voor CALLANTSOOG. £cuig>i de £>-e uityau-e Pizeftt ptaaU mdei aulfiicien del U. U. U. QaPianUao-y. FQT O WEDSTRIJD. DORPSNIEUWS. Zaterdag 17 Juli 1948, No. 5. RED ACTIE A. M. J. MOL Abonnement fl 1,per seizoen bij vooruitbetaling, franco per post. Druk Fa. K. VAN LOENEN Zn. Een winderige en regenachtige dag. Felle windvlagen uit het Noordwesten en zo af en toe zo'n stortbui zoals zich deze in een niet al te mooie zomer kunnen ontlasten, geselen ons dorp en hare inwoners. Twee mannen staan met een ernstig gezicht te kijken naar een gat in het Noordelijke kruis van het mooie Callantsoger kerkje. Dat ronde gat, zoals het zich daar bevond, boven in bedoeld kruis, was eertijds voorzien van een rond raam, hetgeen nu was ver- dwenen. De Noordwester en de regen hadden vrij spel en maatregelen moesten worden genomen om dat gat te dichten. Een lange ladder stond tegen de gevel en reikte tot aan dat gapende ronde gat. Op de grond lag een groot stuk karton of triplex, bestemd om daarmede het spel van regen en wind te stuiten. Lang stonden beide mannen, die kenlijk belast waren om dat karwei uit te voeren, doch waaraan was te zien dat dat niet hun dagelijks werk was en hun gelaat sporen toonde van een zekere vrees om die lange ladder met dat gevaarte te be- treden, de situatie op te nemen en te be- spreken. Beide mannen, we zouden ze ook als Jannen kunnen aanduiden, weten wat een Noordwester in Callantsoog betekent. Nadat blijkbaar het plan de campange is gemaakt, neemt de oudste het cartonnen ge~ val op en bestijgt de ladder, angstvallig gadegeslagen en gevolgd door de jongste. Op de hoogste sport van de ladder aan- gekomen, tracht de oudste met een gehaaide zwaai het karton in het gat te plaatsen, doch en felle windvlaag belet een juiste manoeuvre en wel zo, dat beider positie hachelijk wordt. Zonder gunstig resultaat wordt de terugtocht aanvaard. Als wijlen Adamson slaan beide mannen, op de grond aangekomen, de handen op de rug. Tevreden dat deze escapade voor hen zo goed is afgelopen, hoewel het resultaat dan ook niet bevredigend was. Weer wordt de zaak in de brede bespro- ken met resultaat dat nu de jongste zijn beide handen om het kartonnen geval slaat j de ladder bestijgt en nu wordt gevolgd door de oudste. Hier treft ons weer de ervaringen en zorgzaamheid van de oudere mens, want de oudste laat de jongste niet los, integen- deel krachtig steunt hij de jongste zijn benen, trotserend beiden het gevaar door de wind te worden opgenomen. De jongste, beide handen krachtig om het karton gestagen en zo dit geval boven zijn hoofd houdend, zal met een ferme stag het geval plaatsen, doch weer wordt de aan val door de v.nd afgeslagen en als versteend staat de jongste boven aan de ladder met het geval als een parapluie boven zijn hoofd- De natuur is krachtiger dan de mens en de beide Jannen dalen wederom gestagen naar de aardbodem terug. Nog even wordt er beraadslaagd en dan ver- wijderen beide mannen zich als Chinezen achter elkaar aanlopend van het werkterrein. Wel gestagen, maar niet ontmoedigd. K. In ons eerste nummer hebben wij U al aangekondigd, dat de V.V.V. besloten had dit jaar een fotowedstrijd te organiseren. Wij zullen LI nu nader uitleggen wat precies de bedoeling is, en hoe de regels voor de deelnemers luiden. De V.V.V. wil voor meerdere bekendwording van ons mooi, rustig en van elk mondaingedoe ontbloot bad- plaatsje gaarne wat materiaal in de vorm van enige goede foto's, die voor een volgend jaar als reclame gebruikt kunnen worden. Gevraagd worden opnamen van het strand, de duinen, het dorp of een onzer bosjes. De deelnemers zijn vrij wat het formaat van de foto betreft. De afdrukjes kunnen van nu af tot 1 September bezorgd worden bij de admini- stratie van de ,,Badbode" Callantsoog A.80. Op de fotootjes mag niets vermeld worden, men sluite een briefje in met naam en woonplaats van de inzender. Natuurlijk zal het V.V.V. bestuur zorgen vqor enige keurige prijzen. Wij hopen U daarover spoedig nader in te lichten. De beoordeling zal plaats vinden door een deskundige Jury. WE GAAN NAAR HET ZWANENWATER. Door de welwillende medeweking van de heer J. van Honschooten jachtopzichter van het Zwanenwater, is de gelegenheid open gesteld om een avondwandeltocht te maken in het Zwanenwater. Deze tocht is vastgesteld op Zaterdag 14 Augustus a.s. 1 "J jljjj 1948 Verzamelen bij cafe Vriesman. Vertrek 18 uur. De tocht sthat onder leiding van de heer Van Honschooten. Deelname vrij voor een ieder. Neemt deze gelegenheid waar om het mooie Zwanenwater te bezichtigen. TONEELUITVOERING. Op Zaterdag 7 Augustus a.s. zal door de toneelgroep van onze V.V.V. een toneel- uitvoering worden gegeven. Opgevoerd zal worden het toneelstuk ,,Uw wil geschie- de Wij komen hier nog nader op terug. STRANDFEESTEN. Het eerste strandfeest dat dit jaar door onze V.V.V. zal worden gehouden is bepaald op Zondag 25 Juli a.s. Die dag zal een wedstrijd worden gehouden in het maken van zandhopen. Een ieder kan hier aan deelnemen. Inleggeld is f 0,25 per persoon. Er kan worden deelgenomen alleen met paren. Men kan zich vanaf heden daarvoor opgeven bij de secretaris. Nadere gegevens worden nog bekend gemaakt. Het z.g, grote strandfeest, het maken van zandfiguren, zal op Zondag 8 Augustus a.s. worden gehouden. Dit is het feest voor de kinderen. Hieraan kan worden deelgenomen door kinderen vanaf 6 jaar De deelname is vrij. De deelnemers(sters) worden in leeftijdsgroepen verdeeld. Ook ouderen zijn welkom. Ook hiervan volgen nog nadere bijzonder- heden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1948 | | pagina 1