voor CALLANTSOOG. 't ^eityoen 1948. Seizoen 1948. No. 1. 2Xe uLtycw-e. deeftt ptacxiL o-tidel aui^xicim deA V. U. U. datEantbcwy. Onze Burgemeester schrijft Veranderingen in Callantsoog sinds 1947. Een terugblik,. REDACTIE Abonnement fl 1,per seizoen Druk A. M. J. MOL bij vooruitbetaling, franco per post. Fa. K. VAN LOENEN Zn. Met groot genoegen begroet ik het opnieuw verschijnen van de ..Badbode", die in het seizoen 1947 het bewijs leverde in een behoefte te voorzien. Dit bleek niet alleen uit het grote aantal abonne's en uit de animo om er in te adverteren, doch bovenal uit de inhoud. De ..Badbode" vermocht ..elck wat wils" te geven en had een aparte aantrekkelijkheid, doordat ze bijdragen opnam van een ieder, die zich geroepen gevoelde iets te schrijven. Vermoedelijk ligt daarin de oorzaak, dat men bij de bezorging van de kranten juist het eerst greep naar de Badbode". Het V. V. V. bestuur kan zich gelukkig prijzen de heer Mol opnieuw bereid te hebben bevonden om als redacteur op te treden. Dit kan ons de komende nummers met vertrouwen tegemoet doen zien. Gaarne hoop ik, dat de ..Badbode" weer even goed zal slagen als vorig jaar, dat het aantal abonne's nog groter zal zijn, dat verschillende lezers (gasten zowel als in- woners) hun pennevruchten aan de redactie zullen inzenden, opdat door aller mede- werking de ..Badbode" wordt een onmisbare factor in het seizoenlevfen van Callantsoog. W. L. CORRELjE, Burgemeester. Bij het verschijnen van ons eerste nummer in 't seizoen 1948 gaan onze gedachten onwillekeurig naar de mooie zomer van het vorige jaar. Zo'n seizoen, zeiden we toen, maken we zelden mee. De ene dag was nog mooier dan de andere en er werd volop genoten in Callantsoog. Alles was bezet en velen, die hier ook een tijdje wilden genieten van ons onvol- prezen strand, moesten teleurgesteld worden. Ook dit jaar wordt het weer volde meeste pensions zijn voor de maanden Juli' en Augustus volgeboekt. Wat 1948 ons brengen zal, weten we nog niet. Zouden de weerprofeten ons weer zo goed gezind zijn Wij hopen het, maar moeten het afwachten. Plannen heeft de V. V. V. weer te over. De bij onze gasten zo bekend geworden strandfeesten staan weer op het programma. Herinnert U zich nog de gezellige Zondag, waarop met zo'n grote energie gewerkt werd aan het opwerpen der zandhopen en die waarop velen hun artistieke en ook wel hun minder artistike gaven uitten in het maken der zandfiguren Ook is het ijverige bestuur der V. V. V. bezig om te pogen enige keren met een aantal badgasten een excursie te organiseren in het zo bekende Zwanenwater. Een toneel- avond door de in onze omgeving reeds bekend geworden toneelgroep der V. V. V. staat, zoals wij hoorden, ook weer op het programma. Over de motorwedstrijden wordt nog onderhandeld. Zeer belangrijk voor de baders en zwemmers is het oprichten geweest van een reddingsbrigade. En al hopen we, dat deze maar zelden behoeft op te treden, zal deze brigade, die de naam draagt van ,,Paal 13", de strandbezoekers een veiliger gevoel geven. U ziet, geachte lezer, Callantsoog maakt zich op om het seizoen 1948 weer zo goed mogelijk te doen slagen. M. Wanneer onze stamgasten weer in ons midden verschijnen, zullen zij zien, dat er heel wat verbeteringen in het dorp tot stand zijn gekomen. De eerste nieuwe woningen kwamen in het voorjaar klaar en zijn een aanwinst voor Callantsoogde meeste zomer- woningen zijn uit het nooddorp teruggekeerd. JammeF, dat ze door het woninggebrek nog niet voor hun eigenlijk doel gebruikt kunnen worden. Zij fleuren echter het dorp weer heel wat op. In de gevel van het Raadhuis werd een gedenksteen aangebracht, ter nagedachtenis van hen, die in de oorlogs- jaren omkwamen. Verder is er veel kans, dat deze zomer nog onze buurt verrijkt zal worden met een muziektent. En het strand? Ja, ook daar vooruitgang. De grote betonnen bunkers, die het vorige jaar onze duinenrij nog zo ontsierden, zijn opgeruimd vele palen, die het baden bemoeilijkten, zijn weggehaald. De opgang naar het strand zal ook beter worden het wachten is echter nog op de Waterstaat. M. Zo staan wij weer aan het begin van een nieuw badseizoen en beginnen wij alweer zo'n beetje naar de lucht te kijken en te luisteren naar de weerpraatjes van het K. N. M. I„ wat voor weer we de komende dagen zullen krijgen. Bij het begin van zo'n seizoen maken we weer grote plannen en ook kijken we wille- keurig eens achterom, wat er alzo in het voorbije winterseizoen is gepasseerd. Dat is in Callantsoog vrij rustig verlopen. Schokkende gebeurtenissen hebben er niet plaats gevonden. Schreven wij vorig jaar in onze Badbode over de strenge winter, dit jaar zijn we daar voor gelukkig gespaard gebleven. Een klein wintertje doet de mens goed, doch men kan ook teveel van het goede krijgen en dat was vorig jaar toch zeker wel het geval. In zo'n open winter, zoals wij dat hier noemen, wil het graag slecht weer zijn met veel storm. Dat maakt Callantsoog in de winter interessant en trekt ook veel be- zoekers uit de omgeving, maar ook de stormen lieten verstek gaan. Er was wel- eens een stevige bries, maar daar bleef het bij. Op het strand nabij paal 17 is vorige herfst een klein bootje gestrand met 4 opvarenden, welke opvarenden volgelingen waren van wijlen Hitler. Over deze snode heren deden verschillende geruchten de ronde, doch uit- eindelijk bleek wel, dat ze hun „Heimat" ontvlucht waren en zich wilden begeven naar een van hun bevriende naties, Spanje of Argentinie. Callantsoog werd echter hun gedwongen eindpunt en op Rijkskosten zijn de heren over de grens gebracht. a l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1948 | | pagina 1