Hoog en laag water te Callantsoog van Augustus t/in 12 .Augustus 1939. AGENDA ZOMERFEESTEN. O Zondag 6 Augustus Wedstrijd in het maken van zand- figuren. Aangifte tot deelname voor Vrijdag 4 Augustus nam. 4 uur, bij de hee- ren T. Koerts en A. C. Brussaard. Zondag 13 Augustus Hinderniswedstrijden op het strand. Aangifte in de strandtent. De P.T.T. te CALLANTSOOG. o Het Poststation te Callantsoog is voor postzaken opengesteld Op Werkdagen van 8,30 tot 10,30 u 14 tot 15 u 17 tot 17,30 u. en 18,30 tot 20 uur. Afhalen van correspondence op Zon- dagmorgen van 8,45 tot 9 u. Voor telefoon en telegraaf geopend op Werkdagen van 8 tot 21 u Geeft Uw tijdelijk adres te Callants oog op aan het Postkantoor. U bevordert daarmede een snellere bestelling en voor- komt het als onbestelbaar retour zenden van Uw correspondence. WA ELKAARTJE. De V. V. V. heeft een wandelkaartje voor Callantsoog en omgeving uif^egeven. Verschillende wandelingen zijn hierop aangegeven. Aan de achterzijde is de tekst van het wandbord in de Ned. Hebv. Kerk, waarop de geschiedenis van Callantsoog is vermeld, afgedrukt. Het kaartje is verkrijgbaar bij denheer Jn. Vos, Sigarenwinkel en -kiosk in het dorp, tegen een vergoeding van 5 Cent. T A RIE V E N TOEGANGSKAARTEN „KOOIBOSCH". o Gezinskaarten (per seizoen) *fl. 1,50 Seizoenkaart (1 persoon) fl. 0,60 Kinder-seizoenkaart fl. 0,30 Dagkaart (1 persoon) fl. 0,10 De kaarten zijn verkrijgbaar bij den heer P. de Vries, nabij den ingang van het bosch en in het dorp bij den beer Jn. Vos, Sigarenwinkel en -kiosk. Het bosch is 23 H.A. groot. Er zijn goede paden door het bosch en op verschil lende plaatsen zijh banken gezet. Het bosch ontleend zijn naam aan het vangen van eenden in een zgn. eendenkooi. Overblijfselen van kooi en pijpen zijn nog te vinden. Het werd eenige jaren geleden door de eigenaresse opengesteld voor het publiek. Door de V.V.V. worden de daar- voor vereischte toegangskaarten verstrekt tegen bovenstaand tarief aan het genoemde adres. De openstelling is aan onze vereeniging toegezegd onder de gebruikelijke voorwaar- den van orde en netheid. Helpt ons bij de handhaving hiervan. BIOSCOOPNIEUWS. o Theater „Royal" te Schagen brengt Zaterdag- tot en met Woensdagavond de film „De Citadel". Dit is een dier film- werken, die gemaakt worden uit werke- lijk ontzag voor het onderwerp en de in- tenze, artistiek ten voile verantwoorde be- hoefte om met het medium van de film een ontroering te bereiken bij millioenen toe- schouwers een ontroering van ten minste dezelfde diepte en dezelfde absolute eer- lijkheid als het aan deze film ten gronslag liggende, litteraire meesterwerk. Het be- kende boek „De Citadel" van A. J. Cronin, de roman van den jongen dokter, zijn strijd tegen den domheidsmacht der hem omringende lagen der maatschappij, der mijnwerkers van Wales, zoowel als der snobistische dokters van Londen's Westend, is tneer dan een spannend dramatisch ge- geven het is een biecht en een aanklacht tegelijk. Het is een boek, dat de wereld in het gezicht geslingerd is en het is tevens een boek, dat „bestseller" over de geheele wereld millioenen en millioenen inzicht en eerbied gebracht heeft in de roeping van den dokter en zijn voortdurende bittere strijd om, waar hij kan, het namelooze lijden der menschheid te verzachten. De wereldvermaarde regisseur King Vidor heeft met dit gegeven deze schit- terende film opgebouwd. Dit drama uit de Engelsche dokterswereld werd geheel in Engeland opgenomen. Vidor ging met zijn staf naar de gore, grauwe mijnwerkers- districten van Wales. Hij werkte er in schachten en riolen, in trieste behuizingen. Hij zag er het schdtpe, vlijmende drama, zoowel als de fel contrasteerende sarcasti- sche