VOOR CALLANTSOOG No. 7. ZATERDAG 19 AUGUSTUS 1939. Seizoen 1939. REDACTIE: A. C. BRUSSAARD, Seer. V.V.V. Abonnement fl. 0,40 per seizoen bij vooruitbetaling, franco per post. ADVERTENTIES per 10 regels per seizoen fl. 3,50 De uitgave heeft plaats onder auspicien der V. V. V. Callantsoog. AGENDA O— Zaterdag 19 Augustus en Dinsdag 22 Au gustus (behoudens nadere mededeeling) namidd. 8,30 uur, FILMAVOND, in Hotel „De Haan". Visscherijfilms van de Commissie ter bevordering van het het vischgebruik in Nederland. Zie het artikel in dit nummer en de rondgezonden uitnoodigingen. Zondag 20 Augustus 1939. Hinderniswedstrijden op het strand. Aangifte in de strandtent. Zie eventueele mededeelingen op het bord aan de strandtent. VOOR HET LAATSTE NUMMER. Na dit nummer van de „Badbode" zal op 26 Augustus a.s. het laatste nummer van dit seizoen verschijnen. Gaarne zullen we van onze lezers en lezeressen vernemen hoe de uitgave heeft voldaan. Opbouwende kritiek zal zeer op prijs gesteld worden. In verband met de plaat- sing van het ingezondene, verzoeken wij U Uw oordeel voor 23 Augustus a.s. in te Zen den. DE FILMAVOND o De zee is Uw speelmakker tijdens Uw vacantie hier. U kunt er in baden en stoeien haar zilte nat bevaren, haar kalme ruischen- de branding beluisteren en bezingen. Het „naar zee!" klinkt als een oer-Hollandsch lied vol vrijheid. Maar, zoo vredig als nu, is de zee niet iederen dag. Niet altijd is zij een aangename vriendin. Maar al te vaak is ze onrustig, onbetrouwbaar verraderlijk en gevaarlijk. Dat moet U maar eens vra- gen aan de visschers, die haar beter ken- nen, dan wie ook, die zoo vaak de nood- lottige grillen van haar golven ondervonden tot rouwende droefheid. Maar het dage- lijksch brood vraagt strijden, in dit geval een strijden tegen de elementen, stormen en waterde zee Tegenover haar bruut geweld, dat toch ook weer wonderbaarlijk is door de majes- tueuze kracht, staat de zee steeds met haar beste gaven klaar en biedt zij haar heer- lijke vruchten, zoo moeitevol verkregen, haar smakelijke en gezonde vruchten aan een ieder, die ze eten wilde visschen. Over het algemeen weet de niet- zeevarende Nederlander bitter weinig van het groote visscherijbedrijf en daardoor is het wellicht te verklaren, dat ook de kennis van het product visch, zoo uiterst gering is. Meer vischkennis kweekt betere vischwaardeering en een hooger vischge bruik. Als men weet hoe gezond visch- eten is en tevens hoe delicieus, dan zult U kunnen begrijpen, dat er in ons land een Commissie bestaat, die tot taak heeft het vischgebruik in ons land te bevorderen, die de Nederlanders 1 e e r t vischeten. Het bestuur der V.V.V. alhier heeft voor de badgasten een bijzonder aangenamen avond, een filmavond, georganiseerd. Het afwisselende programma, dat ook in ver- scheidene andere badplaatsen met groot succes werd vertoond, vermeldt twee boeiende en leerzame films, die op een zeld- zame wijze het leven der visschers op zee aanschouwelijk maken, en de interessante zeevischerij in voile werking laten zien. De Commissie ter Bevordering van het Vischgebruik in Nederland verleent aan deze avond haar medewerking. Nu moet men niet denken, dat deze avon- den een uitgesproken reclameachtig karak- ter dragen, dat ze „taai" zijn, of dat men er wordt volgepropt met allerlei fraaie en minder fraaie teksten. GeenszinsDe prachtige opnamen, de geweldige vangsten, de luchtige en opgewekte, doch leerzame voordracht, de interessante en vaak komische kijkjes op het romantische vis- schersleven, vormen een ware attractie en zijn een milde bekoring voor oog en oor. Frisch, onderhoudend, boeiend, leerzaam! Ziedaar hoe deze avond zal zijn. Bovendien GRATIS toegankelijk voor personen boven de 16 jaar, in de eerste plaats voor de badgasten. Laat deze unieke gelegenheid om de zee eens anders te leeren kennen en iets meer van visch te weten te komen niet