Hoog en laag water te Callantsoog1 van S9 Juli t/m 3 .Augustus 1939. AGENDA ZOMERFEESTEN. O— Zondag 30 Juli Wedstrijd in het maken van zand- hoopen. Zondag 6 Augustus Wedstrijd in het maken van zandfi- guren. Aangifte voor Vrijdag 4 Augustus, nam. 4 uuc, bij de heeren T. Koerts en A. C. Brussaard, onder opgave van leeftijd en geslacht. BEZICHTIGING NED. HERV. KERK. Het 6childerachtige kerkje werd in de eerste helft van de 17de eeuw gebouwd, in de plaats van het kerkgebouw, dat meer zeewaarts lag en in 1580 werd gesloopt. Men vindt in de tegenwoordige kerk een gepleisterd rechtgesloten schip met een noordelijken arm. De toren staat aan de westzijde en is met een vlakke spits gedekt (het bovendeel van de toren bestaat uit hout). Boven den ingang staat het jaartal 1671. De kerkvensters hebben een ronde boog en zijn gedeeltelijk nog gekleurd. Voorts ziet men den eiken preekstoel (pl.m. 1640), een gedenkbord (1741), een koperen kroon (17e eeuw), 2 zilveren Avondmaalbekers, waarvan een het jaar tal 1789 draagt. Een aantal grafzerken in de kerk zijn voorzien van opschriften en dateeren reeds vanaf 1648. De klok in den toren werd in 1491 gegoten door Ghe- rardus de Wou. Het kerkje is in de week open voor iederen belangstellende. Men wende zich hiervoor tot den koster. BIOSCOOPNIEUWS. o Theater „Royal" te Schagen vertoont Zaterdag, Zondag en Maandagavond het Fransche filmwerk „Alarm in de Middellandsche Zee". Korte inhoud In de haven van Tanger liggen drie oor- logsschepen een Fransch, een Duitsch en een Engelsch. De drie bemanningen van deze schepen treffen elkaar in een haven- kroeg en verdragen elkaar uitstekend, tot een dronken scheepsdokter een veehtpartij ontketent, waarbij de scheepsdokter wordt vermoord. Een Brit, een Duitscher en twee Fran- schen worden gearresteerd. De commandanten van de drie schepen hebben elkaar in een hotel ontmoet en vriendschap gesloten. De verdediging en wederzijdsche verdenking van hun matro- zen brengen echter breuk tusschen hen, die niet meer verdwijnt, ook al blijkt de moord ggepleegd te zijn door den reeder van een smokkelschip, dat onderwijl clan- destien de haven verlaten heeft, ongetwij- feld met Spanje als bestemming. Dit schip heeft een lading vloeistof aan boord, die bij verdamping zeer gevaarlijke gassen ont- wikkelt. Het Fransche oorlogsschip wordt er achteraan gezonden met de twee buiten- landsche officieren als waarnemers aan boord. De misdadige reeder laat, als hij zich achterhaald ziet, de vloeistof in zee loopen. Een groote wolk gifgas ontwikkelt zich en drijft, voortgedreven door de wind, over de zeespiegel. De radio treedt in werking. Alle schepen worden gewaarschuwd zoo spoedig mogelijk de bedreigde zone te verlaten. Een mail- schip met motorstoring komt echter in ernstig gevaar. De S. O. S.-seinen fluiten door de aether. Alarm op de Middelland sche Zee. De beschikbare vliegtuigen in de oorlogshavens kunnen slechts de kinderen redden. Het Fransche oorlogsschip zal de overige passagiers in veiligheid moeten brengen. Het kan echter slechts op tijd komen, wanneer het zijn weg dwars door de doodende gaswolk kiest. De vrouw van den Franschen comman dant bevindt zich aan boord van het be dreigde mailschip. Maar de commandant heeft de verantwoording voor zijn beman- jiing en aarzelt dus de gevaarlijke door- tocht te wagen. De matrozen toonen echter uit eigener beweging een prachtige corps- geest en opofferingsgezindheid en de twee buitenlandsche officieeren sluiten zich weer als zeelieden met den Franschen comman dant aaneen. Alle kieren worden gedicht, alle luiken gesloten en de dolle race be- gint. De Engelschman voert daarbij een heldhaftig stukje uit, de Duitscher offert zich op, de Franschman volvoert met uiter- ste inspanning zijn taak op de aan het gas blootgestelde 'commandobrug en de opvaren- den van het