Hoog- en laag water te Callantsoog1 van 26 -A.ngustus t/m 2 September 1039. getij" begint de eb door te komen en gaat het water in omgekeerde richting. In hoofdzaak moet de stand van het water uit de betrekkelijke standen van zon, maan en aarde berekend worden. An- dere factoren spelen echter ook nog een rol. In het bovenstaande werd verondersteld, dat het water onbelemmerd gehoor zou kun nen geven aan de aantrekkingskracht van maan en zon, maar de wegen, waarlangs het water zich beweegt, hebben ook hun stem in het kapittel en veroorzaken vele belemmeringen, waardoor de berekening van de watergetijden bemoeilijkt wordt. Door waarnemingen, op zgn. empirische wijze, worden verschillende gegevens ver- zameld, waarmede rekening wordt gehou- den bij het samenstellen van de opgaven der waterstanden. Voor onze Noordzeekust komt er de vol- gende belangrijke omstandigheid b.v. bij. De getijgolf uit den Atlantischen Oceaan splitst zich n.l. bij de Zuid-Engelsche kust. De eene tak gaat door het Kanaal via het Nauw van Calais naar de Noordzee. De andere tak buigt langs het westen en noor- den van Groot-Brittanie om en komt uit noordelijke richting de Noordzee binnen. Beide stromingen zijn bij Den Helder merkbaar. De stroom uit het zuiden en die uit het noorden veroorzaken daar tweemaal hoog water. Dit is ook te bespeuren aan ons strand. Ook de afsluitdijk maakt het moeilijker om de tijden van den water- stand met meerdere zekerheid te voor- spellen. De vloedstroom stuit op den dijk af. Eerst na bestudeering van tal van waar nemingen zullen de hierdoor ontstane moeilijkheden bij de berkeningen kunnen worden opgeheven. De invloed van de windrichting is nog niet besproken. Deze is ongetwijfeld groot. Bovendien is geen rekening te houden met dezen factor, daar moeilijk te voorspellen is uit welke richtingen de wind over lange- ren tijd zal komen. We zullen de opgaven van hoog- en laagwater daarom met eenige reserve moeten aannemen. BIBLIOTHEEK (in de O.L. School) Geopend In AUGUSTUS Dinsdag- en Vrijdag- avond van 7,30 tot 8 uur. Het leesgeld bedraagt 10 Ct. per deel. Te storten waarborg 1 Gulden. Men wordt dringend verzocht zich aan den vastgestelden openingstijd te houden. BEZICHTIGING NED. HERV. KERK. o Het schilderachtige kerkje werd in de eerste helft van de 17de eeuw gebouwd, in de plaats van het kerkgebouw, dat meer zeewaarts lag en in 1580 werd gesloopt. Men vindt in de tegenwoordige kerk een gepleisterd rechtgesloten schip met een noordelijken arm. De toren staat aan de westzijde en is met een vlakke spits gedekt (het bovendeel van de toren bestaat uit hout). Boven den ingang staat het jaartal 1671. De kerkvensters hebben een ronde boog en zijn gedeeltelijk nog gekleurd. Voorts ziet men den eiken preekstoel (pl.m. 1640), een gedenkbord (1741), een koperen kroon (17e eeuw), 2 zilveren Avondmaalbekers, waarvan een het jaar tal 1789 draagt. Een aantal grafzerken in de kerk zijn voorzien van opschriften en dateeren reeds vanaf 1648. De klok in den toren werd in 1491 gegoten door Ghe- rardus de Wou. Het kerkje is in de week open voor iederen belangstellende. Men wende zich hiervoor tot den koster. TIEN GEBODEN voor baders en zwemmers. o 1 Begeeft U nimmer te dicht in de nabij- heid der strandhoofden. Dit is zeer ge- vaarlijk, ook al kunt U goed zwemmen. 2 Ga nimmer op een onbewaakt strand- gedeelte baden of zwemmen, wanneer er een sterke landwind waait en het water vallende is. Er is dan een sterke bovenstroom van de kust af. 3 Bevindt U zich bij het baden op een bank, ook al staat U maar tot knie- hoogte in het water, let dan op den opkomenden vloed. Het water s'tijgt in betrekkelijk korten tijd en zoudt U afgesloten kunnen worden. 