voorbij gaan. Er wordt gratis haring op toast geserveerd en vischrecepten uitge- reikt. De avond zal worden gehouden a.s. Za terdag 19 Augustus, en behoudens nadere mededeeling ook Dinsdag 22 Augustus, in de zaal van hotel „De Haan" en zal aan- vangen om half negen precies. Reserveert een der avonden! U moet er bij zijn er is op uw komst gerekend, een beter slot van uw vacantie aan zee is niet denkbaar Verdere inlichtingen bij de V.V.V. UITSLAG BRIDGE-WEDSTRIJD. De uitslag van de bridge-wedstrijd, j.l. Zaterdagavond in hotel „Duinzicht" ge houden, is als volgt ONEVEN PAREN le prijs de heer en mevr. Tolle, 4H/2 p. 2e prijs de heeren G. Kouseband en G. Molenaar, 42y2 p. de heer en mevr. Re- zelman, 431/2 p. de heer en (mevr. J. Speur, 431/2 p. de heeren J. Polet en T. Speur, 44 p. de heeren F. Kruijer Sr. en F. Kruijer Jr. 44i/2 p. mej. J. Boontjes en de heer P. Kooij, 47 p. de heeren D. de Graaf Jzn. en C. Bregman Pz., 47i/2p.; mevr. de Graaf en de heer van Kempen, 51 p. EVEN PAREN le prijs de heeren C. W. de Graaf en D. de Graaf, 24 p. 2e prijs de heeren Inglis Arkell en J. Vis, 3 li/2 p. de heer en mevr. Jong, 361/2 p- de heeren C. Bregman Pz. en C. Bregman Kzn., 41 p. de heeren Haitsma en Diets, 42i/2 p. mej. Gorter en mevr. Focken, 471/2 p. de hee ren L. Tigchelaar en A. Speur, 55i/2 p. mej. B. Kruijer en de heer Lohle, 58i/2 p. de heer en mevr. Esveld, 68 p. De heer Inglis Arkell reikte met een woord van dank voor de groote opkomst en de organisatie de prijzen uit. Spreker hoopte dat een volgende maal nog meer- dere badgasten zouden deelnemen. Onzerzijds nog een woord van dank aan den heer Vogelzang, voor zijn groote mede werking bij de aankoop van de prijzen verleend. DE WEDSTRIJD IN HET ZANDHOOPEN MAKEN. Woensdag j.l. is onder de beproefde leiding van de heeren P. H. Smit, T. Koerts en J. IJff de wedstrijd van het maken van zandhoopen georganiseerd. 40 Paren kinderen togen 'smorgens ge- wapend met hun scheppen aan het werk en verrezen in den loop van den dag de 40 zandbergen, die voor hun makers de eer moesten ophouden in den strijd tegen de zee. Een strijd, die in een korten tijd beslist was. Vlag na vlag viel. Na een half uur was er niets meer te zien en had de zee alles weer glad gestreken. Met ernst is er gewerkt door de jeugd. Leuke staaltjes maakten we mee. Er was er een, die klaagde, dat hij steeds verder zijn zand moest halen. Een ander kwam een der juryleden vertellen dat zijn zand „op" was. Stei je voor, geen zand meer op ons mooie Callantsoogsche strand. Half vijf viel de eerste vlag en om 5 uur was de laatste verdwenen. De heer T. Koerts reikte, na een dank- woord voor de groote medewerking en belangstelling, de prijzen uit. De uitslag was als volgt le prijs Piet de Boer2e pr. Henk Bouman en Inge Jansonius 3e pr. Martha en Theo Lohle 4e pr. Wim Sizoo en Kees Kansen 5e pr. Jo Sanders en Jan van Rossum 6e pr. Els en Tonni Groe- neveld 7e pr. Ma Langereis en Marie v. d. Vlies 8e pr. Jacobus Woudstra en Martin Pot 9e pr. Nelly en Willemijntje Sizoo lOe pr. Karel en Wim Unk lie pr. Boy Tholen en Wanda Hutink 12e pr. Fred IJff en Kees Mayer 13e pr. Harry en Gerard Vaartjes 14e pr. Dineke Smit en Hannie Sjouw 15e pr. Guda de Jager en Arie Speur16e pr. Eddy Cox en Wim Smit17e pr. Joke de Ruiter en Sonja de Roo 18e pr. Willy van Rossum en Ada Kooijman19e pr. Harry Bakker en Hans Steenhuis 20e pr. Joop Leguit en Anneke Bosman 21e pr. Mimi en Greta Bosma 22e pr. Jo Unk en Henk Wijnja 23e pr. Jaap IJff en Fred Mayer. Troostprijzen voor de eerstgevallen ber- gen Kokkie en Wiesje Asselbergs Tidi en Jan Kooijman Trien Thomasz en Werner Koerts. De niet-prijswinnaars kregen alien een extra reep chocolade als belooning voor hun werk. Een woord van hulde aan de heeren commissieleden voor het vele verrichte werk, waarvan zij eer hebben gehad. BADBODE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 1