VOOR CALLANTSOOG No. 4. ZATERDAG 29 JULI 1939. Seizoen 1939. Ontstaan van het Hollands Duinlandschap. Zif>e REDACTIE: A. C. BRUSSAARD, Seer. V.V.V. Abonnement fl. 0,40 per seizoen bij vooruitbetaling, franco per post. ADVERTENTIES per 10 regels per seizoen fl. 3,50 De uitgave heeft plaats onder auspicien der V. V. V. Callantsoog. Donderdag 3 Augustus a.s. nam. 8,30 uur, wordt onder leiding van den Edel- achtbaren Heer G. D. Rehorst, burgemees- ter dezer gemeente, ten gemeentehuize een vergadering belegd, ter bespreking van de mogelijkheid tot stichting van een tennis- baan te Callantsoog. Zij, die interesse hebben voor deze bespreking, zijn hierbij welkom. (door T. Koerts, h.d.s. te Callantsoog) IV. Na het intermezzo in het 3e gedeelte van dit opstel, vervolgen we ons feitelijk ver- haal. We hadden het tweede deel beeindigd met het jaar 1300, toen de schepen van t eerste Callantsoog, ,,seer Volk- en Nee- ringhrijk" waren. Door het verwaarlozen der duinen zijn in de Middeleeuwen nog aanzienlijke stukken uit de reeds gehavende duinwal weggeslagen, b.v. bij de beide St. Elisabethsvloeden van 1404 en 1421. In dit laatste jaar verdween het oude ,,Pethem dat Hontsbosch-hiet" geheel in zee, met zijn op een terp gebouwde kerk en de 400 in- woners, die daar een toevlucht hadden ge- zocht. Ook de kerk van het tegenwoordige Petten ligt op een terp. Deze doorbraak legde tevens de grondslag voor de Honds- bosse zeewering tussen Kamp en Petten. Het eerste Callantsoog is vermoedelijk ook in 1421 in zee verdwenen, dus bij de- zelfde St. Elisabethsvloed, die ook verder in het land berucht is geworden buiten Petten denken we ook aan de Biesbos. We vergelijken maar weer 't bord in onze kerk, waar bij 1581 staat ,,'t Is Hondert Sestigh Jaar, dat ik wierd OpgereghtMen is dus waarschijnlijk onmiddellijk na de verwoes- tende vloed van 1421 weer met de herbouw begonnen. Dit tweede Callantsoog heeft zich tot een flinke grootte ontwikkeld. In 1510 gin- gen „Ses en dertigh Scheepen alleen ten haringh, wijl Veelen voor de Wal de Ver- sche Zeevis Vingen". Tegen 't eind van het bestaan van deze eerste plaats stonden ,,Neffens Kerk en School'' ook maar even- tjes ,,drie Hondert Huysen". Zoover zijn we, al zouden we de nieuwerwetse schep- ping, de zomerh' isjes, meetellen, heden nog lang niet. De hele gemeente Callantsoog, dus met de Groote Keeten en Koegras, heeft in 1939 nog slechts een 250 wonin- gen. De West-Friezen, die hun dijk voortdu- rend bedreigd zagen door het door de Zipe binnenvallende water, drongen steeds aan op indijking van deze zeearm. De eigenaren c O Zifxi C echter, de heren van Egmond en Brederode, weigerden hardnekkig. Eindelijk toen het gezag van den vorst groot genoeg was, ging men tot indijking over. Dat was onder Philips II de haat tegen dezen Spaansen tyran kwam in de meeste gevallen voort uit locaal eigenbelang. Gedeeltelijk op eigen kosten van dezen Philips werd in 1570 de Zijpe bedijkthet was de eerste polder met ,,gemene" dijken. Het ogenblik was niet gelukkig gekozen. Met Allerhei- ligen van hetzelfde jaar bezweek de nieuwe dijk voor een stormvloed en terwille van het ontzet van Alkmaar in 1573 dwong Dirk Sonoy de boeren gewapenderhand ook nog alle sluizen en dijken af te breken. Eerst in 1596 vond het land de krachten om het zelfvernielde werk weer op te bou- wen. De Allerheiligen vloed van 1570, waar- van de Zijpe dus het kind van de rekening werd, heeft ook het tweede Callantsoog doen verdwijnen het bord zegt 1570 „Het laatste (dorp) door den Vloed vernielt, waarvan men leeft", 't Heeft echter enkele jaren geduurd, dat met herbouw begonnen werd. In 1581 werd „het derde Dorp gestigt en dit kleyn Tempelwerk". Deze kerk was slechts ,,tien voet grooter dan het Choor van D'oude Kerk De in 1596 be gonnen hernieuwde inpoldering van de Zijpe kwam in 1598 gereed ,,als de Zijp met mij Sich hadde 't zaam gesteldt, door Noord en zuyder dijk". De raadspensionaris Johan v. Oldenbame- veldt, die zich niet alleen in staatsdienst een goed financier toonde, stak veel geld in landwinning, zoals velen toen deden. Aan diens initiatief herinnerde lang de Oldenbar- neveldtsdijk, die, wat nu de noordelijkste punt van Holland is, met de vaste wal ver- bond. Deze dijk is later met duinen over- stoven dit verklaart waarschijnlijk dat deze dijk ook wel „Zanddijk" genoemd werd. Het bord zegt hierover ,,1610 De Zanddijk is hier na om 't Water te weer- houwen Uyt Staten Last, ten deele ook op mijn grond geleght". Deze dijk deed ook het Zwanenwater ontstaan eerst in het laatst der 17e eeuw ontstond op de dijk de duinenrij, die de kom, waarin het ligt, van de Noordzee scheidde. Op ons kaartje van pl.m. 1280 vormt het natuurlijk nog een volledige verbinding van de Zipe met de zee. In afwijking van het hier geschrevene geeft Schuiling aan, dat de Oldenbarne- veldtsdijk hij spreekt van Zijper Zee- dijk niet de tegenwoordige kust af- maakte. Volgens dezen aardrijkskundige werd de dijk alleen gelegd in de Zipe en in het Haersdiep (zie kaartje). De afsluiting van het Zwanenwater zou op natuurlijke wijze door duinvorming geschiedt zijn. lets, wat er voor ons verhaal weinig toe doet. (Slot volgt.) Werpt dit blad niet weg, doch geef het na lezing aan uw vrienden of kennissen. BADBODE flitrid it Tether i;' derZ/ifit fftbem ddt I Q fronts itt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 1