VOOR CALLANTSOOG Tot volgend jaar lets over eb en vloed. No. 8. ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1939. Seizoen 1939. REDACTIE A. C. BRUSSAARD, Seer. V.V.V. Abonnement fl. 0,40 per seizoen bij vooruitbetaling, franco per post. ADVERTENTIES per 10 regels per seizoen fl. 3,50 ^AKD, Seer. V.V.V. by vooruitbetaling, franco per post. per 10 regels per si De uitgave heeft plaats onder auspicien der V. V. V. Callantsoog. Met dit nummer nemen we afscheid van U. We hopen dat U een prettige va- cantie te Callantsoog hebt doorgebracht en wenschen U succes met Uw arbeid na de welverdiende rust in onze badplaats. Velen van U hopen we het volgende jaar weer in Callantsoog terug te mogen zien om op- nieuw krachten te verzamelen voor de komende periode van arbeid. TOT WEERZIENS! AGENDA O— Zaterdag 26 Augustus 19139. nam. 8,30 uur ten Raadhuize, ver- gadering oprichting tennisbaan. Zondag, Maandag en Dinsdag, 3, 4, en 5 September 1939 Kermis. Maandag 4 September 's middags Kinderspelen. Dinsdag 5 September "s middags Volksspelen. BIOSCOOPNIEUWS. o Theater Royal te Schagen brengt Vrij- dag 25 tot en met Donderdag 31 Augus tus een buitengewoon programma. le De film „Een Jongenshart", met in de hoofdrol Mickey Rooney, bekend uit de film Jongensstad. Een mooie film, waarin een jongen zijn vader van de ondergang redt en hem verder de weg wijst. 2e Het geestige filmwerk „Eenmaal Yes Eenmaal No", met in de hoofd- rollen Magda Schneider en Paul Kemp. Deze film speelt zich af in het Hongaar- sche stadje Bontovar, waar een regiment huzaren in garnizoen ligt. Dus officierren, voorts bankiers, rijke erfdochters, schulden, liefdeshistories. Zeker genoeg om geestige verwikkelingen te kunnen doen ontstaan. In het voorprogramma het bijzondere filmpje ,,Ons Prinsesje loopt". We zullen niet meer verklappen, maar kunnen U de verzekering geven, dat U van een bezoek aan Theater Royal, in de loop van deze week, geen berouw zult hebben. DE FILMAVONDEN. o De belangstelling voor de visscherij films van de commissie tot bevordering van het vischgebruik in Nederland was zoo groot, dat twee avonden moesten worden georga- niseerd. Zaterdag- en Dinsdagavond heeft het talrijke publiek kunnen genieten van de beide mooie films. Voor de pauze de film van de trauwlvisscherij, na de pauze de film van de haring-visscherijBeiden uit- stekend toegelicht. We hebben nu kennis kunnen maken met het lied van de arbeid op zee. Op schitterende wijze geven de films de beide visscherijbedrijven weer. De mooie vangsten, de vele soorten van visch komen op het witte doek tot uiting. In de pauze werden we vergast op heerlijke haring op toast, een delicatesse, die met gejuich werd ontvangen. Niemand van de aanwezigen heeft er wel berouw van gehad, deze mooie zomer- avond opgeofferd te hebben om deze films te zien. DE HINDERNISWEDSTRIJDEN. o Zondagmiddag werden onder groote be langstelling' van het publiek de hindernis- wedstrijden op het strand gehouden. Deze wedstrijden werden georganiseered door de pensionhouders en neringdoenden en ston- den onder leiding van de heeren Kuiper, de Wit, Johannes en Thomasz. Voor de dames had de commissie een ingewikkelden hindemiswedstrijd in elkaar gezet, waarvan een gedeelte veel van wind- hondenrennen weg had. In een doolhof moest een der drie geopende doorgangen worden gevonden, vervolgens gingen de dames kaartleggen, waarbij klaver-aas troef was en het slot was een opwinden- de wedloop met een blaadje met 2 balle- tjes in de hand, n Nieuwigheid op het ge- bied van dit soort wedstrijden, die er bij het publiek in wilde en steeds verrassingen te zien gaf. Het nummer voor de heeren was niet minder vermakelijk, n.l. zakloopen in zee. Voor de deelnemers een zwaar werk vol verrassingen door de golven en voor de toeschouwers een oefening voor de