VOOR CALLANTSOOG Als het Zondag mooi weer is No. 5. ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1939. Seizoen 1939. Ontstaan van het Hollands Duinlandschap. *e REDACTIE A. C. BRUSSAARD, Seer. V.V.V. Abonnement fl. 0,40 per seizoen bij vooruitbetaling, franco per post. ADVERTENTIES per 10 regels per seizoen fl. 3,50 De uitgave heeft plaats onder auspicien der V. V. V. Callantsoog. trekken onze kinderen en hopelijk met hen meerdere volwassenen onder de vroolijke tonen van het muziekcorps, naar het strand, om daar in eenige uren tijds van het zand en materiaal, dat de zee voorts oplevert, hun verschillende plannen uit te werken en de mooie figuren te creeeren een elk naar zijn gave. De verschillende groepen zijn als volgt ingedeeld Groep I Meisjes 6 t.e.m. 8 jaar. II Jongens 6 t.e.m. 8 jaar. III Meisjes 9 t.e.m. 11 jaar. IV Jongens 9 t.e.m. 11 jaar. V Meisjes 12 t.e.m. 14 jaar. VI Jongens 12 t.e.m. 14 jaar. VII 15 jaar en ouder. 'sMiddags zullen de juryleden hun rond- gang maken, waarna ten slotte de prijzen uitgereikt zullen worden. Den deeJnemers wordt er op gewezen, dat het figuur met de onderzijde naar de zee gericht moet zijn. Voorts wordt met nadruk er op gewezen, dat hulp van ouderen VERBODEN is. o VOOR DE DEELNEMERS Aantreden op het dorpsplein bij de Mu- ziektent om 1 uur n.m. 's Middags Concert bij de Stranttent en voor de prijsuitreiking op het dorpsplein. (door T. Koerts, h.d.s. te Callantsoog) V. We i hebben' gezien, dat ten Noorden van Petten de eilanden door dijken werden verbonden om zo duinvorming te bevor- deren. Dat de kust van het zeewater te lijden heeft gehad, zagen we o.a. in de jaren 1421 en 1570 toen tweemaal een Callantsoog in zee verdween. Natuurlijk is nadien de afslag aan de zeezijde door- gegaan. Sinds 1843 is de afname der dui- nen bij de Kaap Callantsoog 112 M., sinds 1900 nog 19 M. Het is dan ook niet te verwonderen, dat de Rijkswaterstaat alles in het werk stelt om deze afname zoveel mogelijk tegen te gaan willen •onze badgasten hierin s.v.p. meehelpen door niet het duin te beklimmen, wat zeker af- brokkeling ten gevolge heeft Zeer dure dammen werden gelegd om de golfslag te breken en rietschuttingen en stropoten worden geplant om aanstuiving te bevorde- ren. De oudere inwoners van Callantsoog weten U te vertellen, dat de school op een terrein stond tegenover hotel ,,Duinzicht'\ De duinen werden te smal. De school te oud en deze daarom op een betere plek herbouwd. Op de lege plaats werd zand gebracht van meer noordelijke en steviger duinen, dit ter versterking.^an de steeds smaller wordende zeewering. Wat men aan de ene kant verfoor, werd aan de andere, de landzijde, ^gewonnen. In 1598 zie vorig nummer werd de Zijpe ingepolderd; in 1610 volgde de Wierin- gerwaard. Pas in 1817 werd het Koegras of Buitenveld, het Noordelijk deel fan de ge- meente Callantsoog, ingepoldejrd en de Anna-Paulownapolder dateert pas van 1847. In verband met bovenstaand besluiten we dit opstel met een vrije weergave van de woorden van Dr. Romein uit de „Lage Landen bij de zee", als we weten dat het zeepeil ieder jaar 1 m.M. rijst, of wat op hetzelfde neerkomt het land 1 m.M. daalt „Wie naar het verleden'het ontstaan vraagt, vraagt naar de loekomst en die is niet rooskleurig. De Zeeuwse leeuw mag dan naar het „Luctor et Emergo" nog altijd bovenkomen, hij blijft worstelen en verliezen. Afgezien van de winsten der Zuiderzee-drooglegging, is de balans van landaanwinst en landverlies nog altijd on- gunstig Nederland \Von in de loop der historische eeuwen pl.m. 4000 K.M.2 tegen tegen een verlies van pl.m. 5000 K.M.2. Geologisch gezien is de Rijn-delta bij een voortgaande stijging van het Noordzee-peil ten ondergang gedoemd. Tenzij de toekomst over nu onvoorstelbare hulpmiddelen