Hoog en laag water te Callantsoog1 van 12 A.ngustus t/m 10 zVngnstns 1030. AGENDA ZOMERFEESTEN. Zaterdag 12 Augustus nam. 8 uur in Hotel „Duinzicht" Bridge-wedstrijd. Zondag 13 Augustus Hinderniswedstrijden op het strand. Aangifte in de strandtent. Woensdag 16 Augustus Wedstrijd in het maken van zand- hoopen, uitsluitend voor kinderen tot en met 14 jaar. Aangifte in de strandtent. Zie verder aankondiging op het bord aan de strandtent. Zaterdag 19 Augustus namidd. 8,30 uur, FILMAVOND, in Hotel de Haan. Propagandafilm van de Ned. Visscherij-centrale. BRIDGERS VOOR o Zaterdagavond a.s. om 8 uur wordt in de zaal van Hotel ,,Duinzicht" alhier een bridge-wedstrijd georganiseerd. Zij, die voorgaande jaren een dergelijke avond mee- maakten, zullen U kunnen inlichten over de gezellige sfeer, welke deze bridge- avonden kenmerkten. Het inleggeld is ge- steld op fl. 0,25 per persoon. Mooie prijzen worden beschikbaar gesteld. Kunt U brid- gen Zoo ja, komtdan op onze bridge - avond. Inschrijving voor Zaterdagmiddag 3 uur in hotel ,,Duinzicht" of bij den heer Brus- saard. DE V.V.V. VRAAGT FOTO-MATERIAAL o Voor het volgende seizoen zal door de V.V.V. een nieuwe gids worden uitgegeven. Hiervoor zou zij gaarne nieuw foto-materi- aal willen verzamelen. Zijn er onder onze gasten Amateurs, die uit hun collectie goede foto's van Callantsoog en omgeving voor dit doel beschikbaar willen stellen Wij zullen U daarvoor zeer dankbaar zijn. De foto's worden gaarne door onzen Secre- taris in ontvangst genomen. TENNISBAAN CALLANTSOOG. o Dezer dagen vergaderde op initiatief van den Burgemeester een kleine groep vaste badgasten ten einde een voorloopige bespre- king te houden om te komen tot aanleg en exploitatie van een tennisbaan. Een gun- stig gelegen terrein is reeds door de N.V. Mij. „Het Zwanenwater" in huur beschik baar gesteld. Na uitvoerige bespreking werd ten slotte een commissie benoemd om de plannen verder uit te werken, bestaande uit de heeren H. Cox, G. Kleerekoper en P. H. Smit. Deze commissie zal verder onderzoeken, welke soort baan het beste voor Callantsoog geschikt is en zal het zeer op prijs stellen van de tennisliefhebbers te vernemen, of zij bereid zijn de baan eventueel te bespelen. Men kan zich daarvoor aanmelden bij de genoemde drie heeren. BIOSCOOPNIEUWS. (Zeer verkort.) -o Theater Royal te Schagen vertoont Zater dag, Zondag en Dinsdagavond de film „EEN STRAATJONGEN", met in de hoofdrol Jackie Cooper. Een film rijk aan sensationeele scenes, die de aandacht van begin tot eind boeit. BIBLIOTHEEK (in de O.L. School) Geopend In AUGUSTUS Dinsdag- en Vrijdag- avond van 7,30 tot 8 uur. Het leesgeld bedraagt 10 Ct. per deel. Te storten waarborg 1 Gulden. Men wordt dringend verzocht zich aan den vastgestelden openingstijd te houden. KERKDIENSTEN. o Ned. Herv. Gemeente. o Zondag 13 Augustus 1939. I n.m. 8 uur, Ds J. H. Jansen, van Den Helder. Consulent Ds. M. yan Wichen te Juliana- dorp, tel. 35, die U op aanvraag gaar ne bezoekt. Kerkeraad Joh. Baken, ouderling, Cal lantsoog Abbestede B 13, post 'tZand. Koster: A. Vader, sleutel voor be- zichtiging der kerk beschikbaar. Roomsch-Katholieke Kerk te 't Zand. O.L. Vrouw Bezoek. o Zondag 13 Aug. Stille H.H. Missen om 7 en 10,30 uur. Hoogmis om 8 uur met Liturgische Volkszang. 