijning van de volgende nummers. Wijziging van de advertentie-tekst even- eens voor dien tijd opgeven. Nadien kan geen wijziging meer worden toegestaan. Het volgende nummer verschijnt 29 Juli aanstaande. De P.T.T. te CALLANTSOOG. o Het Poststation te Callantsoog is voor postzaken opengesteld Op Werkdagen van 9 tot 10,30 u 14 tot 15 u 17 tot 17,30 u. en 18,30 tot 19,30 u. Afhalen van correspondentie op Zon- dagmorgen van 8,45 tot 9 u. Voor telefoon en telegraaF geopend op Werkdagen van 8 tot 21 u Na 21 uur tot den volgenden morgen 8 u. gelegenheid tot telefoneeren bij J. de Waal, „Duinzicht" tel. no. 4. Geeft Uw tijdelijk adres te Callants oog op aan het Postkantoor. U bevordert daarmede een snellere bestelling en voor- komt het als onbestelbaar retour zenden van Uw correspondentie. T A R IE V E N TOEGANGSKAARTEN „KOOIBOSCH". o Gezinskaarten (per seizoen) fl. 1,50 Seizoenkaart (1 persoon) fl. 0,60 Kinder-seizoenkaart fl. 0,30 Dagkaart (1 persoon) fl. 0,10 De kaarten zijn verkrijgbaar bij den heer P. de Vries, nabij den ingang van het bosch en in het dorp bij den heer Jn. Vos, Sigarenwinkel en -kiosk. Het bosch is 23 H.A. groot. Er zijn goede paden door het bosch en op verschil- lende plaatsen zijn banken gezet. Het bosch ontleend zijn naam aan het vangen van eenden in een zgn. eendenkooi. Overblijfselen van kooi en pijpen zijn nog te vinden. Het werd eenige jaren geleden door de eigenaresse opengesteld voor het publiek. Door de V.V.V. worden de daar- voor vereischte toegangskaarten verstrekt tegen bovenstaand tarief aan het genoemde adres. De openstelling is aan onze vereeniging toegezegd onder de gebruikelijke voorwaar- den van orde en netheid. Helpt ons bij de handhaving hiervan. BIOSCOOPNIEUWS. o— Theater „Royal" te Schagen vertoont Zaterdag, Zondag en Maandagavond de film „Ik ben geen Misdadiger". Een belangwekkende Warner Bros-pro- ductie, waarin John Garfield, Claude Rains, Gloria Dickson, May Robson en de wereld- beroemde ,,Dead End" kids op de voor- treffelijke wijze de hoofdrollen vertolken. Johnnie Bradfield (John Garfield), een linksche bokser, viert in zijn woning feest, daar hij het wereldkampioenschap hcht gewicht heeft gewonnen. Een verslaggever komt er achter, dat de praatjes, we Ike Johnnie en zijn mana ger (John Ridgely) over Bradfields moe- der hebben rondgestrooid, op onwaarheid berusten (Johnnie's moeder is reeds lang overleden.). Bang, dat dee wereld achter de waarheid zal komen, ontstaat er een hevige vecht- partij tusschen Johnnie, diens manager en den verslaggever, die in dit verzinsel prach- tige copie ziet. In het heetst van den strijd wordt de verslaggever door Johnnie's manager doo- delijk getroffen. De promotor en Johnnie's meisje brengen Johnnie naar het trainings- kamp, waar zij hem bewusteloos achter- laten. Vervolgens vluchten zij per auto, achtervolgd door de politie na een woes- ten rit slaat de wagen over den kop en vliegt in brand. De politie denkt dat Johnnie de misdaad beging en bij het auto- ongeval om het leven kwam. Wanneer Johnnie dit later in een krant leest, vlucht hij naar Arizona, waar hij tenslotte op een afgelegen ranch terecht komt. Daar bevinden zich behalve Oma (May Robson) ook de „Dead End" kids, die indertijd door wijlen haar broeder, een uriester, wiens stokpaardje het was ,,onver- jetelijke jongens" onder zijn hoede te ne- men, uit New-York gezonden waren. Johnnie wordt al spotedig verliefd op Peggy (Gloria Dickson), een michtje, evenieens op de ranch werkzaam en neemt een baantje als dadelplukker aan. Ziende, dat