EEoog en laag water te Callantsoog' van 19 -ATigustns t/m S6 .Augustus 1939. BIOSCOOPNIEUWS. o Zaterdag-, Zondag-, Dinsdag en Woens- dagavond vertoont Theater Royal te Scha- gen de film „ALASKA" met in de hoofdrol Hans Albers. Deze laat ons zien hoe in Alaska de saboteurs ontmaskerd worden. De geweldige avon- turenfilm handelt om de aanleg van de waterleiding naar het Gouddelversstadje Canitoga. Ingenieur Oliver Montstuart heeft de leiding van het werk. Een daad van sabotage verstoort de werkzaamheden. Montstuart doodt de saboteur en hij wordt genoodzaakt te vluchten. Na maanden komt hij onherkenbaar terug, wordt tewerk ge- steld, maakt vele avonturen mee en redt tenslotte het werk ten koste van zijn eigen leven. Het is een avontuurlijke en zeer spannende film, die de moeite waard is om te gaan zien. Men zal genieten van de manier, waarop Montstuart (Hans Albers) zich door de moeilijkheden heen slaat. Als altijd een goed verzorgd voor- programma. FOTO's VOOR DE NIEUWE V.V.V.-GIDS. o Aan ons verzoek in het vorige nummer tot inzending van foto's voor onze nieuwe gids, gaven enkelen reeds gehoor. Mogen wij nog meerdere foto's ontvangen On- getwijfeld zullen er in dit seizoen vele foto's gemaakt zijn, die voor ons doel bij uitstek geschikt zijn. U kunt ons door de inzending daarvan zeer van dienst zijn. TENNISBAAN CALLANTSOOG. Dezer dagen vergaderde op initiatief van den Burgemeester een kleine groep vaste badgasten ten einde een voorloopige bespre- king te houden om te komen tot aanleg en exploitatie van een tennisbaan. Een gun- stig gelegen terrein is reeds door de N.V. Mij. ,,Het Zwanenwater" in huur beschik- baar gesteld. Na uitvoerige bespreking werd ten slotte een commissie benoemd om de plannen verder uit te werken, bestaande uit de heeren H. Cox, G. Kleerekoper en P. H. Smit. Deze commissie zal verder onderzoeken, welke soort baan het beste voor Callantsoog geschikt is en zal het zeer op prijs stellen van de tennisliefhebbers te vernemen, of zij bereid zijn de baan eventueel te bespelen. Men kan zich daarvoor aanmelden bij de genoemde drie heeren. BIBLIOTHEEK (in de O.L. School) Geopend In AUGUSTUS Dinsdag- en Vrijdag- avond van 7,30 tot 8 uur. Het leesgeld bedraagt 10 Ct. per deel. Te storten waarborg 1 Gulden. Men wordt dringend verzocht zich aan den vastgestelden openingstijd te houden. De P.T.T. te CALLANTSOOG. Het Poststation te Callantsoog is voor postzaken opengesteld Op Werkdagen van 8,30 tot 10,30 u 14 tot 15 u 17 tot 17,30 u. en 18,30 tot 20 uur. Afhalen van correspondentie op Zon- dagmorgen van 8,45 tot 9 u. Voor telefoon en telegraaf geopend op Werkdagen van 8 tot 21 u Geeft Uw tijdelijk adres te Callants oog op aan het Postkantoor. U bevordert daarmede een snellere bestelling en voor- komt het als onbestelbaar retour zenden van Uw correspondentie. TIEN GEBODEN voor baders en zwemmers. o 1 Begeeft U nimmer te dicht in de nabij- heid der strandhoofden. Dit is zeer ge- vaarlijk, ook al kunt U goed zwemmen. 2 Ga nimmer op een onbewaakt strand- gedeelte baden of zwemmen, wanneer er een sterke landwind waait en het water vallende is. Er is dan een sterke bovenstroom van de kust af. 3 Bevindt U zich bij het baden op een bank, ook al staat U maar tot knie- hoogte in het water, let dan op den opkomenden vloed. Het water stijgt in betrekkelijk korten tijd en zoudt U afgesloten kunnen worden. 4 Wilt U veilig baden en zwemmen en daarbij volop en ongestoord genieten, ga dan alleen baden en zwemmen daar, waar goed toezicht wordt uitgeoefend. 