mailschip worden op het laat- ste oogenblik gered. Onnoodig te zeggen, dat deze film vol spanning is en gelegenheid biedt tot pracht- tige opnamen, die niet onbenut gelaten is. Het dramatische element bereikt een hoog- tepunt, wanneer de vrouw van den Fran schen officier voor de passagiers, die in paniekstemming verkeeren, het gerustsfel- lend radiogram voorlezen moet, dat haar echtgenoot de levensgevaarlijke tocht door de gaswolken wagen gaat. Maar ook de be- ginscenes met de drie soorten matrozen, wier nationale eigenschappen op sympa- thieke wijze tegen over elkaar gesteld zijn, zijn uitstekend gespeeld. De P.T.T. te CALLANTSOOG. Het Poststation te Callantsoog is voor postzaken opengesteld Op Werkdagen van 9 tot 10,30 u 14 tot 15 u 17 tot 17,30 u. en 18,30 tot 19,30 u. Afhalen van correspondentie op Zon- dagmorgen van 8,45 tot 9 u. Voor telefoon en telegraaf geopend op Werkdagen van 8 tot 21 u Na 21 uur tot den volgenden morgen 8 u. gelegenheid tot telefoneeren bij J. de Waal, „Duinzicht" tel. no. 4. Geeft Uw tijdelijk adres te Callants oog op aan het Postkantoor. U bevordert daarmede een snellere bestelling en voor- komt het als onbestelbaar retour zenden van Uw correspondentie. BIBLIOTHEEK (in de O.L. School) Geopend In JULI elken werkdag des namidd. half een, onmiddellijk na afloop van de lessen. In AUGUSTUS Dinsdag- en Vrijdag- avond van 7,30 tot 8 uur. Het leesgeld bedraagt 10 Ct. per deel. Te storten waarborg 1 Gulden. Men wordt dringend verzocht zich aan den vastgestelden openingstijd te houden. KERKDIENSTEN. o Ned. Herv. Gemeente. o Zondag 30 Juli 1939. v.m. 10,30 uur, Ds. H. J. Witkop, te Schagerbrug. Consulent Ds. M. van Wichen te Juliana- dorp, tel. 35, die U op aanvraag gaar- ne bezoekt. Kerkeraad Joh. Baken, ouderling, Cal lantsoog Abbestede B 13, post 'tZand. Koster: A. Vader, sleutel voor be- zichtiging der kerk beschikbaar. Roomsch-Katholieke Kerk te 't Zand. O.L. Vrouw Bezoek. o Zondag 30 Juli Stille H.H. Missen om 7 en 10,30 uur. Hoogmis om 8 uur met Liturgische Volkszang. 's Avonds 8 uur Lof Op weekdagen H.H. Missen om 7 en 8,15 uur. Woensdagavond Lof om 8 uur. Biechthooren voor en onder de H.H. Missen en het Lof. Aan de pastorie gratis verkrijgbaar „Parochieblad". Gereformeerde Kerk Schagen. o (Corn. Bokstraat, hoek Roosstraat) Zondag 30 Juli 1939. 9,30 uur, Cand. Wamsteeker, hulp- predikant. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 8,55 uur. nam. 5 uur, Cand. Wamsteeker. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 4,25 uur. De busdienst naar Schagen is kosteloos en alleen voor kerkgangers der Geref. kerk bestemd. Vertrek der kerkbussen te Cal lantsoog van het Dorpsplein, hoek Strand- weg. Ned. Herv. Evangelisatie te Schagen. Bethel" Landbouwstraat o Zondag 30 Juli 1939. 10,15 uur, A. v. d. Kaaij, Godsdienst- onderwijzer te Amsterdam. Voor Badgasten rijdt een gratis Bus, mits men voor Zaterdagavond 8 uur dit aanvraagt bij den heer Worp, Postkantoor. Vertrek Bus 9,45 vanaf Callantsoog. LET OP!!! Copie wordt zeer gaarne verwacht uiter- lijk Woensdags voor de verschijning van de volgende nummers. Wijziging van de advertentie-tekst even- eens voor dien tijd opgeven. Nadien kan geen wijziging meer worden toegestaan. Het volgende nummer verschijnt 5 Aug. aanstaande. Dag en Datum HOOG WATER LAAG WATER Tijd u. min. Hoogte in c.M. ~h N.A.P. Tijd u. min, Hoogte in c.M. d- N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Za. 29 Juli Zo. 30 Ma. 31 Di. 1 Aug. Wo. 2 Do. 3 Vr. 4 Za. 5 6.25 7.10 7.45 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 45 50 55 55 60 65 70 70 19.— 19.40 20.20 20.55 21.25 21.50 22.20 22.45 40 40 40 40 45 45 50 50 12.35 0.50 1.35 2.05 2.35 3.10 3.40 4.15 85 90 90 95 95 100 95 90 13.30 14.10 14.55 15.25 15.55 16.25 16.50 85 90 95 95 95 90 85

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 2