CALLANTSOOG §W - -v Zaterdag 9 juni 1962 no. 1 Redactie Mevr. C. H. KLOOSTERBOER - 1SAKSSON. Zeeweg 12 - Tel. C2248-323 Administratie en abonnementen: B. L. VOS, p/a V.V.V.-kantoor - Tel. 02248-338 Uitgave Vereniging voor Vreemdelingenverkeer - CALLANTSOOG Druk: Fa. K. VAN LOENEN Zn. - Schagerbrug - Tel. 02249-272 -- t me* i Foto KLAVER. Rotterdam Zomer. U, lezer van de Badbode, zult het ons niet euvel duiden, dat wij dit eerste nummer van het seizoen 1962 met gemengde gevoelens uitgeven. Laten we maar eerlijk zijn, om nu, 2e helft mei, een artikel te schrijven over de zomer, die officieel 21 juni begint valt niet mee. Wij behoren tot degenen, die begin mei een duik in het zilte nat wagen, die half mei in vakantie stemming zijn. Maar op dit moment zitten we nog met dikke truien bij een rood gloeiende kachel te schrijven over zomer- geneugten, die nog heel ver weg lijken te zijn en wij kunnen ons niet voorstellen, dat wij toch binnenkort in zee zwemmen. Bij deze temperatuur (op suddercomfoor, een pracht West-fries woord), bezorgen wij U en ons zelf, bij de gedachte alleen al kippevel. Een foto met een aantal spartelende kinderen in zee durven we ternauwernood te voorschijn te halen, een avondwandeling langs een zo mers strand is al te optimistisch, kinderen in een bootje genietend van een ijskoude ijslolly doet ons prompt naar een hete groc grijpen. Ja en nu moeten we U in een zomerse stem ming brengen U voor ogen spiegelen, hoe heerlijk het in de zomer aan het strand is, hoe U en Uw kroost kunnen genieten van een wandeling langs zonnige wegen, hoe mooi een excursie door het Zwanenwater, vooral in het voorseizoen, kan zijn. We moeten al die pessimistische klanken in een hand omdraai uit Uw hoofd praten. Daarom besloten we toch maar een foto van zee te plaatsen, niet met badende kinderen, maar met spelende. Kinderen spelen toch altijd op het strand en geef ze bij een temperatuur van 30 C. water en zand, ze spelen met minder animo dan bij IOC. En wat dat slechte voorjaar betreft, kom, herinnert U zich nog het prach tige voorjaar van 1961 en de zomer die er opvolgde. Weken achtereen hetzelfde droevige beeld van regenachtig herfstweer. U weet het toch, de natuur blijft altijd in evenwicht. Wij zijn dit artikel dus verkeerd gestart. Wij hadden U toch die spartelende kinde ren in zee moeten geven. Wij behoeven U niet zomers weer voor te spiegelen, want terwijl U dit leest, is de temperatuur tot zomerse hoogte gestegen, genieten Uw kinderen aan het strand van zon, water en zand, niet in lange broeken en dikke truien, maar in bad- broekjes en misschien, om zonnebrand te voorkomen, met een dun bloesje aan. Tussen haakjes, denkt U er vooral aan, dat de invloed van de zon groter is dan na een warm voorjaar, stelt U Uzelf en Uw kinde ren vooral in het begin niet al te lang bloot aan de zonnestralen. En mogen wij U, nieuweling in Callantsoog, er nog even op wijzen dat de strandexploi- tanten, badmeesters aangesteld hebben, die toezicht houden op U en Uw kroost, uit sluitend daar waar de Ned. driekleur wappert. Bovendien zijn tussen de dammen oranje kurklijnen geplaatst; blijft U binnen die lijnen en bat Uw kinderen niet aan de andere kant, onder de dam spelen, waar het zeer gevaarlijk is. U moet maar zo denken „Jong geleerd is oud gedaan". En omdat wij ervan overtuigd zijn, dat deze eerste vakantie in Callantsoog om navolging vraagt, zult LI van deze tip jarenlang plezier hebben. Hoe jonger ze het weten, hoe beter. Deze zomer wordt er een om nooit te ver geten, mooi weer voor U allen, veel zonne- uren en voor de eventuële minder mooie dag pracht tochten in de omgeving, puzzle-wan- deltochten, of excursies naar het Zwanen- water. Waar vindt U het? Callantsogers veel genoegen met Uw gasten, vakantiegan