kan beschikken, die de bodemdaling zouden neutraliseren of het nageslacht omdat het zich geen wereld zonder de Wester- toren en de tulpenvelden kan denken zich met nog groter hardnekkigheid dan de voorouders zal vastklampen aan een won- derlijke put in het aardoppervlak, die dan eerst met recht de lage landen bij de zee zal heten". Met dank maken we nog melding van een antwoord op onze vraag uit het 2e ge- deelte, n.l. welk Reght het „Hooghste Reght" was, dat Callantsoog in 1230 ge- schonken werd. De geachte inzender zegt daarin „In het landsheerlijk tijdperk had men hier z.g. hoge heerlijkheden en lage Een hoge had, wat betreft de rechtspraak, hoge jurisdictie (o.a. meer belangrijke straf- zaken) een lage heerlijkheid had lage jur- risdictie (o.a. kleine strafzaken). Het zou dus kunnen zijn, dat Callantsoog een hoge heerlijkheid is geweest en dat men dit be- doelde met ,,'t Hooghste Reght". Mocht een van de lezers(essen) meer bijzonderheden weten, dit opstel betreffen- de, schrijver dezes houdt zich ten zeerste aanbevolen. Intussen dank voor Uw geduld. K. BIBLIOTHEEK (in de O.L. School) Geopend In AUGUSTUS Dinsdag- en Vrijdag- avond van 7,30 tot 8 uur. Het leesgeld bedraagt 10 Ct. per deel. Te storten waarborg 1 Gulden. Men wordt dringend verzocht zich aan den vastgestelden openingstijd te houden. In verband met de ongelukken, die de vorige week langs het Noordzeestrand ge- beurd zijn, wordt ernstige lezing van het onderstaande dringend aanbevolen. TIEN GEBODEN voor baders en zwemmers. o 1 Begeeft U nimmer te dicht in de nabij- heMJgr strandhoefden. Dit is zeer ge- va|u lijkv ook al kunt U goed zwemmen. 2 Ga trimmer op een. onfoewaakt strand- gedeelte baden cA zwemmen, wanneer et: qjBn sterke iuifawind waait en het vallenae Vs. is dan een sterke bovQpstroom van de kust af. 3 Bevidlt U zich bij het baden op een bank, ook al staat U maar tot knie- hoogte in het water, let dan op den opkofnenden vloed. Het water stijgt in betrekkelijk korten tijd en zoudt U afgesloten kunnen worden. 4 Wilt U veilig baden en zwemmen en daarbij volop en ongestoord genieten, ga dan alleen baden en zwemmen daar, waar goed toezicht wordt uitgeoefend. 5 Gedraagt U zich geheel naar de aan- wijzingen van den badman. Hij weet de gevaren, die dreigen kunnen, beter dan U. 6 Breng den badman, die van 'smorgens vroeg tot 's avonds onafgebroken op zijn klanten heeft te letten, niet noode- loos in gevaar. Bedenk, dat hij door uw onvoorzichtigheid een ongeluk zou kunnen krijgen. 7 Wanneer U niet zwemmen- kunt, leer dan zwemmen maar onthoud ook, dat iemand die goed kan zwemmen, wel in zee kan verdrinken. 8 Vraag, wanneer U een goed zwemmer is en U zich iets verd#r uit de kust wil begeven, aan den badman hoe de stroom loopt. Tegen den stroom op- tornen is in het dagelijksch leven reeds moeilijk, in zee is het geheel onbegon- nen werk en U gaat zeker ten onder. 9 Lijdt U -aan eigenwijsheid U wilt zich niet laten raden en U lacht om elk ge vaar zoek dan een gevaarlijke plek op, liefst waar een waarschuwingsSord staat en ga daar in zee, wellicht bereikt U dan spoedig Uw doel. 10 Laat U door al deze voorschriften niet afschrikken. Baadt en zwemt naar har- telust. Neem altijd de noodige voor- zichtigheid in acht en wanneer U niet kunt zwemmen, nooit dieper dan tot borsthoogte in zee. BADERS! Let op de aanwijzingen, die, betref- fende het zwemmen in zee, op het bord aan de strandtent geschreven worden. Blijft ter hoogte van den uitkijktoren in zee en volgt stipt de aanwijzingen van den badman. Het is in uw eigen belang. Wanneer er geen vlag geheschen is, beteekent dit dat het zwemmen verboden is, daar de zee dan te gevaarlijk is. Er is dan geen toezicht. B A D B O D E

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 1