humor van. Hij slingerde het snobis tische Londen in het gezicht, wat hij meen- de, dat geeegd moest worden. Groot in zijn eenvoud ii het pleidooi aan het einde van de film. Robert Donat geeft een weergalooze creatie van den hoofdpersoon Dr. Manson. Rosalind Russell staat naast hem in de moeilijke rol als zijn vrouw Christine. Het is een buitengewone film, die door het Theater Royal deze week op het pro- gramma genomen is. Men ga deze film zien 1 BEZICHTIGING NED. HERV. KERK. o Het schilderachtige kerkje werd in de eerste helft van de 17de eeuw gebouwd, in de plaats van het kerkgebouw, dat meer zeewaarts lag en in 1580 werd gesloopt. Men vindt in de tegenwoordige kerk een gepleisterd rechtgesloten schip met een noordelijken arm. De toren staat aan de westzijde en is met een vlakke spits gedekt (het bovendeel van de toren bestaat uit hout). Boven den ingang staat het jaartal 1671. De kerkvensters hebben een ronde boog en zijn gedeeltelijk nog gekleurd. Voorts ziet men den eiken preekstoel (pl.m. 1640), een gedenkbord (1741), een koperen kroon (17e eeuw), 2 zilveren Avondmaalbekers, waarvan een het jaar tal 1789 draagt. Een aantal grafzerken in de kerk zijn voorzien van opschriften en dateeren reeds vanaf 1648. De klok in den toren werd in 1491 gegoten door Ghe- rardus de Wou. Het kerkje is in de week open voor iederen belangstellende. Men wende zich hiervoor tot den koster. KERKDIENSTEN. o Ned. Herv. Gemeente. o Zondag 6 Augustus 1939. n.m. 8 uur, Ds. M. A. G. Vorstman, van Anna Paulowna. Consulent Ds. M. van Wichen te Juliana- dorp, tel. 35, die U op aanvraag gaar- ne bezoekt. Kerkeraad Joh. Baken, ouderling, Cal lantsoog Abbestede B 13, post 'tZand. Koster: A. Vader, sleutel voor be- zichtiging der kerk beschikbaar. Roomsch-Katholieke Kerk te 't Zand. O.L. Vrouw Bezoek. o Zondag 6 Aug. Stille H.H. Missen om 7 en 10,30 uur. Hoogmis om 8 uur met Liturgische Volkszang. 's Avonds 8 uur Lof Op weekdagen H.H. Missen om 7 en 8,15 uur. Woensdagavond Lof om 8 uur. Biechthooren voor en onder de H.H. Missen en het Lof. Aan de pastorie gratis verkrijgbaar „Parochieblad". Gereformeerde Kerk Schagen. o (Corn. Bokstraat, hoek Roosstraat) Zondag 6 Augustus 1939. 9,30 uur, Cand. Wamsteeker, hulp- predikant. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 9 uur. nam. 5 uur, Cand. Wamsteeker. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 4,30 uur. De busdienst naar Schagen is kosteloos en alleen voor kerkgangers der Geref. kerk bestemd. Vertrek der kerkbussen te Cal lantsoog van het Dorpsplein, bij het Kerk- bord. Ned. Herv. Evangelisatie te Schagen. „Bethel" Landbouwstraat o Zondag 6 Augustus 1939. 10,15 uur, den heer Heresma, Gods- dienstonderwijzer te Amsterdam. Voor Badgasten rijdt een gratis Bus, mits men voor Zaterdagavond 8 uur dit aanvraagt bij den heer Worp, Postkantoor. Vertrek Bus 9,45 vanaf Callantsoog. LET OP! Copie wordt zeer gaarne verwacht uiter- lijk Woensdags voor de verschijning van de volgende nummers. Wijziging van de advertentie-tekst even- eens voor dien tijd opgeven. Nadien kan geen wijziging meer worden toegestaan. Het volgende nummer verschijnt 12 Aug. aanstaande. Dag en Datum Za. Zo. Ma. Di. Wo. Do. Vr. Za. 5 6 7 8 9 10 11 12 Aug. HOOG WATER Tijd u. mm. 10.10 10.45 11.15 11.50 0.35 1.45 3.— 4.30 Hoogte in c.M. 70 70 70 70 55 55 50 50 Tijd u. mm. 22.45 23.15 23.50 12.55 14.15 15.40 17.15 Hoogte in c.M. N.A.P. 50 50 50 70 65 60 55 L A A G WATER Tijd u. mm. 4.15 4.35 5.10 5.50 6.45 7.50 9.05 10.35 Hoogte in c.M. N.A.P. 90 85 85 80 75 70 65 60 Tijd u. mm. 16.50 17.20 17.50 18.30 19.25 20.30 21.45 23.05 Hoogte in c.M. N.A.P. 85 80 75 70 75 70 65 75 ■■r N.A.P.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 2