's Avonds 8 uur Lof Op weekdagen H.H. Missen om 7 en 8,15 uur. Woensdagavond Lof om 8 uur. Biechthooren voor en onder de H.H. Missen en het Lof. Aan de pastorie gratis verkrijgbaar „Parochieblad". Dinsdag 15 Augustus 1939 Feestdag van Maria ten Hemelopne- ming. Te vieren als Zondag. Dien- sten als op Zondag. ONTVANGSTEN Collecte Zaterdagavond fl. 104,09 Nagekomen giften fl. 6,25 Collecte Maandagmiddag fl. 17,10 Giften voor aanzuivering van het aanvankelijk tekort fl. 47,33 Totaalfl. 174,77 Gereformeerde Kerk Schagen. o (Corn. Bokstraat, hoek Roosstraat) Zondag 13 Augustus 1939. 9,30 uur, Cand. Wamsteeker, hulp- predikant. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 9 uur. nam. 5 uur, Cand. Wamsteeker. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 4,30 uur. De busdienst naar Schagen is kosteloos en alleen voor kerkgangers der Geref. kerk bestemd. Vertrek der kerkbussen te Cal lantsoog van het Dorpsplein, bij het Kerk- bord. Ned. Herv. Evangelisatie te Schagen. Bethel'' Landbouwstraat o Zondag 13 Augustus 1939. 10,15 uur, den heer Van Leeuwen, Godsdienstonderwijzer, Holwerd (Fr.) Voor Badgasten rijdt een gratis Bus, mits men voor Zaterdagavond 8 uur dit aanvraagt bij den heer Worp, Postkantoor. Vertrek Bus 9,45 vanaf Callantsoog. LET OP! Copie wordt zeer gaarne verwacht uiter- lijk Woensdags voor de verschijning van de volgende nummers. Wijziging van de advertentie-tekst even- eens voor dien tijd opgeven. Nadien kan geen wijziging meer worden toegestaan. Het volgende nummer verschijnt 19 Aug. aanstaande. UITGAVEN Muziek 's middags (34 militairen) consumptie en sigaretten fl. 8,74 Prijzen middagwedstrijden fl. 26,65 Tractatie kinderen (200 chocolade- reepen) fl. 8, Consumptie jury ('s middags) en dansmuziek ('s avonds) fl. 3, Lampionoptocht kinderen Aanschaffing 300 lampions met stokjes en kaarsen fl. 38,38 Dansmuziek met vervoer Haarlem— Callantsoog v.v. fl. 57,50 Dansvloer en andere materialen fl. 16, Verlichting fl. 9, Batig saldo te storten in de Kas van van de muziekvereen. -Callantsoog voor verleende medewerking fl. 7,50 Totaal.... fl. 174,77 Aanvankelijk was er een belangrijk tekort, doch door spontaan geven is dit aan- gezuiverd. Onze bedoeling om het feest een volksfeest te doen zijn, zoodat een ieder zonder extra onkosten daaraan mee kon doen, is zeker geslaagd. Wei bracht dit groote uitgaven met zich, zie o.a. de kosten voor de lampionoptocht. Van de winke- liers en neringdoenden gaven enkele belangrijke kortingen. Jammer genoeg kunnen we dit niet van alien zeggen, hetgeen te betreuren is. Nogmaals aan alien, die mede- gewerkt hebben, onzen dank. Namens de Commissie, H. COX. De rekening en verantwoording is door ons gecontroleerd en in orde bevonden. T. KOERTS. P. VOS. Dag en Datum HOOG WATER LAAG WATER Tijd u. min. Hoogte in c.M. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Za. 12 Aug. Zo. 13 Ma. 14 Di. 15 Wo. 16 Do. 17 Vr. 18 Za. 19 4.30 5.45 6.50 7.35 8.25 9.05 9.55 10.40 50 60 70 75 75 80 80 80 17.15 18.35 19.35 20.25 21.15 22.— 22.40 23.15 55 55 55 55 55 55 60 55 10.35 12.05 13.15 1.20 2.10 3.— 3.45 4.35 60 65 80 85 90 95 100 95 |23.05 24.15 14T5 15.05 15.55 16.40 17.10 75 80 85 95 95 95 90 REKENING EN VERANTWOORDING Van de Commissie „Viering Nationale Feestdag 7 Augustus 1939". N.A.P.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 2