5 Gedraagt U zich geheel naar de aan- wijzingen van den badman. Hij weet de gevaren, die dreigen kunnen, beter dan U. 6 Breng den badman, die van 'smorgens vroeg tot 's avonds onafgebroken op zijn klanten heeft te letten, niet noode- loos in gevaar. Bedenk, dat hij door uw onvoorzichtigheid een ongeluk zou kunnen krijgen. 7 Wanneer U niet zwemmen kunt, leer dan zwemmen maar onthoud ook, dat iemand die goed kan zwemmen, wel in zee kan verdrinken. 8 Vraag, wanneer U een goed zwemmer is en U zich iets verder uit de kust wil begeven, aan den badman hoe de stroom loopt. Tegen den stroom op- tornen is in het dagelijksch leven reeds moeilijk, in zee is het geheel onbegon- nen werk en U gaat zeker ten onder. 9 Lijdt U aan eigen wij sheid U wilt zich niet laten raden en U lacht om elk ge vaar zoek dan een gevaarlijke plek op, liefst waar een waarschuwingsbord staat en ga daar in zee, wellicht bereikt U dan spoedig Uw doel. 10 Laat U door al deze voorschriften niet afschrikken. Baadt en zwemt naar har- telust. Neem altijd de noodige voor- zichtigheid in acht en wanneer U niet kunt zwemmen, nooit dieper dan tot borsthoogte in zee. BADERS! Let op de aanwijzingen, die, betref- fende het zwemmen in zee, op het bord aan de strandtent geschreven worden. Blijft ter hoogte van den uitkijktoren in zee en volgt stipt de aanwijzingen van den badman. Het is in uw eigen belang. Wanneer er geen vlag geheschen is, beteekent dit dat het zwemmen verboden is, daar de zee dan te gevaarlijk is. Er is dan geen toezicht. KERKDIENSTEN. o Ned. Herv. Gemeente. o Zondag 20 Augustus 1939. Geen dienst. Zondag 27 Augustus 1939. voorm. 10,30 uur, Ds. J. van Beek, Wieringen. Consulent Ds. M. van Wichen te Juliana- dorp, tel. 35, die U op aanvraag gaar- ne bezoekt. Kerkeraad Joh. Baken, ouderling, Cal lantsoog Abbestede B 13, post 'tZand. Koster: A. Vader, sleutel voor be- zichtiging der kerk beschikbaar. Roomsch-Katholieke Kerk te 't Zand. O.L. Vrouw Bezoek. Zondag 20 Aug. Stille H.H. Missen om 7 en 10,30 uur. Hoogmis om 8 uur met Liturgische Volkszang. 's Avonds 8 uur Lof. Op weekdagen H.H. Missen om 7 en 8,15 uur. Woensdagavond Lof om 8 uur. Biechthooren voor en onder de H.H. Missen en het Lof. Aan de pastorie gratis verkrijgbaar „Parochieblad". Gereformeerde Kerk Schagen. o (Corn. Bokstraat, hoek Roosstraat) Zondag 20 Augustus 1939. 9,30 uur, Dr. Ruis van Lisse. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 9 uur. nam. 5 uur, Ds. van Vliet van Midden- meer. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 4,30 uur. De busdienst naar Schagen is kosteloos en alleen voor kerkgangers der Geref. kerk bestemd. Vertrek der kerkbussen te Cal lantsoog van het Dorpsplein, bij het Kerk- bord. Ned. Herv. Evangelisatie te Schagen. „Bethel" Landbouwstraat Zondag 20 Augustus 1939. 10,15 uur, Dienst. Voor Badgasten rijdt een gratis Bus, mits men voor Zaterdagavond 8 uur dit aanvraagt bij den heer Worp, Postkantoor. Vertrek Bus 9,45 vanaf Callantsoog. LET OP! Copie wordt zeer gaarne verwacht uiter- lijk Woensdags voor de verschijning van de volgende nummers. Wijziging van de advertentie-tekst even- eens voor dien tijd opgeven. Nadien kan geen wijziging meer worden toegestaan. Het volgende nummer verschijnt 26 Aug. aanstaande. Dag en Datum HOOG WATER LAAG WATER Tijd u. min. Hoogte in c.M. ~t~ N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. -T N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Za. 19 Aug. Zo. 20 Ma. 21 Di. 22 Wo. 23 Do. 24 Vr. 25 Za. 26 10.40 11.20 12.- 0.30 1.15 2.25 3.45 5.— 80 70 60 45 45 40 40 40 23.15 23.50 12 AO 13.45 15.— 16.25 17.45 55 45 55 50 40 40 35 4.35 5.15 5.55 6.30 7.20 8.25 9.50 10.70 95 95 95 90 85 80 75 70 17.10 17.50 18.25 19.— 19.50 21.— 22.20 23.30 90 85 80 75 75 75 70 75

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 2