lach- spieren. Nogmaals, de commissie heeft haar best gedaan om alles zoo aantrekkelijk mogelijk te maken, en is daarin zeer zeker geslaagd. De uitslagen zijn de volgende Dames le prijs mevr. Groot 2e pr. mej. A. Tholen, 3e pr. mej. M. Tepe en 4e pr. mej. Crans. Heeren le prijs de heer C. Tromp, 2e pr. de heer T. Oskam, 3e pr. de heer S. Bachman en 4e pr. de heer G. Zeis. TENNISBAAN CALLANTSOOG. Dezer dagen vergaderde op initiatief van den Burgemeester een kleine groep vaste badgasten ten einde een voorloopige bespre- king te houden om te komen tot aanleg en exploitatie van een tennisbaan. Een gun- stig gelegen terrein is reeds door de N.V. Mij. ,,Het Zwanenwater" in huur beschik- baar gesteld. Na uitvoerige bespreking werd ten slotte een commissie benoemd om de plannen verder uit te werken, bestaande uit de heeren H. Cox, G. Kleerekoper en P. H. Smit. Zaterdag 26 Augustus 1939 zal de com missie van onderzoek in een vergadering van hen, die een op te richten club zullen vormen, rapport uitbrengen. In deze ver gadering zal de aanleg van een baan be- sproken worden. Wanneer we zoo verschillende malen het verschijnsel van eb en vloed aan ons strand gezien hebben, vragen we ons onwillekeurig af hoe dit zoo regelmatig terugkeert hoe men de tijden, waarop dit geschiedt, vrij nauwkeurig van te voren heeft kunnen be- rekenen. Dit is een vraag, die streng wetenschap- pelijk niet zoo gemakkelijk te beantwoorden is. We zullen trachten dit onderwerp op meer eenvoudige wijze te behandelen. Eb en vloed ontstaan door de aantrekking van maan en zon op de verschillende .deelen der aarde. In hoofdzaak geldt het de aan trekking van de maan, die sterker is dan die van de zon, daar de afstand zon aarde grooter is dan de afstand maan - ad do. Hoe dichter bij, hoe sterker aantrek king. De naar de maan toegekeerde deelen der aarde worden dus sterker aangetrokken, dan de van de maan afgekeerde deelen. Het geldt hier ook het water. Op het naar de maan toegekeerde deel der aarde ontstaat dus een opeenhoping van de watermassa. Men zou kunnen zeggen een waterberg. Dit is ook het geval op het van de maan afgekeerde gedeelte. Hierbij speelt ook de beweging van den aardbol een rol, terwijl verondersteld wordt, dat het water overi- gens geheel vrij de aantrekkingskracht van de maan kan ondergaan. Gedurende de 24 uren, waarin de aarde om haar as draait, worden weer andere deelen naar de maan toe- en afgekeerd en verplaatsen de water- bergen zich naar die punten. Er ontstaat dus rijzing en daling in de watermassa's. In 24 uur tijd ontstaan op dezelfde plaats dus tweemaal een hooge en lage water- stand. De stijging is de „vloed", de daling de „eb De overgangstoestand tusschen beide standen wordt ,,stilwater" genoemd. Zooals reeds gezegd, gaat van de zon eenzelfde werking op het water uit als van de maan, maar de invloed van de eerste is niet zoo groot als van de laatste. Oor- zaak hiervan is de grootere afstand aarde zon. Toch is de invloed der zon merk- baar. De zon kan met de maan in dezelfde rich- ting werken en is de resultante van beide krachten sterker, dan bij een tegenwerkende richting, waardoor dus aan de werking van de maan afbreuk wordt gedaan. In het eerste geval ontstaat een toestand van extra hoog water, „springtij" genaamd, in het tweede geval komt er een zoo laag moge- lijke waterstand, het zgn. „doode tij". Een springtij valt een of twee dagen na Nieuwe- en na Voile Maan. Een doodtij komt na eerste- en na laatste kwartierstand van de maan. Het doorkomen van de vloed gaat lang- zaam en met minder kracht en heet ,,voor- vloed". Langzamerhand neemt de kracht van de stroom toe, totdat de hoogste water- stand is bereikt. Na het „kenteren van het BADB0 D E o „De Zee klotst voort in eindelooze deining

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 1