voor CALLANTSOOG. Zaterdag 28 Aug. 1948. No. 11. uityame DORPSNIEUWS. AAN ONZE JONGENS IN INDIE. Ons laatste nummer. REDACTIE Abonnement fl 1,per seizoen Druk A. M. J. MOL bij vooruitbetaling, franco per post. Fa. K. VAN LOENEN Zn. HOLLYWOOD VERDWENEN. Een vrachtauto met een vlag er opDat moest iets bizonders zijn. Nu, dat was het ook. Het laatste zomerhuisje, dat van einde 1942 met vele andere op een stuk weiland bij de Noord-Schinkeldijk gestaan bad, keerde op zijn oude plaats terug. Een jaar ongeveer hebben de aannemers Vos en Borst werk gehad om de zomerhuisjes terug te brengen. Callantsoog is er van opgeknapt en als nu ook de weg langs de huisjes volgend jaar aangelegd is, dan is er met de medewerking van de Wederopbouw een mooi stuk werk verricht. JUBILEUM- EN KRONINGSFEESTEN. Ook in onze gemeente zal het Regerings- jubileum en het Kroningsfeest niet zo maar voorbij gaan. Op initiatief van de burge- meester is er een commissie samengesteld. De burgemeester, de heer W. L. Correlje, werd het ere-voorzitterschap aangeboden. De commissie bestaat uitA. M. J. Mob (voorzitter), R. Koelemeij. (secretaris), M. J. Schmidt, (penningmeester), Mevr. G Eriks Mooij, P. J. Kruisveld, P. v. Diepen, C. Bregman, J. J. Brugman. (leden). Op de laatst gehouden vergadering werd het programma vastgesteld. Besloten werd dit in de gehele gemeente huis aan huis te verspreiden. Hier volgen in het kort de programma- punten 31 Angustus's middags ringsteken met paard en wagen en op fietsen. 's avonds feestavond bij Vriesman (zang- muziek- toneel- bal.) 6 September 's morgens kinderspelen. 's middags volkspelen. NOGMAALS DE FOTOWEDSTRIJD. De eerste foto's zijn binnen en, voor zover wij er verstand van hebben, kunnen wij zeggen, ze zijn prima. Tot 1 October is er gelegenheid foto's in te sturen bij de redactie van dit bladCallantsoog A. 80. Er wordt voor een deskundige jury ge- zorgd en alle deelnemers krijgen de uitslag toegestuurd. Daar deze wedstrijd opgezet is om voor de V.V.V. enig reclamematriaal te krijgen, spreekt het, dat de ingezonden foto's eigen- dom van de V.V.V. worden. Bij eventueel gebruik zal de naam van de fotograaf vermeld worden. Wij rekenen op nog heel wat inzendingen. OEFENING REDDINGBOOT. Juist voor het ter perse gaan van onze badkrant. ontvingen wij bericht, dat a.s. Zon- dag 's morgens 9 uur, voor Callanlsoog een oefening gehouden zal worden met de alhier gestationeerde reddingboot. DE MOTORWEDSTRIJDEN. Van verschillende zijden werd ons ge- vraagd gaan de motorwedstrijden dit jaar nog door. Wij kunnen U in dit laatste nummer mededelen, dat dit niet het geval is. De door de K.N.M.V. voor ons vast- gestelde datums n.l. of 31 Aug. of 4 Sept. werden door het bestuur niet gunstig be- oordeeld. In die tijd zijn bijna overal in onze omgeving jubileum- en kroningsfeesten, zodat het bestuur meende dat hierdoor financieel een groot risico zou ontstaan, wat zij niet op zich durfde nemen. In de vol- gende najaarsvergadering zal dit punt nader worden behandeld. De Secretaris. Jongens dit is de laatste Badbode die jullie dit jaar in de Oost zal bereiken. Van verschillende kanten heeft het bestuur van jullie in de Oost dankbetuigingen ontvangen. Met genoegen hebben wij geconstateerd dat jullie de Badbode waarderen. Dat stemt ons prettig. Het is altijd mooi als men iets uitvoert, daarvoor dank te mogen ontvangen. Het is niet altijd het vooropgezette doel om een bedankje te krijgen, integendeel, maar toch en dat zal niemand ons betwisten, doet het je goed aan als je een klein bewijsje van dank'oaarheid ontvangt. We hebben het genoegen gehad dat we van twee mariniers, Maarten en zijn kameraad, zelfs een stuk copie mochten ontvangen, over hun belevenissen in Indie. Jongens ook dat is zeer op prijs gesteld en we hopen dat we volgend jaar ook van jullie's kant, enige intressante sfukjes mogen ontvangen. Wij twijfelen niet of jullie maken wel eens iets mee, dat geschikt is om te publiceren. Want de Badbode verschijnt volgend jaar weer daar is geen mis op en dat jullie onze courant weer toegezonden, krijgen, nou daar is wel geen twijfel aan. Onze redacteur moeten we helaas missen, d^t hebben jullie wel vernomen, maar we zullen hopen, dat we een waardige opvolger zullen vinden. Nu dan jongens ontvang dan alien een hartelijke groet van ons bestuur en tot het volgend jaar. De Secretaris. NOG EEN DANKBETUIGING UIT INDIE. Nog net voor het verschijnen van ons laatste nummer ontvingen we een schrijven van onze plaatsgenoot P. J. v. d. Fluit, die momenteel in Indie dient bij de lucht- verpleging. Hij is daar nu reeds 15 maanden en, zoals hij schrijft al aan het aftellen. Ook hij stelde het ten zeerste op prijs, het Callantsoger nieuws elke week te mogen ontvangen. Wij brengen hem van deze plaats een hartelijke groet en hopen hem het volgend jaar weer behouden in onze badplaats terug te zien, Bij het verschijnen van ons laatste nummer willen wij nog even stilstaan bij alles wat het seizoen 1948 ons bracht. Wanneer wij het aantal dagen willen optellen, dat het aan het strand wat je noemt heerlijk was, dan komen we niet ver over'de tien. Een vergelijking met 1947 zullen we maar niet maken, zo'n. zomer beleeft een mens maar een keer. Het is te begrijpen, dat wij zeer benieuwd waren, hoe onze gasten het onder deze omstandigheden hier in Callantsoog vonden. Wij hebben daarom nogal eens een bad- gast aangeklampt en dan de vraag gesteld „Hoe vinden jullie het nu in ons dorp?"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1948 | | pagina 1