zijn nieuwe vrienden geld noodig heb ben om de hypotheek op de ranch af te lossen, besluit Johnnie tegen een rondrei- zenden beroepszwaargewicht bokser te gaan boksen, die voor elke ronde, welke een tegenstader het tegen hem uithoudt, •f 500,uitlooft. Johnnie gaat onmiddellijk op de ranch in training. Te N'ew-York krijgt Phelan (Claude Rains), een achterdochtige detective, die nooit wilde aannemen, dat Johnnie gedood werd, een vermoeden en vertrekt naar de stad, waar de wedstrijd zal plaatstvinden. De detective heeft Johnnie reeds buiten de arena voor den wedstrijd verteld, dat hij hem aan zijn stijl herkend heeft. Johnnie tracht nu zijn tegenstander in een andere stijl te bevechten ten einde den detective om den tuin te leiden. Hij krijgt een flinke afstraffing, maar weet het toch vijf ronden uit te houden en wint 2500, Peggy, totaal onwetend, verzoekt Johnnie en Phelan, die haar voorgesteld wordt als zijn „manager", mee naar huis te gaan. Laatstgenoemde beveelt haar echter barsch alleen terug te gaan. Phelan bemerkt hoezeer de twee op elkaar verliefd zijn en neemt plotseling een resoluut besluit. Juist als zij op het punt starni den trein naar New-York te nemen, keert hij zich tot Johnnie, ruw zijn gevoelens verbergend en beveelt hem terug te keeren en goed voor het meisje te zorgen. Phelan is er van over- tuigd, dat de slag op het hoofd van den verslaggever alleen door iemand, die rechtsch is, kan zijn toegebracht. Het bioscoop-theater te Callantsoog, di- rectie Kok Co. te Edam vertoont de film „Verbannen", met in de hoofdrol Zarah Leander. o KERKDIENTSTEN. o Ned. Herv. Gemeente. o Zondag 23 Juli 1939. Geen dienst. Consulent Ds. M. van Wichen te Juliana- dorp, tel. 35, die U op aanvraag gaar ne bezoekt. Kerkeraad Joh. Baken, ouderling, Cal lantsoog Abbestede B 13, post tZand. Koster: A. Vader, sleutel voor be- zichtiging der kerk beschikbaar. Roomsch-Katholieke Kerk te 't Zand. O.L. Vrouw Bezoek. Zondag 23 Juli Stille H.H. Missen om 7 en 10,30 uur. Hoogmis om 8 uur met Liturgische Volkszang. 's Avonds 8 uur Lof Op weekdagen H.H. Missen om 7 en 8,15 uur. Woensdagavond Lof om 8 uur. Biechthooren voor en onder de H.H. Missen en het Lof. Aan de pastorie gratis verkrijgbaar „Parochieblad". Gereformeerde Kerk Schagen. (Corn. Bokstraat, hoek Roosstraat) Zondag 23 Juli 1939. 9,30 uur, Ds. Steenhuis, van Sneek. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 8,55 uur. nam. 5 uur, Ds. Steenhuis, van Sneek. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 4,25 uur. De busdienst naar Schagen is kosteloos en alleen voor kerkgangers der Geref. kerk bestemd. Vertrek der kerkbussen te Cal lantsoog van het Dorpsplein, hoek Strand- weg. Ned. Herv. Evangelisatie te Schagen. „Bethel" Landbouwstraat Zondag 23 Juli 1939. 10,15 uur, Kwantes, Godsdienstonder- wijzer, Broek en Waterland. 1 Voor Badgasten rijdt een gratis Bus, mits men voor Zaterdagavond 8 uur dit aanvraagt bij den heer Worp, Postkantoor. Vertrek Bus 9,45 vanaf Callantsoog. van 22 t/m 29 Juli 1939. Dag en Datum HOOG WATER LAAG WATER Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. 4" N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Za. 22 Juli Zo. 23 Ma. 24 Di. 25 Wo. 26 Do. 27 Vr. 28 Za. 29 11.35 12.20 1.05 2.05 3.20 4.25 5.35 6.25 70 60 40 35 35 40 40 45 1.20 13.15 14.25 15.30 16.55 18.- 19.- 50 55 50 45 40 40 40 5.25 6.05 6.55 7.50 9.— 10.20 11.30 12.35 95 100 100 90 85 80 80 85 18.20 18.55 19.45 20.40 21.45 22.55 24.- 85 90 90 85 80 85 85 o-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 2