4 Wilt U veilig baden en zwemmen en daarbij volop en ongestoord genieten, ga dan alleen baden en zwemmen daar, waar goed toezicht wordt uitgeoefend. 5 Gedraagt U zich geheel naar de aan- wijzingen van den badman. Hij weet de gevaren, die dreigen kunnen, beter dan U. 6 Breng den badman, die van 'smorgens vroeg tot 's avonds onafgebroken op zijn klanten heeft te letten, niet noode- loos in gevaar. Bedenk, dat hij door uw onvoorzichtigheid een ongeluk zou kunnen krijgen. 7 Wanneer U niet zwemmen kunt, leer dan zwemmen maar onthoud ook, dat iemand die goed kan zwemmen, wel in zee kan verdrinken. 8 Vraag, wanneer U een goed zwemmer is en U zich iets verder uit de kust wil begeven, aan den badman hoe de stroom loopt. Tegen den stroom op- tornen is in het dagelijksch leven reeds moeilijk, in zee is het geheel onbegon- nen werk en U gaat zeker ten onder. 9 Lijdt U aan eigenwijsheid U wilt zich niet laten raden en U lacht om elk ge vaar zoek dan een gevaarlijke plek op, liefst waar een waarschuwingsbord staat en ga daar in zee, wellicht bereikt U dan spoedig Uw doel. 10 Laat U door al deze voorschriften niet afschrikken. Baadt en zwemt naar har- telust. Neem altijd de noodige voor- zichtigheid in acht en wanneer U niet kunt zwemmen, nooit dieper dan tot borsthoogte in zee. BADERS! Let op de aanwijzingen, die, betref- fende het zwemmen in zee, op het bord aan de strandtent geschreven worden. Blijft ter hoogte van den uitkijktoren in zee en volgt stipt de aanwijzingen van den badman. Het is in uw eigen belang. Wanneer er geen vlag geheschen is, beteekent dit dat het zwemmen verboden is, daar de zee dan te gevaarlijk is. Er is dan geen toezicht. KERKDIENSTEN. o Ned. Herv. Gemeente. o Zondag 27 Augustus 1939. voorm. 10,30 uur, Ds. J. van Beek, Wieringen. Consulent Ds. M. van Wichen te Juliana- dorp, tel. 35, die U op aanvraag gaar- ne bezoekt. Kerkeraad Joh. Baken, ouderling, Cal lantsoog Abbestede B 13, post t Zand. Koster: A. Vader, sleutel voor be- zichtiging der kerk beschikbaar. Roomsch-Katholieke Kerk te 't Zand. O.L. Vrouw Bezoek. o Zondag 27 Aug. Stille H.H. Missen om 7 en 10,30 uur. Hoogmis om 8 uur met Liturgische Volkszang. 's Avonds 8 uur Lof. Op weekdagen H.H. Missen om 7 en 8,15 uur. Woensdagavond Lof om 8 uur. Biechthooren voor en onder de H.H. Missen en het Lof. Aan de pastorie gratis verkrijgbaar „Parochieblad". Gereformeerde Kerk Schagen. o (Corn. Bokstraat, hoek Roosstraat) Zondag 27 Augustus 1939. 9,30 uur, Ds. Tollenaar van Den Helder. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 9 uur. nam. 5 uur, Ds. Tollenaar van Den Helder. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 4,30 uur. 2*>ndag 3 September 1939. 9,30 uur, Cand. Wamsteeker, hulp- prediker te Schagen. 5 uur, Cand. Wamsteeker, hulpprediker te Schagen. De busdienst naar Schagen is kosteloos en alleen voor kerkgangers der Geref. kerk bestemd. Vertrek der kerkbussen te Cal lantsoog van het Dorpsplein, bij het Kerk- bord. Ned. Herv. Evangelisatie te Schagen. Bethel" Landbouwstraat o Zondag 27 Augustus 1939. 10,15 uur, Dienst. Voor Badgasten rijdt een gratis Bus, mits men voor Zaterdagavond 8 uur dit aanvraagt bij den heer Worp, Postkantoor. Vertrek Bus 9,45 vanaf Callantsoog. Dag en Datum HOOG WATER L A A G WATER Tijd u. min. Hoogte in c.M. -f N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. *4" N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Tijd u. min. Hoogte in c.M. N.A.P. Za. 26 Aug. Zo. 27 Ma. 28 Di. 29 Wo. 30 Do. 31 Vr. 1 Sept. Za. 2 5— 6— 6.45 7.15 7.45 8.10 8.40 9.15 40 45 55 55 60 65 60 60 17.45 18.45 19.25 20— 20.30 20.50 21.20 21.50 35 40 40 40 45 50 45 50 10.70 12.20 13.15 1.05 1.40 2.15 2.45 3.20 70 75 80 85 90 95 90 95 23.30 24.25 13^55 14.30 15— 15.45 16.20 75 80 85 90 95 90 95

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 2