gers welkom in CallanLsoog, heel veel plezier, hetzij op een der kampeerterreinen, in hotels of pensions of in Uw gemeubileerde zomer woning. Officiële opening van het bejaardencentrum. Donderdag 24 mei, 's middags om half drie, werd door de burgemeester van Callantsoog, de edelachtbare heer W. L. Correljé, het reeds in gebruik genomen bejaardencentrum ,,Het Huys ten Oghe" officieel geopend. De burgemeester heette alle genodigden op het terrein voor het gebouw welkom en gaf Jan Vos, oudste Callantsoger inwoner van het tehuis, de gelegenheid de vlag te hijsen. Nadat de schooljeugd het „Callantsoger Lied gezongen had, was er gelegenheid het ge bouw te bezichtigen. Dit tehuis, dat door de gemeentearchitect van Callantsoog en Zijpe, de heer N. J. Groot te Schagerbrug, ontworpen werd, biedt aan 33 personen woongelegenheid. Het werd donderdagmid dag overstroomd door belangstellenden, die echter volop de gelegenheid kregen her en der een kijkje te nemen Dit nieuwe centrum is de trots van iedere Callantsoger. De in woners hebben allen een kamer, een klein keukentje en een eigen toilet. De kamertjes zijn merendeels voor 1 persoon en geven, door de huiselijke sfeer, het gevoel echt thuis te zijn. Aan de voorkant van het gebouw kan men rustig het verkeer aan de Stuyvezandeweg gadeslaan, aan de achterzijde heeft men een prachtig uitzicht op het V.V.V.-bosje, waar vóór op het ogenblik een koolzaadveld in volle bloei staat. Op de bovenverdieping is een gezellig zitje, waar de dames, met een of ander handwerkje, een babbeltje kunnen maken. Beneden is de conversatiezaal, d e door de aankleding een gezellige indruk maakt. Voor de mannen is er een biljartzaal, die voldoende ruimte biedt en door menig inwoner druk bezocht wordt. De bejaarden zelf genoten die middag het was van hun gezichten af te lezen dat het hun feest was. En de enkelen, die wij ge sproken hebben, waren vol lof over hun tehuis en de verzorging, die zij er kregen. Wij zijn ook nog even een kijkje gaan ne men in de keuken, want als de verzorging ergens goed is, moet er toch heel wat uit de keuken komen. Naast de ruime kook- keuken is een speciale voorraadskeuken waar groente enz. schoongemaakt kan worden. Bovendien is er nog een wasgelegenheid. De huishoudelijke hulpen hebben alle ruimte om hun werkzaamheden te verrichten. Wij moeten dan ook zeggen, dat dit tehuis op de meest economische wijze gebouwd is, zonder iets aan huiselijke gezelligheid in te boeten. Hulde aan de architect en de diverse aan nemers, die het geheel zo goed verzorgden. Hulde ook aan de directrice, die in de paar maanden, dat zij de scepter zwaait ,.het Huys ten Oghe" al zo'n goede roep gegeven heeft, dat er momenteel reeds 41 personen op de wachtlijst staan. Mocht U eens een praatje willen gaan ma ken of het gebouw willen bezichtigen, LI zult altijd welkom zijn, niet alleen bij de directrice, maar zeker ook bij de bejaarden, die U graag het een of ander over vroeger willen vertellen. Door gebrek aan ruimte kunnen wij LI in dit nummer geen opsomming geven van de cadeaux, die door de bevolking, van klein tot groot, geschonken werden. Wij kunnen ook niet verder ingaan op hetgeen tijdens de receptie in hotel Seinpost door de diverse sprekers naar voren gebracht werd. Wij hopen in een der volgende no's van dit blad hier nog eens nader op terug te komen. Het Zwanenwater. Voor bezoekers het gehele jaar geopend vanaf 's morgens 8 uur. Toegangskaarten a f 1.— per persoon, kin deren van 6-12 jaar 50 cent, kinderen tot en met 5 jaar vrij. Maandkaarten (gezin maximum 5 personen) a f 15.—. Kaarten verkrijgbaar bij de heren jachtop zichters J. en G. van Honschooten, Zuid- schinkeldijk 2 en 3, telefoon 308 en 214.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1962 | | pagina 1